Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 356
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  calibration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nukleonika
EN Since the first activities concerning the monitoring networks of the Netherlands in 1986 a lot of optimalisation and adaptation steps have been made. A good maintenance regime, both for computer systems, software and for measuring stations is the key solution to trust in the early warning function o[...]
2
80%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN The paper presents experimental setup for testing of the three axis magnetoresisitive magnetometers for measurements of the magnetic field within the range of Earth's magnetic field. Measuring setup integrates three axis Helmholtz coils controlled by the specialized current source. The accuracy of m[...]
3
80%
Journal of KONES
EN Tachograph is belonging to On Board Recording Devices. Their development has been beginning since before The Second World War. The flrst on board recording devices is analogue tachograph which obligatory to using to introduce in USA in 1939. This paper includes main rules of function of analogue tac[...]
4
80%
Metrology and Measurement Systems
2013 Vol. 20, nr 4 529--542
EN Direct sensor-to-microcontroller is a simple approach for direct interface of passive modulating sensors to a microcontroller without any active components in between the sensor and the microcontroller and without an analog to digital converter. The metrological performances of such interface circui[...]
5
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Obiekt o właściwościach ferromagnetycznych zaburza w bliskim otoczeniu równomierność ziemskiego pola magnetycznego. Kształt i rozmiary zaburzenia zależą od wielu czynników, takich jak: kształt i rozmiary obiektu, jego właściwości magnetycznych oraz od położenia względem wektora ziemskiego pola magne[...]
EN The ferrous objects disturb evenly distributed magnetic field of the Earth. The magnetic anomaly are connected with the existence of the object and depends on its shape, size, own magnetization and its location regarding to magnetic field vector of the Earth. The SQUID, fluxgate, proton and optical[...]
6
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 11 1271-1273
PL W pracy przedstawiono wybrane układy pomiarowe stosowane aktualnie do wzorcowania rezystorów wzorcowych o małych wartościach rezystancji w obwodach prądu przemiennego. Przeanalizowano i porównano właściwości metrologiczne układów opracowanych przez autorów z rozwiązaniami opracowanymi i [...]
EN The paper presents selected measurement circuit currently used for calibration of standard resistors of small resistance value in AC circuits. Metrological properties of the circuits developed by the authors are analysed and compared with properties of circuits developed and applied in the leading N[...]
7
80%
Oceanologia
2000 No. 42 (3) 385-394
EN A description of the misalignment angle and the consequences if it occurs is given. It is shown that because of gyrocompass errors, the misalignment angle error a has to be computed for each cruise. A simple method of calibrating the acoustic Doppler current profiler (ADCP) mounted on a vessel has b[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2001 z. 98 257-264
PL Przedstawiono podstawowe zalecenia jakimi należy się kierować przy opracowywaniu procedury obliczania niepewności pomiaru w warunkach wzorcowania. Omówiono zasady tworzenia funkcji pomiaru, wyznaczenia niepewności standardowej, złożonej i rozszerzonej oraz współczynnika rozszerzenia. Zaprezentowano [...]
EN The elaboration of the procedures of measurement uncertainty evaluation in calibration is presented. The theoretical basis of model function and calculating the standard uncertainty is discussed. The uncertainty analysis for a measurement called the uncertainty budget is described. Ten method of cal[...]
9
80%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2000 Vol. 1 BI 9--14
EN A calibration technique for the Ober2 eye movement measurement system is presented. First, a short introduction to the principles of system operation is presented. Then, problems connected with obtaining signal in standard units are pointed out. The calibration method used is based on an additional,[...]
10
80%
Inżynieria Maszyn
PL Stosowanie maszyn współrzędnościowych w polskim przemyśle ma już dwudziestokilkuletnią tradycję. Współczesne systemy zapewnienia jakości oparte o wymogi ISO 9000:2000, szczególną rolę w systemie przypisują kontroli i nadzorowaniu narzędzi pomiarowych. Jednym z najpoważniejszych problemów, jakie napo[...]
EN Tradition of using of CMM in Poland is twenty years old. New quality systems based on ISO 9000:2000 guidelines, points out of control and measurement device supervision. One of the most important problems of users of Coordinate Measuring Machines (CMM) is recertification tests. Since introduce in be[...]
11
80%
Geochronometria
EN Large sets of dates are often used to construct frequency distributions to investigate variability of some events, which can follow an environmental change (eg. crystallization of speleothems depends on climatic conditions). Examples of such distributions are probability density functions (PDF) crea[...]
12
80%
Prace Przemysłowego Instytutu Elektroniki
2001 nr 146 59-60
13
80%
Metrology and Measurement Systems
PL Przy projektowaniu czujników pomiarowych, zwłaszcza do pomiaru wielkości fizyko-chemicznych, należy liczyć się z wpływem na wynik przetworzenia także innych wielkości takich jak temperatura, wilgotność, ciśnienie itp. Charakterystyki czujników muszą więc uwzględniać czynniki wpływające, a kalibracja[...]
14
80%
Rynek Energii
2004 nr 6 36-43
PL Przedstawiono podstawowe założenia do sposobu wzorcowania przepływomierzy wody metodą wagową, przy zastosowaniu ważenia dynamicznego. Metodę przystosowano do pomiaru wartości strumienia rzędu 220 kg/s. Założeniem, jakim się kierowano w czasie badań, przy opracowywaniu modyfikacji metody wagowej, był[...]
EN The paper presents the fundamental assumptions concerning the construction of an experimental stand and the method of calibration of water flow-meters for liquid large flow measurement use. The weighing method has been adapted to measuret flows of about 220 kg/s. The important assumption was the m[...]
15
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Sformułowano problem matematyczny związany z opisem wielkości wyjściowej. Oceniono dokładność estymaty w porównaniu z dokładnością metody Welcha-Satterthwaite`a. Obliczono błąd estymaty w odniesieniu do splotu rozkładów prostokatnego i Studenta oraz splotu dwóch rozkładów Studenta o małej liczbie st[...]
EN The estimate of expanded uncertainty in calibration is presented. The mathematical problem connected with output quantity is formulated. Accuracy of estimate comparing with accuracy of Welch-Satterthwaite method is evaluated. The estimate error in relation to convolution of rectangular and Student d[...]
16
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Przedstawiono model matematyczny wielkości mierzonej przy wzorcowaniu oparty na dodawaniu niezależnych zmiennych losowych, bedących wielkościami wejściowymi. Parametry zmiennej wyjściowej wyrażają ściśle wynik pomiaru. Omówiono model wielkości w odniesieniu do pomiaru bezpośredniego. Model zharmoniz[...]
EN The mathematical model of measurand in calibration based on the method of adding up the independent random variables being input quantities is presented. The parameters of this variable are used to exactly approximation of measuring results. the model function for material measures and the model fu[...]
17
80%
Measurement Automation Monitoring
2015 Vol. 61, No. 8 390--394
EN Nowadays, there are some problems corresponding with specifics of industrial instrumentation metrological support, i.e., compatibility ranges of resistance reproducibility in existing calibrators and the measurement range of industrial instrumentation, disability of controlling metrological characte[...]
18
80%
Prace Instytutu Lotnictwa
EN Metrology model of triaxial navigation accelerometer unit as a vector transmitter, physical and mathematical foundations of a new method for its calibration on uniaxial rotary stand are considered. The aim is to determine the coefficients of metrology model for triaxial accelerometer unit by the met[...]
19
80%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2015 nr 36 139--146
EN The paper describes the use of MinIMU-9 v3 sensors to determine changes in the position of a cheap, stabilised optoelectronic gimbal for unmanned aircraft systems. The sensors calibration process, the influence of temperature changes on their readings, and recommendations that should be considered d[...]
20
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2016 Vol. 54 nr 3 757--768
EN The method and the mechatronic system of active control of the dynamic spatial positioning of the executive body of a parallel kinematics machine tool are proposed. By means of geometric modeling, the basic analytical relations that characterize the interconnection between the rods of the mechatroni[...]
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last