Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  car transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Spektrum
2008 nr 12 VI-XI
PL Porównano własności logistyczne i handlowe transportu samochodowego i kolejowego. Wymieniono ich cechy i podano argumenty, które przemawiają na korzyść transportu kolejowego. Stwierdzono ponadto, że poprawę sytuacji transportowej w Polsce można osiągnąć przez zwiększenie liczby przewozów kombinowany[...]
EN Compared are logistic and commercial properties of car and railway transports. Mentioned are their specific features and given are arguments which say for the railway transport. Moreover, it is ascertained that transport situtation in Poland can be improved only by increasing the importance of combi[...]
2
86%
Logistyka
2014 nr 6 1696-1702
PL W artykule przedstawiono wyniki badań natężenia hałasu generowanego przez transport samochodowy na ulicy aglomeracji szczecińskiej objętej programem ograniczenia ruchu. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych po wdrożeniu projektu ograniczenia ruchu oraz dokonano analizy poziomu natężenia hałas[...]
EN In the article, there are presented the research results on noise level generated by vehicle transport in the selected street on the metropolitan region of Szczecin. The area has been under the project of traffic reduction. The results have been presented after implementing the traffic reduction pro[...]
3
86%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2003 Nr 2 133--137
PL [...] Region pilski, usytuowany na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych, stanowi obszar wiążący Wielkopolskę i Kujawy z Pojezierzem Pomorskim. [...]
EN In the region of Pila’s province (like in the whole of Poland) there were changes in the transport system in the nineties. Among others they embraced the motor transport. Since 1990 two independent Companies of National Motor Transport have been operating in the region, in Pila and Walcz. Althoug[...]
4
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 661--664
PL W artykule omówione zostały uwarunkowania oraz perspektywy rozwoju CNG jako alternatywnego paliwa w transporcie samochodowym w Polsce. Zaprezentowano prawne i ekonomiczne uwarunkowania współczesnego wykorzystania CNG w transporcie samochodowym zarówno publicznym jak i prywatnym. Autor poddał analizi[...]
EN Paper discussed the conditions and prospects of development of CNG as an alternative fuel in road transport in Poland. There was presented the legal and economic conditions of the modern use of CNG in road transport, both public and private. The author has analyzed trends and opportunities for the d[...]
5
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 382--386
PL W artykule omówiono metodę diagnostyki nasypu drogowego zlokalizowanego na czynnym osuwisku z wykorzystaniem pomiarów powierzchniowych uzyskanych naziemnych skaningiem laserowym RIEGL - 400 VZ i rezultatów modelowania numerycznego nawierzchni drogowej na czynnym osuwisku, uzyskanych w programie MIDA[...]
EN Paper discusses the diagnostic method of road embankment located on an active landslide using surface measurements obtained ground-based laser scanning RIEGL -400 VZ and the results of numerical modeling of road surface on the active landslide, obtained in the MIDAS GTS NX®. The results obtained by [...]
6
86%
Logistyka
2014 nr 6 8147--8154
PL W artykule omówiono bezprzewodowy system powiadamiania o zaistniałych kolizjach drogowych. Przedstawiona koncepcja systemu podparta została modelem matematycznym i omówieniem głównych procedur funkcjonowania takiego systemu. Na samym końcu artykułu zaprezentowano wynik z badań symulacyjnych i końcow[...]
EN The article discusses wireless notification system of road collisions occurred. The presented system concept has been supported by a mathematical model and a discussion of the main procedures for the functioning of such a system. At the end of the article presents the results of simulation studies a[...]
7
86%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2015 Nr 1-2 (34) 40--44
8
86%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2009 nr (6) 94--99
EN In the article the road conditions effect on the breakdown rate of motor transport are described.
9
86%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 88--92, CD
PL W artykule podjęto tematykę transportu ładunków ponadgabarytowych transportem samochodowym. W ramach tego zagadnienia w sposób syntetyczny przedstawiono: klasyfikację ładunków ponadgabarytowych, uwarunkowania prawne w transporcie tych ładunków, planowanie trasy przewozu ładunków ponadgabarytowych, u[...]
EN In the article the subject matter concerning outsized loads was taken under consideration. In the framework of this subject in synthetic way were presented: classification of outsized loads, law circumstances of these loads transport, planning of route of outsized loads transport, logistic circumsta[...]
10
86%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Na obszarze miast wysoce zurbanizowanego GOP problemy związane z zatłoczeniem ulic zaczynają dopiero być dokuczliwe. Jak dotąd zwiększony ruch przyjmowała do.brze rozwinięta i stale rozbudowywana sieć drogowa. Istotnym elementem systemu transportowego w centralnej części regionu jest również sieć tr[...]
11
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1099--1103, CD
PL W artykule omówiony został problem wibroizolacji kanałów włazowych jako elementu konstrukcyjnego dróg i jego wpływ na rozprzestrzenianie się fali drganiowej do otoczenia drogi samochodowej. Przedstawiono analizę dynamiczną modelu o strukturze dyskretno-ciągłej oraz model numeryczny oraz wstępne wyni[...]
EN The article discusses the problem of vibration of channels manhole as a structural element of roads and its influence on the propagation of the vibration wave to the surroundings from the road. The dynamic analysis of a discrete-continuous model and numerical model with preliminary results from the [...]
12
86%
Napędy i Sterowanie
2019 R. 21, nr 3 48--49
PL Jako jeden z wiodących na świecie specjalistów w zakresie systemów automatyzacji dla przemysłu samochodowego, w oparciu o wiedzę techniczną oraz doświadczenie ekspertów z całego świata, możemy wspólnie wypracować najlepsze dla Państwa rozwiązanie. Niezależnie od tego, czy trzeba zmodyfikować istniej[...]
13
72%
Logistyka
PL Zamierzeniem autora jest przedstawienie strategii rozwoju przedsiębiorstwa, która może prowadzić do poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstw badanej branży oraz wzrostu ich wartości. Realizacja tego celu wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wnikliwych badań i analiz. Badania te powinny obejm[...]
EN The author’s intention is to present a development strategy that can lead to increase value and financial improvement of enterprises. This objective requires conducting in-depth research and analysis. This research should comprise strategic and economic analysis, but particularly- financial analysis[...]
14
72%
Transport Samochodowy
2007 z. 4 5--14
PL W artykule zaprezentowano modele szeregów czasowych wielkości charakteryzujących poziom koniunktury w krajowym przewozie ładunków transportem samochodowym w latach 1997-2007: wskaźnika koniunktury w transporcie samochodowym, kondycji ekonomicznej oraz zdolności przewozowej przedsiębiorstw transporto[...]
EN This paper contains the models of following indicators of business activity in freight transport in Poland: business activity indicator, economic condition indicator and transport ability indicator. The forecasts of these quantities for next 4 quarters are computed.
15
72%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 2 63--74
PL W opracowaniu przedstawiono eksperckie oszacowanie liczby samochodów osobowych, lekkich samochodów ciężarowych (o masie maksymalnej nie przekraczającej 3,5 Mg), samochodów ciężarowych (o masie maksymalnej przekraczającej 3,5 Mg) i autobusów dla 2010 r. i prognozę do 2030 r. z uwzględnienie rodzajów [...]
EN The paper presents an expert assessment of the number of passenger cars and light trucks (with a maximum mass not exceeding 3.5 Mg), trucks (with a maximum mass exceeding 3.5 Mg) and buses for 2010 and forecast up to the 2030 taking into account types of energy sources (petrol, diesel fuel, liquefie[...]
16
72%
Logistyka
2014 nr 6 7713--7721
PL Ogół rozważań niniejszego opracowania dotyczy analizy porównawczej kosztów wykorzystania dwóch alternatywnych środków transportu, takich jak transport kolejowy i samochodowy w przewozie materiałów niebezpiecznych. Omówiona została definicja ładunków niebezpiecznych oraz przedstawiony został podział [...]
EN The subject of this paper is a comparative analysis of costs connected with using two alternative types of transport such as railway and car transports for carrying hazardous materials. A definition of hazardous materials has been discussed and a division of the materials into classes has been prese[...]
17
72%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2009 Nr 7 41--52
PL Polskie przedsiębiorstwa transportu samochodowego prowadzące działalność w zakresie przewozów ładunków nie oceniają pozytywnie swojej sytuacji na krajowym , międzynarodowym rynku usług transportowych w latach 1997-2006. Ich nadzieja na wzrost mobilność* wiąze się z wstąpieniem Polski do grona krajów[...]
EN In the article author presents the role of road transport in national economy, the meaning of road transport. Statistical analysis of goods road transport, road transport performance and road infrastructure in the years 1978-2006 are presented. During these years Polish transport enterprises are bei[...]
18
72%
Logistyka
2015 nr 5 323-331, CD1
PL W artykule przedstawiono charakterystykę odziaływań zewnętrznych na przemieszczanie się środka transportowego (oporu toczenia, oporu powietrza oraz oporu wzniesienia). Dokonano doboru pojazdu do konkretnego zadania przewozowego przez wyznaczenie oporów ruchu i określenie zapotrzebowania na moc w róż[...]
EN The article presents characteristics of rolling resistance, air resistance and resistance hill. In addition selection was also described a vehicle to transport tasks, by determining the resistance to motion and determine the demand for power in various traffic conditions.
19
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 178--181, CD
PL W artykule przedstawiono próbę odpowiedzi na pytanie: czy wiek samochodów ma decydujący wpływ na liczbę wypadków i zdarzeń drogowych w Polsce.
EN This article presents an attempt to answer the question: does the age of cars have deciding influence on the number of road accidents and incidents in Poland.
20
72%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 117 13--26
PL Transport jest jednym z podstawowych działów gospodarki światowej i ma on fundamentalny wpływ na jej rozwój oraz rozwój całej cywilizacji. Sytuacja wygląda podobnie również w Polsce. Sprawnie i efektywnie działający transport stanowi bowiem podstawę do rozwoju innych dziedzin gospodarki. W szczególn[...]
EN Transport is one of the basic sectors of the global economy. It has a fundamental impact on the development of the global economy as well as the entire civilization. The importance of transport for economic development in Poland is also enormous since efficiently and effectively operating transport [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last