Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  calcium alginate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nukleonika
EN The paper reports the adsorption of strontium(II) and americium(III) from aqueous solutions onto calcium alginate (CaA), barium alginate (BaA) and strontium alginate (SrA) beads. Adsorption process was studied in batch experiments as a function of the initial pH of the solution and the contact time.[...]
2
86%
Chemik
PL Badano proces pułapkowania katalazy z Aspergillus niger w żelu 2 % i 4 % mas. alginianu wapnia. W przypadku użycia żelu 2% zaobserwowano stopniowy spadek aktywności biokatalizatora, związany z uwalnianiem się katalazy z porów żelu. Stosując 4% żel alginianu wapnia uzyskano stabilny biokatalizator z [...]
EN The entrapment of catalase from Aspergillus niger in a gel containing 2% and 4% by weight of calcium alginate was investigated. For the 2% gel, the biocatalyst was observed to gradually lose its activity as catalase was released from the gel pores. A stable biocatalyst with a maximum activity at 40^[...]
3
86%
Archives of Environmental Protection
EN The decolourization of Turquoise Blue HFG by immobilized cells of Lysinibacillus fusiformis B26 was investigated. Cells of L. fusiformis B26 were immobilized by entrapment in agar and calcium alginate matrices and attached in pumice particles. The effects of operational conditions (e.g., agar concen[...]
4
86%
Engineering of Biomaterials
PL Otrzymano włókna alginianowe zawierające w swojej budowie rozproszony bioaktywny nanododatek hydroksyapatytu. Włókna te charakteryzują się wysokimi właściwościami sorpcyjnymi oraz wartością wytrzymałości właściwej powyżej 20cN/tex odpowiednią do przerobu na kompozyty przeznaczone do zastosowań medyc[...]
EN Alginate fibres containing in their structure a dispersed bioactive hydroxyapatite nano-additive were obtained. These fibres are characterized by high sorption properties and a tensile strength of over 20cN/tex, which is adequate for the production of composites designed for medical purposes.
5
86%
Engineering of Biomaterials
6
72%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 3 (68) 109--113
PL W artykule przedstawiono sposób wytwarzania oraz właściwości fizyko-mechaniczne i biologiczne gąbek wytworzonych techniką liofilizacji z mikrofibryd chitozanowych i chitozanowo-alginianowych. Mikrofibrydy wykorzystane do konstrukcji gąbek charakteryzowały się rozmiarami poprzecznymi 1-4 µm (w stanie[...]
EN This paper presents a manufacturing process for biological chitosan and chitosan-alginate dressing sponges as well as their biological and physical-mechanical properties. The aim of the research was the preparation of such sponges based on chitosan and chitosan-alginate fibrids prepared according to[...]
7
72%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 4 195-196
PL Katalaza Terminox Ultra była immobilizowana w żelu alginianu wapnia. Badano wpływ stężenia alginianu i chlorku wapnia oraz ilości enzymu na sprawność pułapkowania. Granulki immobilizowanego biokatalizatora otrzymane z 4% alginianu sodu i żelowane w 2% chlorku wapnia wykazywały najwyższą sprawność pu[...]
EN Catalase Terminox Ultra was immobilized in calcium alginate gel. Effects of alginate concentration, calcium chloride concentration and amount of enzyme on entrapment efficiency were investigated. Beads of immobilized biocatalyst prepared from 4% sodium alginate and 2% calcium chlork retained the hig[...]
8
72%
Logistyka
2014 nr 4 4764--4770, CD6
PL W artykule opisano metodykę przygotowania sorbentów w postaci sferycznej oraz badania ich właściwości jonowymiennych. Przedstawiono wyniki badań sorpcji Sr(II), Am(III) oraz Eu(III) w zależności od pH badanego roztworu.
EN The paper describes results of the preliminary studies on sorption of Sr(II), Am(III) and Eu(III) as a function of the pH.
9
58%
Ekologia i Technika
PL Usuwanie toksycznych lub ważnych ekonomicznie jonów metali ciężkich ze ścieków, jest bardzo ważne z punktu widzenia ochrony środowiska i przemysłu. Ponieważ alginian wapnia jest dobrym adsorbentem jonów Cu(II), w tej pracy badano biosorpcje Cu(II) z rozcieńczonych roztworów wodnych za pomocą granule[...]
EN The removal of toxic or economically important heavy metal ions from waste waters is of great importance from an environmental and industrial viewpoint. Because calcium alginate is a good adsorbent of Cu(II) ions, in this work biosorption of copper(II) from dilute aqueous solution by calcium alginat[...]
10
58%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2004 Nr 3 (47) 19--23
PL Opracowano warunki wytwarzania włókien z alginianu wapniowego, zawierających nanododatek SiO2, charakteryzujących się dużą całkowitą objętością por i dużą powierzchnią wewnętrzną. Wytrzymałość właściwa na poziomie 20 cN/tex umożliwia ich zastosowanie jako prekursora do otrzymywania włókien węglowych[...]
EN Conditions for the manufacture of fibres from calcium alginate have been developed. These fibres contain nano-particles of SiO2, and are characterised by a high total volume and internal surface. Their tenacity at a level of 20 cN/tex makes it possible to use them as precursors to the preparation of[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last