Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 81
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  calorific value
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 78 47--56
PL W artykule został przedstawiony projekt stanowiska do badania wartości opałowej paliw samochodowych, tj. benzyny oraz oleju napędowego. Omówiono poszczególne elementy stanowiska, takie jak: kalorymetr, stacja napełnienia oraz zbiornik, uwzględniając wszelkie niezbędne aspekty do przeprowadzenia bada[...]
EN The article was presented a draft position to test the calorific value fuels such as gasoline and automotive diesel. Discusses the position of individual elements such as the calorimeter, and a tank filling station having all the necessary aspects to perform the test. Indicated the order of executio[...]
2
100%
Journal of Ecological Engineering
2018 Vol. 19, nr 3 185--190
EN In this study, biosolid and wood waste biomass were used as fuel by turning them into fuel pellets. The purpose of making fuel pellets with various compositions was to compare the type of biosolid pellets and wood waste in terms of proximate testing. The benefits of making biosolid pellets can reduc[...]
3
88%
Journal of Polish CIMAC
EN Low calorific gaseous fuels are becoming increasingly used as alternative fuels for feeding power equipment of all kinds, including combustion engines. The increased interest in these fuels results, above all, from support for the development of this type of power engineering by governmental and int[...]
4
88%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN The paper is an analysis of the suitability of oat grains for energy purposes. The comparison covered two types of grain oats, hulled (Krezus variety) and naked (Polar variety), using varied nitrogen fertilization. The calorific value of the grains, including their ash content was determined. The st[...]
5
88%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The concept of different compositional biomass is introduced to enhance the binding properties and utilize the use of different seasonal biomasses. The effect of densification on the heating values of single pure and mixed compositional biomasses is observed with and without applying special type of[...]
6
88%
Central European Journal of Energetic Materials
2017 Vol. 14, no. 4 933--951
EN In order to suitably initiate an impulse cartridge and to get the desired peak pressure, high energy igniter and booster pyrotechnic compositions may be required. Studies were undertaken to develop different types of high energy igniter and booster pyrotechnic compositions comprising B/KNO3, Zr/KClO[...]
7
75%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 8 223-230
PL W pracy przedstawiono wyniki badań oznaczenia ciepła spalania i obliczenia wartości opałowej wykonanych dla biomasy łodyg ślazowca pensylwańskiego o różnej wilgotności w różnych terminach zbioru łodyg rośliny. Wyniki pomiarów ciepła spalania i wartości opałowej biomasy łodyg ślazowca pensylwańskiego[...]
EN The paper presents results of the research on combustion heat determination and calorific value computation for biomass from Virginia fanpetals (Sida hermaphrodita Rusby) stems characterized by varying humidity, carried out at different plant stem harvest dates. Measurement results of combustion hea[...]
8
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 3 35-36
PL W pracy przedstawiono wyniki pierwszego roku doświadczenia polowego, uprawy kukurydzy przy różnych poziomach nawożenia azotem. Badano wpływ poziomu nawożenia na wartość opałową i ilość możliwej do uzyskania energii ze spalania ziarna kukurydzy
EN Results of the first year field experiment of maize cultivation at differeni nitrogen levels are presented in the paper. An effect of fertilization level or the calorific value and the amount of combustion energy obtained from corr grains were tested.
9
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W badaniach przeprowadzonych w latach 2004-2007 w RSD Zawady porównywano siewy jednogatunkowe i mieszane zbóż ozimych (pszenicy, pszenżyta i żyta) pod kątem wartości opałowej uzyskiwanego plonu ziarna i słomy. Otrzymane wyniki wskazują, że zboża ozime przeznaczane na cele energetyczne zaleca się upr[...]
EN In the research which was carried out in 2004-2007 in RSD Zawady, single-cultivar and mixed sowings of winter grains (wheat, triticale and rye) were compared on account of calorific value of the obtained crop of seeds and straw. The obtained results indicate that winter grains designated for energy [...]
10
75%
Inżynieria Ekologiczna
2016 Nr 48 88--95
PL Oczyszczalnia Ścieków Pomorzany w Szczecinie zapewnia uzyskanie wymaganych parametrów ścieków oczyszczonych. Jednak dzięki wysokiej efektywności oczyszczania ścieków, powstaje więcej odpadów (skratki, odpady) po procesie oczyszczania. W badanej oczyszczalni osad wstępny zagęszczany jest grawitacyjni[...]
EN Pomorzany Sewage Treatment Plant in Szczecin ensures the required parameters of treated sewage. However, due to higher efficiency of sewage treatment, more sludge is produced after the treatment process. In the examined sludge treatment plant, primary sludge is gravitationally thickened to the conte[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2016 Nr 59 (3) 45--70
PL Jedną z ważniejszych cech paliwa, z punktu widzenia jego praktycznego wykorzystania, jest ilość ciepła wydzielającego się podczas procesu spalania. Aby ta wielkość była porównywalna dla różnych paliw, powinna charakteryzować paliwo w sposób jednoznaczny. Do tego celu wykorzystuje się dwie wielkości [...]
EN One of the most important parameters of the fuel, from its practical point of view, is a total amount of heat that can be released during the combustion process of this fuel. To compare this parameter with various fuels, it should characterize the fuel in a common way. This can be obtained by two en[...]
12
75%
Archives of Environmental Protection
2016 Vol. 42, no. 4 125--134
EN The influence of sewage sludge torrefaction temperature on fuel properties was investigated. Non-lignocellulosic waste thermal treatment experiment was conducted within 1 h residence time, under the following temperatures: 200, 220, 240, 260, 280 and 300°C. Sawdust was used as lignocellulosic refere[...]
13
75%
Journal of KONES
2017 Vol. 24, No. 4 187--192
EN The article presents the results of laboratory tests of selected properties of fuels available on the market and fuels with higher density component B100 obtained from rapeseed oil (10, 30, 50 and 100%). An analysis of the cetane number, viscosity, and weight of the ash remaining after combustion of[...]
14
75%
Journal of Polish CIMEEAC
PL W artykule przedstawiono krótką charakterystykę modyfikowanych paliw żeglugowych wprowadzanych na rynek przez koncerny paliwowe PKN ORLEN S.A., LOTOS Asfalt Sp. z o.o. oraz STENA OIL (Szwecja) oraz ich podstawowe własności fizykochemiczne. Zwrócono szczególną uwagę na odpowiedni dobór lepkości paliw[...]
15
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Celem pracy było określenie wartości opałowej biomasy z łąki wiechlinowo-wyczyńcowej (Poa-Alopecurus). Do badań wykorzystano ruń z łąk położonych na Żuławach Elbląskich. Do oznaczenia wartości opałowej wybrano trzy sposoby użytkowania i nawożenia: I - ruń raz koszona, bez nawożenia; II - ruń w użytk[...]
EN The aim of studies was to determine the calorific value of biomass from the meadows dominated by Poa pratensis and Alopecurus pratensis. Green growth (grass) from permanent meadows, situated in region of Żuławy Elbląskie, was used for investigations. Three variants of cultivation and fertilizatio[...]
16
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono wyniki badań wartości opałowej, gęstości nasypowej i współczynnika trwałości kinetycznej peletów wytworzonych z biomasy roślinnej. Do procesu zagęszczania użyto słomy pszennej, słomy rzepakowej, słomy kukurydzianej, siana łąkowego oraz otrąb pszennych, odpadów zbożowych i rzepakowych p[...]
EN The research results of calorific value, bulk density and coefficient of kinetic endurance of plant biomass pellets have been presented. Wheat straw, rape straw, corn straw, meadow hay and wheat bran, grain and rape waste were used for the thickening process assuming their percentage share. Crushed [...]
17
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy zamieszczono ocenę przydatności biomasy słonecznika wierzbolistnego na cele energetyczne. Przedstawiono charakterystykę badanego gatunku pochodzącego z Ameryki Północnej. Wykazano, iż gatunek ten spełnia wymagania stawiane roślinom przeznaczonym do tzw. upraw energetycznych, tzn. charakteryz[...]
EN The study presents the usefulness assessment of willow-leaved sunflower biomass for energy purposes. Description of the researched variety from the North America was carried out. It was proved that the variety meets the requirement for plants intended for the so-called energy crops i.e. it is charac[...]
18
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2011 T. 27, z. 1 115-127
PL Struktura wytwarzania energii elektrycznej w ostatnich latach nie uległa zasadniczym zmianom. 93% energii jest obecnie produkowane z węgla kamiennego i brunatnego. Istotny wpływ na koszty wytwarzania mają opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska. W artykule przedstawiono problem wpł[...]
EN The structure of electricity production in Poland has not changed dramatically recently. Approximately 93% of electricity is currently produced from coal and lignite. Environmental charges have a significantly impact on costs of production. This paper analyses the impact of environmental charges inf[...]
19
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Badania wpływu czynników agrotechnicznych na właściwości energetyczne słomy przeprowadzono w 42 gospodarstwach i na 8 poletkach doświadczalnych. Ciepło spalania i wartość opałowa zostały wyznaczone wg normy PN-ISO1928. Analiza wariancji wykazała, że na ciepło spalania i wartość opałową słomy istotny[...]
EN The influence of agrotechnical factors on energy characteristics of the straw was investigated on 42 farms and 8 experimental plots. Heat of combustion and the calorific value were determined according to PN-ISO 1928 standard. Analysis of variance proved that both, the heat of combustion and calorif[...]
20
63%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 6 141-147
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące oznaczenia zawartości popiołu, ciepła spalania i wartości opałowej dla danych wilgotności materiałów. Wyniki tych pomiarów zostały przeprowadzone zgodnie z Polskimi Normami i potwierdziły, że ziarno zbóż może być surowcem energetycznym, gdyż, w porównaniu[...]
EN The study presents results of the research concerning determination of ash content, heat of combustion and a calorific value for data concerning materials moisture. The results of these measurements were obtained according to the Polish Standards and confirmed that a cereal grain may constitute an e[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last