Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 83
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cargo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Stan lotniczych przewozów towarowych w Polsce. Udział poszczególnych portów lotniczych w obsłudze cargo. Przyczyny słabej kondycji i powolnego rozwoju sektora przewozów lotniczych cargo do/z Polski (m.in. wysokie koszty obsługi i opłaty lotniskowe). Port Warszawa Okęcie na tle europejskich portów. P[...]
EN The state of the air cargo transports in Poland. Participation of the particular airports in Poland in cargo transport services. Causes of the weak condition as well as of the slow development of the cargo air transport sector to and from Poland (among others high service costs and airport charges).[...]
2
75%
Logistyka
PL Przewozy frachtu lotniczego to istotny element wpływający na globalny rynek handlu. Polski rynek przewozów lotniczych został otwarty dla przewoźników unijnych przez przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Dane liczbowe przewożonych towarów drogą lotniczą nie wydają się optymistyczne. Wiele przesy[...]
EN The transportation of air freight is very important influencing on global market. The paper present problem transportation of air fright. Many airfreight are transported in passenger airplanes. Every companies try to increase their productivity while reducing costs. This is related to increasing mar[...]
3
75%
Logistyka
2014 nr 6 9685--9692
PL W pracy zostały przedstawione perspektywy rozwoju transportu lotniczego typu cargo. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż transport towarów drogą lotniczą posiada walory umożliwiające aktywizację wielu gałęzi gospodarki, wpływa w znacznie większym stopniu na rozwój rynku dóbr i usług niż inne rodzaje dzi[...]
EN In the paper the perspectives of the development of air transport of cargo typewere presented. Transport of goods by air has advantages allowing the activation of many branches of the economy, and it affects to much greater extent on the development of the market of goods and services than other act[...]
4
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 10 30--36
PL Celem artykułu jest przedstawienie wielkości lotniczych przewozów cargo w Polsce. W artykule zaprezentowane są wyniki badań przewozów lotniczych cargo na podstawie danych GUS, ULC i portów lotniczych w ostatnich latach. Niewiele ponad 1% światowego tonażu jest przewożone drogą lotniczą, jednak w uj[...]
EN The aim of the article is to present the size of air cargo in Poland. In the article are presented results of air cargo based on GUS, ULC and airports data in recent years. A little more than 1% of world tonnage is transported by air, but in terms of value, this is 35% of world trade. The impact of [...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 6 354--358
PL Na treść artykułu składają się informacje na temat transportu kolejowego wykorzystywanego do przemieszczania pasażerów oraz różnorodnych ładunków. Wymieniono i opisano rodzaje pasażerskich przewozów kolejowych oraz scharakteryzowano pracowników odpowiedzialnych za zorganizowanie i wykonanie procesu [...]
EN The content of the article consists of information on the rail transport used for passenger relocation and various loads. Types of passenger rail transport have been listed and described and the personnel in charge of organizing and executing the transport process, meant to deliver the cargo to the [...]
6
71%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2010 z. 67 5-12
PL Problem funkcjonowania transportu w międzynarodowych i krajowych wymianach towarowych i ich rozwój odgrywa bardzo ważną rolę. Wyraźnie widać, że transport i wymiana towarowa są ściśle ze sobą związane, a postęp i dalszy rozwój w obrębie jednej z tych działalności gospodarczych uwarunkowany jest post[...]
EN The problem of functioning of transport plays an important role in international and national market exchange and its development. It is clearly visible, that transport and market exchange are strictly connected with one another and the development and further evolvement in one of those is subjected[...]
7
71%
Transport Problems
EN The article deals with the conclusions of analytical modeling cargoes displacement relative wagon and tension in fastening on exposure to spatial system of forces.
8
71%
Transport Problems
EN The article gives the account of results of the analytical basis of technology asymmetrical cargo allocation in a wagon during rolling stock movement on track un-evenness waves. The finite analytical formulas have been obtained for determination of response of wagon bogie spring sets in case of simu[...]
9
71%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2011 nr 2 139-142
PL Założenia lokalizacji i podstawowe uwarunkowania. Przedstawienie dwóch koncepcji lokalizacji Centrum przeładunku masowych towarów suchych i ciekłych w Porcie Gdańsk.
EN Assumptions for localization and basic conditions. Two proposals of localization of cargo center for dry and liquid mass goods in Gdańsk Port.
10
71%
Polish Maritime Research
2007 nr 4 64-67
EN The property is evaluated when acceptance for loading of solid bulk cargoes is judged prior to shipment. The liquefaction can be prevented by means of limiting the moisture content of the cargo by introducing the safety margin, regardless of the condition of stresses. It is rational to limit the moi[...]
11
71%
Przegląd Komunikacyjny
12
71%
Przegląd Komunikacyjny
13
63%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono charakterystykę materiałów niebezpiecznych przewożonych transportem lotniczym. Jest to bardzo istotny dział, który podlega wielu restrykcjom, przepisom i spełnieniu szczególnych standardów. Ten typ ładunku musi być odpowiednio przygotowany i oznakowany. Do celów przewozowych[...]
EN In the paper is presented description of dangerous goods which can be transported in aircraft. It is very important part of aircraft transportation with many restriction and legal recipes. This type of goods have to be exact prepare and marked. Air freight can be transported only in special packagin[...]
14
63%
Logistyka
PL Przewozy frachtu lotniczego to istotny element mający wpływ na rozwój gospodarczy kraju. Najczęściej odbywa się on w specjalnych samolotach transportowych typu cargo, jednakże wiele przesyłek przewożonych jest w lukach samolotów pasażerskich. W skali światowej przewieziono samolotami ponad 17 milion[...]
EN The transportation of airfreight is important in influencing on global market. Transport of air fright takes place in special transport airplanes, however many of them are transported in passenger airplanes. In the year 2009, on the world scale, the total airfreight was over 17 million tons of cargo[...]
15
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2353-2361
PL W pracy przedstawiono analizę porównawczą optymalnej lokalizacji lotniska transportowego, przy uwzględnieniu jego lokalizacji w Radomiu, oraz dokonano porównania zasadności lokalizacji lotniska cargo w konkurujących z sobą ośrodkach-aglomeracjach takich jak : Radom, Kielce, Lublin, Modlin, Sochaczew[...]
EN The paper presents a comparative analysis of the optimal location for airport transport, taking into account its location in Radom, and a comparison of the merits of the cargo airport location in competition with each other-metropolitan centers such as Radom, Kielce, Lublin, Modlin, Sochaczew, or bo[...]
16
63%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN This research is devoted to the problem of improving the usage of heavy road trains by increasing their actual loading with cargo. The present paper proves that the extremely forced road train not always fits the permissible loading from its axles and vice versa. This contradiction is reinforced by [...]
17
62%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono krótką charakterystykę wybranych zagadnień dotyczących przewozu, pakowania i zabezpieczenia przesyłek przewożonych transportem lotniczym. Jest to bardzo istotny dział, który podlega wielu restrykcjom, przepisom i spełnieniu szczególnych standardów. Do celów przewozowych zast[...]
EN In the paper is presented short description of chosen of problem about packing, transported and protection of air freight. It is very important part of aircraft transportation with many restriction and legal recipes. Air freight can be transported only in special packaging.
18
62%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2016 nr 1 (39) 191--201
EN The article presents the possibilities of large-size cargo transportation by air, as well as the requirements towards the transported loads and the methods of transport. The article also provides a detailed overview of the technical conditions for the transport of subsequent assemblies of the MS-40 [...]
19
54%
Archives of Transport System Telematics
EN The purpose of this article is to present measures related to the load securing on European level. The road transport plays significant role in Europe. With the increasing volume of goods carried by road the number of vehicles are increasing and also the number of accidents involving trucks. The app[...]
20
54%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1355-1360
PL W niniejszej pracy przedstawiony został przegląd aktualnie obowiązujących aktów prawnych regulujących problematykę mocowania ładunków w transporcie drogowym. W kolejnych punktach pracy autorzy wymienili i omówili dokumenty, których wytyczne traktują o metodach właściwego zabezpieczenia przewożonego [...]
EN The following paper presents the current legislation dealing with the fixing of cargo in road transport. In the individual sections the authors specified and discussed documents that deal with methods of appropriate safety of transported goods. The authors indicated problems resulting from the appli[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last