Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 441
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  carbon dioxide
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemik
2
80%
Journal of KONES
EN Shale gas is natural gas produced from shale, a type of sedimentary rock. Shale gas has become an increasingly important source of natural gas in the United States over the past decade, and interest has spread to potential gas shales in Canada, Europe, Asia, and Australia. One analyst expects shale [...]
3
80%
Ars Separatoria Acta
2006 No. 4 43-49
EN Laboratory results of an initial study on CO2 removal from gas mixture by means of the air-sparged hydrocyclone (ASH) technology are reported. The CO2 absorption rate into sodium hydroxide aqueous solution was studied on a laboratory and pilot scale. The air flow rate was 900 dm³/min and the alkalin[...]
4
80%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
2014 Vol. 8 20--29
EN The analysis of literary data on the obtaining of cyclic carbonates based on the vegetable oils has been carried out. The influence on carbonation reaction the type of vegetable oil, the chemical composition and catalyst concentration, state of carbon dioxide, pressure and temperature have thus been[...]
5
80%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2013 Vol. 61, nr 2 499--505
EN The problem of methane existence in coal beds has been known for many years. It was and still it is a danger to coalminers. The aim of the research, presented in the paper, is to show and assess the porosity structure (especially micro and nanoporosity) in accordance to the dimensions of carbon diox[...]
6
80%
Journal of KONES
EN The subject of paper is to focus the problem of carbon dioxide emission from seagoing ships. The paper presents analysis of possibilities of fuel consumption minimizing and this way reduction of carbon dioxide emission from seagoing ships. However, The VI Amendment to MARPOL Convention concerning pr[...]
7
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2012 Tom 14 202--213
PL Dzięki sztucznym sieciom neuronowym możliwie jest rozwiązywanie specyficznych problemów, z którymi zmagają się tradycyjne techniki obliczeniowe. Sieci neuronowe mogą być stosowane tam, gdzie występują problemy z przetwarzaniem i analizą danych, ich przewidywaniem, klasyfikacją i kontrolą. Podjęte ba[...]
8
80%
AGH Drilling, Oil, Gas
2013 Vol. 30, no. 1 109--116
EN CO2 emissions and a future increasing trend can be, by some scientists, considered a serious menace for the sustainable development of mankind and the reduction is necessary for the environment protection. Carbon dioxide is one of the most important gases that causes greenhouse effect, which warms u[...]
9
80%
AGH Drilling, Oil, Gas
2013 Vol. 30, no. 1 161--167
EN Shale gas in the United States over the past decade, and interest has spread to potential gas shales in Canada, Europe, Asia, and Australia. One analyst expects shale gas to supply as much as half the natural gas production in North America by 2020. Carbon dioxide capture and storage (CCS) is a set [...]
10
80%
AGH Drilling, Oil, Gas
2013 Vol. 30, no. 1 169--179
EN The problem of methane existence in coal beds has been known for many years. It was and still is a danger to coalminers. The aim of the research presented in the paper is to show and assess the porosity structure (especially micro and nanoporosity) in accordance to the dimensions of carbon dioxide p[...]
11
80%
AGH Drilling, Oil, Gas
2013 Vol. 30, no. 1 191--198
EN With the International Energy Agency (IEA) projecting that the global demand for natural gas to increase by 50% from 2010 to 2035, the exploration of unconventional gas reserves (e.g. shale gas, tight gas and coal bed methane) will gain increasing importance as conventional gas reserves become more [...]
12
80%
Journal of Ecological Engineering
EN The lab-scale experiments were carried out in order to determine the effectiveness of CO2 capture from gases in the sodium hydroxide solutions under approximately standard conditions. The flow rate of the carrier gas was 140 l/min, and the CO2 content was 15%.The absorber was Dreschel was[...]
13
80%
Nafta-Gaz
PL W niniejszym artykule przedstawiono informacje dotyczące reakcji konwersji ditlenku węgla z wodorem, prowadzącej do otrzymania węglowodorów. Na podstawie danych literaturowych oraz obliczeń własnych przeprowadzono analizę termodynamiczną procesu. Ponadto, przedstawiono postulowane w literaturze ście[...]
EN In the paper, the actual knowledge in reaction of hydrocarbons synthesis from carbon dioxide and hydrogen was presented. The thermodynamic analysis was discussed on the basis of available literature data and own calculations. Moreover, postulated in the literature reaction mechanisms were discussed [...]
14
80%
Advances in Materials Science
EN This work reports on the possible use of microporous silicon as a temperature sensor. This work is based on previous published works [7, 8, and 9]. The device is based on hydrocarbon group (CHx) / porous silicon (PS) /Si structure. The porous sample was coated with hydrocarbons groups deposited by t[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2008 z. 285 137-150
PL Zaprezentowano hydrogechemiczny model oddziaływania CO2 ze skałami izolujacymi potencjalne repozytorium sekwencyjne dwutlenku węgla w obrębie serii paralicznej. Modelowanie kinetyki reakcji przeprowadzono dla przedziału czasowego 20000 lat. Oszacowano ilość wiązanego dwutlenku węgla, zmiany porowato[...]
EN The paper presents a hydrogeochemical model of carbon dioxide impact on rocks insulating a possible CO2 repository within the Paralic Series of the Upper Silesian Coal Basin. The conceptual model of hydrogeological was set basing on mineralogical analyses, pore space characteristics and chemical ana[...]
16
80%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule wskazano potencjalne możliwości i kierunki rozwoju wybranych sposobów wychwytywania i składowania dwutlenku węgla dla technologii produkcji energii opartych na węglu kamiennym w kontekście zwiększającego się popytu na węgiel jako paliwo energetyczne. Zasygnalizowano i omówiono wybrane wła[...]
EN In the article pointed potential possibilities and directions of the development of chosen manners of capture and the storage of the carbon dioxide for the technology production based energies for the black coal in the context of growing the demand on the carbon as the energy-fuel. one signalled and[...]
17
80%
Przegląd Geologiczny
2001 Vol. 49 nr 11 1089-1095
PL Badania zostały przeprowadzone na terenie stacji badawczej "Ochrony środowiska i wpływów antropogenicznych na wody podziemne" w kwietniu i wrześniu 2000 r., w czasie trzydobowych próbnych pompowań studni ujmujących poziom czwartorzędowy i oligoceński. W artykule przedstawiono wyniki badań zawartości[...]
EN The study was conducted at the Scientific Station for Environmental Protection and Studies of Anthropogenic Impacts on Groundwaters, located next to the Faculty of Geology, the University of Warsaw (in Warsaw). The groundwaters from two monitoring wells supplied by Quaternary and Oligocene aquifers [...]
18
80%
Chemical and Process Engineering
PL Badano zastosowanie komercyjnych sorbentów . zeolitów do wychwytywania dwutlenku węgla z gazów spalinowych. Głównym celem badań była minimalizacja zapotrzebowania energii, dlatego adsorpcję prowadzono pod niskim ciśnieniem gazu zasilającego. Zastosowana mieszanina gazów odpowiada składem gazom emito[...]
EN The paper presents application of commercial sorbents, e.g. zeolites for capture of carbon dioxide from flue gases for low parameters of adsorption process. The main focus of the investigations was to minimize energy demand, therefore adsorption was carried out under low feed gas pressure. The appli[...]
19
80%
Prace Naukowe Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule dokonano wstępnego sprawdzenia i porównania przydatności różnego typu zeolitów: naturalnego klinoptilolitu, zeolitów syntetycznych, laboratoryjnie otrzymanych zeolitów na bazie popiołów lotnych - jako adsorbentów CO2 z modelowej mieszaniny gazów odlotowych. Zdolność adsorbcji dwutlenku wę[...]
EN Within this study, the usefulness of different zeolites, such as natural clinoptilolite from Ukraine, synthetic zeolites manufactured by Soda Works of Inowrocław, and zeolites obtained in the laboratory on the basis of fly ashes has been verified and compared as the adsorbents of CO2 from a model mi[...]
20
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
1999 R. 16 83-93
PL W artykule przedstawiono problem zagospodarowania dwutlenku węgla wydobywanego z odwiertów Zuber w Krynicy. Przeprowadzone zostały obliczenia zużycia energii dla sprężania i skraplania CO2. Rozpatrzono wariantowe rozwiązanie polegające na sprężaniu części gazu do ciśnienia 0,7 MPa i pozostałej ilośc[...]
EN The problem of management of carbon dioxide exploited from the Zuber wells in Krynica is presented. Calculations of energy consumption during compression and liquefaction of CO2, were carried out. An alternative design is discussed based on the partial compression of a gas to the pressure of 0,7 MPa[...]
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last