Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  carbide
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materials Science Poland
EN We report on the investigation of the Ti2GeC properties by X-ray diffraction, magnetic and electrical resistivity measurements. Polycrystalline samples of Ti2GeC with nominal compositions were prepared by solid state reaction. X-ray powder patterns suggest that all peaks can be indexed with the hexa[...]
2
88%
Materials Science Poland
2011 Vol. 29, No. 3 233--240
EN A mechanism of carriers transport through metal-semiconductor interface created by nickel or titanium-based ohmic contacts on Si-face n-type 4H-SiC is presented herein. The mechanism was observed within the temperature range of 20 °C - 300 °C which are typical for devices operating at high current d[...]
3
75%
Journal of KONES
EN Gas turbine for a power plant has 72 pieces of cone burner in its combustion chamber. High-speed diesel oil (HSD) is use as fuel to produce 130 MW of power at 3,000 rpm. The maximum temperature at the turbine inlet is estimated about 1087 centigrade and at the outlet is between 400-540oC. Sixty pe[...]
4
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W pracy przedstawiono wpływ zmieniających się w staliwie L30H18N30 zawartości Nb i Ti na jego odporność na nawęglanie. W ośmiu badanych stopach zawartość Nb mieściła się w przedziale (0, 1,8)a/o, a Ti (0, 1)% masy. Proces nawęglania prowadzono w temperaturze 900oC w czasie 300 h przy potencjale węgl[...]
EN In this paper the influence of variable contents of Nb and Ti in G-X3ONiCrSi 30-18 cast steel on its resistance to carburization has been presented. In investigated alloys the contents of Nb and Ti were in the range of (0, 1.8) and (0, 1 ) wt-% respectively. The carburization has been carried out at[...]
5
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 42 95--103
PL W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury trzech austenitycznych staliw typu 18/30 z dodatkami Nb i Ti poddanych procesowi wyżarzania - 900ºC/300 godz. Stopy zawierały kolejno (% mas.): 1.75% Nb i 0.83% Ti, 1% Ti oraz 1.71% Nb. W badaniach zastosowano mikroskopię świetlną i skaningową, mikro[...]
EN The microstructure of three austenitic cast steels type 18/30 with additions of Nb and Ti after annealing at 900ºC/300h has been presented in this paper. The contents of Nb and Ti in tested alloys have been changed as follows (wt-%): 1.75% Nb and 0.83 % Ti, 1% Ti and 1.71% Nb. Microstructural studie[...]
6
75%
Archiwum Odlewnictwa
2002 R. 2, nr 4 50--55
PL W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury wysokochromowego żeliwa białego o następującym składzie chemicznym (%mas.): 2,2%C, 22%Cr, 0,3%Si, 0,01%Al 0,028%P, 0,023%S dla różnych grubości ścianek odlewu (6, 12, 18, 24, 30mm). Na podstawie wyników badań określono wpływ grubości ścianki na mo[...]
EN In the article the author has presented the results of the research on microstructure of high chromium white cast iron consisting of 2,2%C, 22%Cr, 0,3%Si, 0,01%Al 0,028%P, 0,023%S obtained for different thickness of the casting wall. An influence of wall thickness on the morphology of carbide phase [...]
7
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2013 Vol. 80, nr 9 661--664
PL Stosując oprogramowanie typu MES, jakim jest Ansys 11, przedstawiono analizę stanu naprężeń i odkształceń w wykonanym z węglika spiekanego walcu roboczym sześciowalcowej walcarki do walcowania ultratwardych blach cienkich na zimno. Stwierdzono iż zasadniczym problemem w utrzymaniu założonego przedzi[...]
EN Work contains analysis of condition of strain and stress in working roller made of sintered carbides in six roller mill for cold rolling ultrahard metal, based on FEM Ansys 11software pack. It has been certified that basic problem in keeping the right range of tolerance of strip thickness after defo[...]
8
75%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 4 735--739
PL Badano termodynamiczne przemiany węglika wapnia (karbidu) w roztworze chlorku cynku w 100–220°C. Jako produkt otrzymano najpierw polimer o wzorze –[C(ZnCl)=C(CaCl)]n–, a następnie polimer typu grafanu o płaskiej strukturze. Poniżej 220°C reakcja przebiegała w sposób trudny do kontrolowania. Udokumen[...]
EN CaC₂ was dissolved in molten ZnCl₂ and converted at 100–220°C to a polymer of formula – [C(ZnCl)=C(CaCl)]n – in the first stage and then to a polycyclic graphane of a flat structure. Above 220°C, the reaction course was hardly controlable. The real structure of CaC₂ was evidenced.
9
63%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/1 459--464
PL W pracy przedstawiono wpływ zawartości węgla na strukturę i wybrane własności staliwa GX2CrNiMoCu25-6-3-3 po obróbce cieplnej. Stwierdzono, że po zabiegu przesycania staliwo charakteryzuje się strukturą ferrytyczno-austenityczną, a poprzez odpowiedni dobór temperatury przesycania sterować można wzaj[...]
EN The effect of carbon content on the structure, hardness and impact resistance of GX2CrNiMoCu25-6-3-3 cast steel was discussed. After the solution heat treatment the cast steel have a ferritic-austenitic two-phase structure, and one of the main purposes of solutioning is to obtain the required amount[...]
10
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The purpose of this study was using of transmission electron microscopy (TEM) and differential scanning calorimetry (DSC) in order to reveal the changes in substructure of speed steel made with deep cryogenic treatment (DCT), in comparison with substructure formed by conventional heat treat[...]
11
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy określono kinetykę przemian fazowych przy nagrzewaniu ciągłym (odpuszczaniu) ze stanu zahartowanego w postaci wykresu CTPc stopni (Czas - Temperatura - Przemiana) nowej stali stopowej zawierającej 1,22 %C. Na dylatogramach nagrzewania ze stanu zahartowanego wskazano temperatury charakterysty[...]
EN In the paper kinetics of phase transformations during continuous heating (tempering) from the hardened condition has been specified in from of a CHT diagram (Continuous Heating Transformations) of a new alloy steel containing 1,22 %C. In the dilatograms of heating from hardened condition characteris[...]
12
63%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Przedstawiono wyniki analiz numerycznych wpływu nawęglania i udarów cieplnych na powstawanie i rozwój pęknięć w stabilnych stopach austenitycznych typu Fe-Ni-Cr-C. Stosując metodę elementów skończonych, wyznaczono rozkłady naprężeń strukturalnych powstających w węglikach i otaczającej je osnowie w c[...]
EN In the paper the results of numerical analysis of the influence of carburizing and thermal shocks on initiation and fracture propagation in the stable austenitic Fe-Ni-Cr-C alloys are given. With the use of finite element method the distribution of tessellated stresses arising in carbides and surrou[...]
13
63%
Inżynieria Materiałowa
1998 R. XIX, nr 3 396-399
EN A carbide dispersion in steel can be approximated by system of spheres with sphere density NV and volume fraction VV. Any plane section of the system is characterised by the profile density NA. If the sphere diameters follow the Rayleigh distribution a simple stereological equation, which satisfies[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
1998 z. 57 75-80
15
63%
Mechanik
PL Przedstawiono zagadnienia dotyczące obróbki ubytkowej stopów magnezu. Badaniom poddano odlewniczy stop magnezu AM 60. Zaprezentowano wpływ parametrów skrawania oraz rodzaju płytki skrawającej na chropowatość powierzchni i odmianę wióra powstającego po toczeniu wzdłużnym stopu AM 60. Opisano wpływ wa[...]
EN The article presents issues concerning magnesium alloys machining .Magnesium alloy AM 60 was studied. This article presents the influence of cutting parameters and the type of cutting insert on surface roughness and chip variation resulting after casting magnesium alloy AM 60 longitudinal turning. T[...]
16
63%
Mechanik
2016 R. 89, nr 10 1468--1469
PL Przedstawiono porównanie wybranych parametrów jakościowych kół zębatych po obwiedniowej obróbce frezami ze stali szybkotnącej PM-HSS i z węglików spiekanych HM-K.
EN The article presents comparison between selected parameters of gears machined using high speed and carbide hob mill.
17
63%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 36 159--166
PL Przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej i analizy składu chemicznego w mikroobszarach badano zmiany morfologii i składu chemicznego węglików w stopie typu vitalium, o różnej zawartości niklu, w stanie lanym. Wykazano, że w stanie lanym cząstki węglików wykazują dwoistą budowę - występują w [...]
EN Changes of morphology and chemical compositions of carbides in vitalium type cobalt alloy in dependence of nickel's capacity were investigated on the base of SEM and EDX results. It was found that alredy in cast condition particles of carbides occured in massive or in lamelar form. The fractions of [...]
18
63%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 36 301--308
PL W pracy opisano nowe rozwiązanie techniczne - przykrywkę do pionowego wprowadzania kapilary spektrometru absorpcji atomowej do naczynia teflonowego podczas analiz małych objętości roztworów próbek. Przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem tej modyfikacji w technice wstrzykowej w połączeniu z pło[...]
EN In this work a new technical solution - a polystyrene glass cover to provide control to a horizontal capillary atomic absorption spectrometer in a teflon crater container is used during the analysis of small volumetric samples. The results of the research show that under these modifications, the inj[...]
19
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The objective of this work was to present the changes between the plasma sprayed and high velocity oxy-fuel (HVOF) wear Cr3C2 resistant coats. The differences in microstructure and microhardness of coatings were investigated. The characterization of fully melted, un- melted and partly melte[...]
20
51%
Archives of Foundry Engineering
EN In these paper the possibility of upper and lower bainite obtaining in cast iron with carbides castings are presented. Conditions, when in cast iron with carbides castings during continuous free air cooling austenite transformation to upper bainite or its mixture with lower bainte proceeds, have bee[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last