Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 48
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cars
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2009 nr 1 22-25
PL W ostatnich latach coraz większą wagę przywiązuje się do komfortu cieplnego w czasie podróży w samochodach, autobusach czy pociągach, a związane jest to z faktem, że spędzamy w nich coraz więcej czasu, a ponadto wzrasta średnia temperatura powietrza w miesiącach letnich. Wynika stąd potrzeba kolejny[...]
EN The thermal comfort during travel in cars, buses, and trains attracts more and more attention. This may be attributed to the fact that we are spending more time in travelling as well as summer time average temperature is still growing. This is the reason for requirements for additional research deve[...]
2
100%
Napędy i Sterowanie
PL Każdego roku na rynku europejskim pojawia się ponad 16 milionów samochodów osobowych i lekkich samochodów ciężarowych. W tym czasie ponad dziewięć milionów samochodów osiąga etap końca użytkowania, co powoduje powstanie ponad 8 milionów t odpadów. W krajach zachodnich koszt recyklingu jednego samoch[...]
3
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2002 z. 4/47 5-18
PL Artykuł przedstawia nowe sformułowanie i nową implementację metody elementów skończonych oparte na technice programowania zorientowanego obiektowo. Metoda ta pozwala na efektywne łączenie w jednym programie różnych modeli typowych dla obliczeń inżynierskich poczynając od rozwiązań analitycznych i pr[...]
EN The paper presents new Object Oriented formulation of the FE algorithm that encompasses traditional FE elements, Super Elements, experimental data, codes of practice and rigid body mechanics in a single calculation environment. The new formulation is implemented in a software for dynamic crash simul[...]
4
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2002 z. 3/46 17-24
PL W artykule przedstawiono zmiany w przyszłych oczekiwaniach i wymaganiach użytkowników w stosunku do samochodu. Zmiany te zostały zidentyfikowane w trakcie badań przeprowadzonych w przez Japońskie Stowarzyszenie Inżynierów. W wyniku badań wyodrębniono trzy grupy potrzeb: ochrona środowiska i energii,[...]
EN The purpose of this article is to attempt to describe the evolution in consumer needs and expectations towards the cars in the prospect of the year 2025. These chamges were revelated in the study carried out by the Society of Automative Engineers of Japan. As a result, there main areas of interests[...]
5
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2005 z. 2/57 21--44
PL Artykuł przedstawia badania dotyczące dokładności rekonstrukcji trajektorii ruchu pojazdu za pomoca tzw. samochodowych "czarnych skrzynek". Badania wykonane zostały metodami symulacyjnymi. Wykorzystano zweryfikowane eksperymentalnie modele ruchu i dynamiki pojazdu, wzbogacone o modele "czarnej skrzy[...]
EN The paper concerns accuracy of vehicle motion reconstruction based on car "black-box" records. The authors simulate the vehicle motion and "black-box" records. The models of vehicle motion and car "black boxes" are described. Authors reproduce the vehicle motion by using the simulated "black box" ap[...]
6
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2004 z. 3/54 45--59
PL W pracy przeprowadzono analizę sposobu doboru przełożeń w mechanicznych skrzynkach biegów samochodów osobowych i ciężarowych. Wykazano, że pojedynczy szereg geometryczny, jako sposób stopniowania, nie jest obecnie stosowany w samochodach osobowych. Jest on nadal powszechnie stosowany w wielobiegowyc[...]
EN In this work the analysis of the method of gear ratios choice in cars and trucks gearboxes is presented. It is shown that geometric progression as the method of ratio steppening, is not used in cars gearboxes nowadays. Thought it is still used commonly while designing truck`s multigear boxes. It is [...]
7
100%
Journal of KONES
EN The article presents scenarios for the EU and national development of passenger electric and hybrid cars. The forecast for 2030 of the shares of such vehicles in the total number of new passenger cars sold in various categories in the EU, has been presented. The expected carbon dioxide emissions for[...]
8
100%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono metodę obliczania parametrów strumienia zgłoszeń samochodów do odnowy zdatności w systemie o specyfice kampanijnej, w funkcji parametrów procesu eksploatacji, tj. intensywności uszkodzeń samochodów, intensywności użytkowania, intensywności napraw oraz ich jakości. Jakość wyr[...]
EN This article presents a method of calculating a repair request stream for vehicles operated in a campaign-type system as a function of operating process parameters, i.e. vehicle failure intensity, use intensity, repair intensity and quality. Quality is expressed by the failure rate parameter. The Ma[...]
9
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Populacja pojazdów samochodowych w Polsce w latach 1991-2006. Emisja całkowita substancji szkodliwych wytwarzanych przez silniki spalinowe tych pojazdów. Sposoby przeciwdziałania nadmiernej emisji zanieczyszczeń powietrza. Dopuszczalne wartości emisji obowiązujące obecnie i przewidziane w perspektyw[...]
EN Automotive vehicles population in Poland in years 1991-2006. Total emission of harmful substances from internal combustion engines. Preventing ways of excessive emission of air pollution. Permissible values of emission being obligatory now and accounted for the average time perspective till 2020.
10
88%
Energetyka
2007 nr 9 624-628
PL Podano wyniki sondażu jakości LPG (Liquified Petroleum Gas) do pojazdów samochodowych przeprowadzonego w latach 2006-2007. Badaniom poddano 100 próbek na 100 różnych stacjach w siedmiu wybranych województwach w Polsce, Badano próbki na stacjach koncernowych i niekoncernowych w okresie letnim i zimow[...]
EN Given are results of LPG quality tests carried out in the years 2006-2007. Examined were 100 samples collected at 100 different fuel stations situated in 7 selected provinces in Poland. Investigations concerned stations both belonging and not belonging to fuel companies, during summer and winter se[...]
11
88%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
PL Tematem opracowania jest symulacja ruchu krzywoliniowego samochodu z uwzględnieniem modelu kierowcy. W modelu uwzględnione jest działanie układu ostrzegającego kierowcę o groźbie opuszczenia przez samochód pasa ruchu, pracujacego na zasadzie analizy optycznego obrazu drogi przed pojazdem.
EN The paper presents a computation model of a driver-vehicle-environment system, which consists of a driver model and a model a car, equipped with the lane departure avoidance system. The model was used in a computer simulation of a curved ride of a car. As examples the results of simulation of car re[...]
12
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 429-440
PL Dążenie do podnoszenia prędkości pojazdów wymusza stosowanie większych mocy hamowania a więc układów hamulcowych szybko przejmujących i rozpraszających nagromadzoną energię cieplną. Dla zachowania wysokiej sprawności układu hamulcowego w całym procesie eksploatacji, konieczne jest kontrolowanie stan[...]
EN Attempt to raise vehicles speed involves application of greater braking power i.e. braking systems rapidly absorbing and dispersing stored heat energy. To maintain high efficiency of braking system in the whole operational process, it is necessary to control the friction set: brake and pad before re[...]
13
75%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2010 Nr 1 99-112
PL W artykule przedstawiono podstawowe źródła zagrożeń związanych z konstrukcją i eksploatacją samochodów wyposażonych w gazowe układy zasilania silników spalinowych (gaz propan-butan LPG i gaz ziemny CNG) oraz napędy hybrydowe (spalinowo-elektryczne). Określono potencjalne niebezpieczeństwa dla użytko[...]
EN This article presents essential sources of hazards connected with structure and use of cars equipped with gas powered systems of combustion motors (propane-butane gas LPG and natural gas CNG) and hybrid drives (combustion and electric). Potential hazards are determined for users and fire and rescue [...]
14
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2011 nr 2 81-85
PL Niewielkie stężenie dwutlenku węgla w powietrzu jest naturalne, natomiast zbyt duże jego stężenie może powodować bóle głowy, obniżenie koncentracji, pieczenie oczu, duszności. Odczucia te są niebezpieczne, gdy prowadzimy samochód. W artykule przedstawiono interesujące wyniki badań prowadzonych w tym[...]
EN A ceratin, low carbon dioxide concentration in the air is natural. But its excessive concentration causes headache, lower attention, eye discomfort and stifling. These sensations are dangerous for car drivers. In the paper interesting experimental results of own tests in an estate car are presented
15
75%
Elektro Info
2002 nr 2 42--46
PL Energia elektryczna jest obecnie głównym czynnikiem decydującym o poprawnej pracy silnika spalinowego pojazdu i innych urządzeń zwiększających bezpieczeństwo i komfort jazdy. Rosnące oczekiwania na bogatsze oferty dodatkowego wyposażenia produkowanych obecnie aut sprawiły, że modernizacja samochodow[...]
16
75%
Inżynieria Maszyn
1998 R. 3, z. 4 125-149
PL Przedstawiono krótki rys historyczny rozwoju badań technicznych w Niemczech, który zapoczątkował powstanie organizacji technicznych, zajmujących się diagnozowaniem stanu technicznego maszyn i urządzeń. Rozwój motoryzacji i jego skutki dla otoczenia wymusiły konieczność badań pojazdów, czerpiąc doświ[...]
EN This paper presents in short the history of car diagnostic in Germany, which has led to establishing technical organizations dealing with diagnostic of machines and devices. The develop of motorization and its influence on environment forced necessity of car diagnostics, based on solutions derived f[...]
17
75%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Najbardziej pozytywny wpływ na środowisko naturalne, w krótkim czasie, dałoby wycofanie z ruchu wszelkich pojazdów nie spełniających obecnie obowiązujących norm. Tym bardziej, że emisja związków toksycznych wzrasta z wiekiem pojazdu i związanym z tym pogarszaniem stanu technicznego silnika. Dla poja[...]
EN The most affirmative influence on the environment, in the short time, would give the resignation from the traffic of all vehicles realizing at present obligatory norms. All the more that the issue of toxic relationships increases with the age of the vehicle and connected with this making worse state[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL Logistyka produkcji pojazdów samochodowych i części zamiennych jest istotnym problemem współczesnej gospodarki. Szeroko pojęte metody optymalizacji danych, zarządzania produkcją, transportem, bazami danych są podstawą osiągania zysków przedsiębiorstwa. Odpowiednie systemy zarządzające produkcją, tj.[...]
EN The logistics of the car and spare parts' production is an essential problem of contemporary economy. The widely understood methods of data optimalization, production management, transport and data bases - are the basis of attaining company profits. The adequate systems managing production, i.e. MRP[...]
19
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2004 z. 52 141-156
PL W artykule przedstawiono ogólną strukturę symulatora jazdy samochodem wraz z opisem jego głownych składników funkcjonalnych. Dokonano przeglądu istniejących konstrukcji symulatorów w podziale na 3 główne grupy: proste symulatory treningowe, symulatory klasy średniej oraz symulatory klasy światowej. [...]
EN The paper presents a general structure of driving simulator. It presents a review of selected driving simulators ideas and designs. Main possible applications are listed. Particular attention is paid to "TRAINER" - European concept of training driving simulator as well as to auto_T - training simula[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2006 Z. 84 389-396
PL W artykule przedstawiono diagnostykę bezpieczeństwa pojazdów samochodowych za pomocą uniwersalnych linii diagnostycznych. Dokładniej opisano przeznaczenie, strukturę i zakres badań uniwersalnej linii diagnostycznej Uniline-5000 firmy Unimetal. Podano podstawowe dane techniczne urządzeń kontrolnych w[...]
EN The Unimetal's Uniline-5000 universal diagnostic lane has been presented. Technical characteristics of the lane control devices have been given. A central steering unit and chassis measuring lane equipment construction has been described. Basic elements and additional lequipment have been detailed. [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last