Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  capacitance measurement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Pomiar pojemności dwójnika może być dokonany poprzez pomiar modułu impedancji badanego obiektu. Jest to możliwe, jeżeli badaniu podlega obiekt o skrajnie różniących się składowych (np. kondensator niskostrat-ny). Wówczas błąd przybliżenia składowej dominującej modułem impe-dancji może być pomijalnie[...]
EN Measurements of a capacitance can be performed by the measurement of an impedance modulus of an investigated object. It is possible, if a two-terminal network is represented by a series connection of a resistor and a capacitor and the reactance of the capacitor is considerably greater than the resis[...]
2
100%
Opto - Electronics Review
EN The Division of Nuclear and Medical Electronics of Warsaw University of Technology is an institution where a capacitance process tomograph was first designed in Poland. The design of this capacitance tomograph, its performance and first results are presented in the paper. The tomograph can operate w[...]
3
88%
Metrology and Measurement Systems
EN Air core solenoids, possibly single layer and with significant spacing between turns, are often used to ensure low stray capacitance, as they are used as part of many sensors and instruments. The problem of the correct estimation of the stray capacitance is relevant both during design and to validat[...]
4
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Zasadniczym celem pracy było sprawdzenie możliwości realizacji quasi-zrównoważonego układu do pomiaru pojemności w wersji wirtualnej. W pracy przedstawiono schematy przyrządu wirtualnego oprogramowanego w środowisku LabVIEW, realizującego pomiar pojemności w układzie quasi-zrównoważonym z różnego ty[...]
EN A basic purpose of this research was to verify a possibility of a virtual realization of the quasi-balanced circuit for the capacitance measurement. Diagrams of virtual instrument programmed in LabVIEW platform for the capacitance measurement in quasi-balanced circuit with different phase detector h[...]
5
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono nową konstrukcję Elektrycznego Tomografu Pojemnościowego, w którym zastosowano metodę pomiarową AC. Dzięki zastosowaniu detektora synchronicznego w torze pomiaru zyskano znaczne polepszenie parametrów pomiarowych dla femtofaradowych pojemności. Otrzymane obrazy prętowych fan[...]
EN The papers presents a new construction of Electrical Capacitance Tomograph (ECT) with AC-based measuring circuit. Due to synchronized detection circuit the parameters of femto-farad measurement was much better. The obtained images of rod phantoms based on 16-electrode sensors and standard Landweber [...]
6
75%
Measurement Automation Monitoring
2015 Vol. 61, No. 5 132--135
EN The paper presents the idea of the possibility of implementing automatic virtual instrument using the quasi ˗ balanced method to measure the active component of impedance (resistance). The system is based on the structure of a non-bridge quasi-balanced circuit. The process of balancing is automatica[...]
7
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule przedstawiono wirtualną realizację układu do pomiaru wskaźników izolacji typu pojemnościowego. Uproszczony model dielektryka przedstawiono na rys. 1. Rezystancja dielektryka jest modelowana jako RX, pojemność jako CX oraz gałąź absorpcyjna jako połączenie szeregowe RaCa [1]. Pojemność CX [...]
EN A virtual realization of a circuit for measurements of capacitance insulation indicators is presented in this paper. The simplified dielectric model is shown in Fig. 1. The dielectric resistance is modelled as RX, its capacitance as CX and the absorption branch is modelled as a series Ra Ca connecti[...]
8
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2017 Vol. 65, nr 4 449--457
EN At the beginning of the paper, the fractional calculus is briefly presented. Then, the models of dielectric relaxation in supercapacitors are described. On the basis of the Cole-Cole model, a fractional-order model of supercapacitor impedance is formulated. The frequency characteristics of selected [...]
9
63%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2017 T. 7, nr 1 105--110
PL W artykule przedstawiono główne metody pomiaru małych pojemności stosowane w elektrycznej tomografii pojemnościowej: metodę częstotliwościową z pobudzeniem za pomocą fali sinusoidalnej oraz metodę „ładuj-rozładuj” z pobudzeniem za pomocą fali prostokątnej. Przedstawiono budowę detektora synchroniczn[...]
EN The paper presents the main methods of small capacitance measurement used in electrical capacitance tomography: the AC method with a sine wave excitation and the charge-discharge method with square wave excitation. Construction of synchronous detector for both circuits was discussed. A modified "cha[...]
10
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 8 209-212
PL W pracy przedstawiono metodę niestacjonarnej spektroskopii pojemnościowej DLTS stosowaną do badania centrów defektowych w materiałach półprzewodnikowych niskorezystywnych. Wskazano ograniczenia procesu pomiaru niestacjonarnych przebiegów pojemności próbki przy zastosowaniu w systemie pomiarowym typo[...]
EN This article presents deep level transient spectroscopy (DLTS) applied as a tool of investigation of low resistive semiconductor materials. In this contribution we focus on limitations of measurement of capacitance kinetics performed by means of ready-made meters. In our case Boonton 7200 capacitanc[...]
11
51%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: This article provides an overview of the monitoring technique for nanoimprint. Optical and electrical monitoring approaches that have the potential for detecting and monitoring mold deformation and cavity filling in nanoimprint will be reviewed. The major part is devoted to the review of a[...]
12
51%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2011 T. 15, z. 3 571-581
PL W artykule opisano nową trójwymiarową tomograficzną technikę pomiarową dedykowaną do diagnozowania dwufazowych przepływów typu gaz-ciecz. Zaproponowana została nowatorska koncepcja budowy trójwymiarowego czujnika pojemnościowego z elektrodami wewnętrznymi. Czujnik charakteryzuje się zwiększoną zdoln[...]
EN In the paper the novel three-dimensional capacitance tomographic measurement system dedicated for monitoring the two-phase flows is presented. The authors described the new design of the sensor with the electrodes placed inside the volume. The sensor has an ability to detect two phases in the medium[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last