Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 359
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cast iron
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Prezentowane wyniki badań dotyczą problematyki związanej z konstytuowaniem warstwy powierzchniowej elementów żeliwnych. Celem tej pracy było rozpoznanie możliwości w zakresie wykorzystania nagrzewania wiązką laserową do przeprowadzenia ulepszania cieplnego warstwy powierzchniowej żeliwa sferoidalneg[...]
EN The presented research concerns the issue of cast iron parts surface layer designing. The aim of research was laser heating potential estimation which allows to achieve nodular cast iron surface layer hardening and tempering processes. The fundamental stage in this research was to set laser treatmen[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2009 Vol. 8, nr 1 123-130
EN The thermal processes proceeding in a system casting-mould are considered. The casting is made from cast iron and the austenite and eutectic latent heats should be identified. To estimate these parameters the knowledge of temperature history at the points selected from the domain considered is neces[...]
3
100%
Computer Methods in Materials Science
PL Przedstawiono wyniki dwuwymiarowego modelowania procesu tworzenia się mikrostruktury eutektycznego żeliwa z grafitem kulkowym. W pracy wykorzystano model oparty na metodzie automatu komórkowego (CA od ang. Cellular Automaton). W modelu uwzględniono zarodkowanie ziaren dwu faz z cieczy podczas kryst[...]
EN The results of a two-dimensional modeling of the microstructure formation in an eutectic ductile cast iron are presented. The cellular automaton model (CA) was used for the simulation. The model takes into account the nucleation of two kinds of grains that appear inside of the liquid during solidifi[...]
4
100%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 14 169-175
PL W artykule omówiono istotę powstawania promieniowania synchrotronowego oraz jego właściwości. Na przykładzie źródła promieniowania w BESSY II (Berlin) podano niektóre dane charakteryzujące funkcjonowanie synchrotronu i pierścienia akumulacyjnego. Przykładowo przedstawiono próby wykorzystania promien[...]
EN The paper presents the essence of the synchrotron radiation generating and its properties. Taking as an example the radiation source at BESSY II, Berlin, there have been quoted some data describing the work of the synchrotron and the storage ring. An exemplary trial of applying the synchrotron beam [...]
5
100%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2002 Vol. 7, no 3 993-1000
EN This paper presents results of investigating the influence of technical processes of forming surface layers of selected frictional pairs for minimization of their wear. As a friction pair frictional composite - metal was chosen, where technical processes (diffusion of nitriding type) concerned the m[...]
6
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Poszukiwanie alternatywnych źródeł energii znalazło się w programach rozwoju wielu krajów. W Unii Europejskiej jest aktualnie realizowany program budowy siłowni wiatrowych. Wiele elementów konstrukcyjnych tych siłowni stanowią odlewy. Podstawowym tworzywem na te odlewy jest żeliwo sferoidalne ferryt[...]
EN Looking for alternative sources of energy can be found in the development programmes of many countries. In the European Union the programme of building wind power plants is being realised now. A lot of the constructional elements for these power plants are castings. The basic material for these cast[...]
7
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono stosowane od 1970 r. metody produkcji żeliwa sferoidalnego, dokonując oceny tych metod. Opisano uzyskane dotychczas wyniki wskazujące na stabilizację tego procesu i potwierdzoną powtarzalność wyników.
EN Methods which have been used in the production of nodular cast iron since 1970 are presented and evaluated. The results achieved so tar indicating the stabilization of the process are described.
8
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Artykuł zawiera praktyczne rozwiązanie systemu pomiaru i rejestracji temperatury ciekłego metalu zalewanego do form odlewniczych przy użyciu dwubarwnych pirometrów i komputerowego układu rejestracji. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów oraz syntetyczny raport wyników.
EN The article deals with practical solution of the system of measuring and recording the temperature of liquid metal poured into foundry moulds with the use of dichromatic pyrometers and computer recording system. The exemplary measurement results, along with the synthetic report of the results are pr[...]
9
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono rozwój wykresu strukturalnego dla żeliwa niestopowego, od pierwotnego wykresu Maurera, obejmującego związki między podstawowymi pierwiastkami stopu, tj. węglem i krzemem, a jego strukturą dla określonej grubości ścianki odlewu, do nomogramu, opracowanego i ulepszanego z isto[...]
EN In the article the development of the diagram for the plain cast iron has been presented, beginning from the original Maurer diagram, including relationships between the major elements of an alloy - it means C and Si - and its structure for the definite wall thickness of a casting, to a nomogram ela[...]
10
100%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The ever-changing legislation and every increasing awareness of the environment have led to a change in the production processes used up to new and especially in the production auxiliaries such as coolants. It has been widely accepted that a considerable proportion of the process costs are caused by[...]
11
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Praca stanowi kontynuację badań struktury i właściwości grubościennych odlewów żeliwnych. Określono wpływ składu chemicznego na zminę rozmieszczenia wydzieleń grafitu i cementytu na przekroju walca żeliwnego, tzn. na głębokość warstwy zabielonej, oraz na zmianę udziału grafitu w kierunku od powierzc[...]
EN The work is a continuation of research on the structure and properties of thick-walled iron castings. The influence of chemical composition on variation of the graphite and cementite distribution in the cast iron wall cross section, i.e. thickness of the chill layer as well as on the variation of gr[...]
12
100%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2008 Vol. 7, nr 1 141-148
EN The system casting-mould is considered and it is assumed that the aim of experiments is to determine the course of substitute thermal capacity of casting material. The casting is made from cast iron and the austenite and eutectic latent heats should be identified. To find the optimal location of sen[...]
13
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2016 Vol. 61, iss. 4 1869--1874
EN The article presents various aspects of the analysis of the state of stress in carbon block induced by the effect of temperature when a steel pin is connected to the block by pouring a shaped groove with cast iron. Changes in the temperature and state of stress in the block were examined by FEM (Aba[...]
14
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2017 Vol. 62, iss. 2B 1015--1018
EN In this paper the electrodeposition of boron on the surface of cast iron as a coating is applied to increase the hardness and protect the substrate against abrasive wear. The boron containing coating was synthesized by electrodeposition process from a NaCl-KCl (1:1 mol)-10 w%NaF-10w% KBF4 molten sal[...]
15
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN The article presents the concept of division of a carbon block into single cathode sections to reduce stresses that occur during thermal shock accompanying the operation of pouring cast iron into a shaped groove in which the current-carrying steel pin is mounted. The temperature field and the state [...]
16
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN The paper presents a proprietary method of making composite cast iron (eutectic) locally reinforced with ceramics. The research included making casts with a ceramic layer, its percentage of the surface was 30%. The research included abrasive wear resistance according to ASTM G 65-00. As a result of [...]
17
100%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The role of the chemical composition of cast irons for mill rolls in tendencies of diffusionless transformations in the matrix was determined. The investigations of the chemical composition, microstructure and hardness influence on tribological properties of mottled cast iron is presented i[...]
18
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN The paper presents the results of research on the impact of stereological characteristics of microstructure of graphite in nodular GJS-400 cast iron and Al2 O3 fibers in the composite AC-47000 + 10% Al2 O3 F on the mechanism of wear in a cast iron piston [...]
19
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
2012 Vol. 54, nr 1 120--127
EN Purpose: The main aim of investigations was to describe the influence of the electromagnetic on the structure of grey cast iron obtained in the continuous casting process. Design/methodology/approach: To investigations the grey cast iron ingots a continuous casting laboratory stand was used. The sta[...]
20
88%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 559-564
PL Niniejsza praca przedstawia metody sprawdzania nośności dawnych konstrukcji wykonanych z żeliwa lub stali. Z tego względu autor przedstawia podstawowe wzory oraz niektóre wybrane dane z książki "Dawne wyroby ze stopów żelaza" napisanej przez autora niniejszej pracy i wydanej przez DWE w 2009 roku.
EN The paper presents the checking calculation methods of the load capacity of structures made of old types of cast iron and steel. For this purpose, the author presents the basic formulas and some data selected from the book "The Old Products Made of Iron Alloys" written by the author of this paper an[...]
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last