Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bydło
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Celem badań była identyfikacja struktury systemów utrzymania bydła w województwie wielkopolskim, wg stanu na 30 czerwca 2010 r. Określono pogłowie w większych stadach (ponad 100 sztuk fizycznych) w podstawowych systemach utrzymania, w poszczególnych powiatach województwa. W grupie stad większych prz[...]
EN The aim of study was to recognize the structure of cattle raising systems in Wielkopolska province, according to the status on 30 July, 2010. The numbers of animals kept in bigger herds (above 100 heads) under different raising systems were determined in particular administrative districts of the pr[...]
2
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Publikacja ta dotyczy negatywnego oddziaływania hałasu na stanowiskach pracy, przy linii ubojowej w nowoczesnej ubojni bydła. W pracy przedstawiono i omówiono uzyskane wyniki pomiarów natężenia hałasu przy linii ubojowej austriackiej firmy: "VORAN MASCHINEN KRANZL" (dotychczas nie analizowanej z teg[...]
EN This publication concerns the negative influence of the noise on work stations, at the slaughter line in the modern cattle butchery. The results of the strained noise measurements at the slaughter line of Austrian company: "VORAN MASCHINEN KRANZL" (so far not analyzed from this point of view) locate[...]
3
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
EN Automated dairy management systems (DMS) for cattle herd on commercial farms and complexes of yard housing now are an integral part of the "know-how" of milk production technology. Ali known DMSs use radio-frequency (RF) or infra-red (IR) method of animal identification. In development of the softwa[...]
4
84%
Journal of Water and Land Development
2011 no. 15 83-90
PL Park Narodowy Vel'ká Fatra ustanowiony 1 kwietnia 2002 r. dla ochrony dobrze zachowanych ekosystemów zajmuje powierzchnię 40 371 ha. Vel'ká Fatra (Większa Fatra) z najwyższym szczytem Ostredok (1592 m n.p.m.) jest typowym obszarem górskim i zalicza się do najwyższych grzbietów górskich Słowacji. Cha[...]
EN The Vel'ká Fatra National Park (declared on 1 April 2002) is extending on an area of 40,371 ha and was established to protect well-preserved ecosystems. The Vel'ká Fatra (Greater Fatra) with the highest peak Ostredok (1592 m altitude) is a typical mountain territory and ranks among the highest mount[...]
5
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1287-1295
PL Celem pracy była analiza rozmiarów oraz określenie struktury geograficznej handlu zagranicznego Polski żywymi zwierzętami w latach 2004 -2011. Handel zagraniczny Polski żywymi zwierzętami głównie odbywa się z państwami Unii Europejskiej. Jednak większy udział państw Unii Europejskiej jest w przypadk[...]
EN The aim of this work is analyses of the value and geographical structure of foreign trade of live animals in years 2004-2011. Export and import of live animals takes place within European Union. There is high share of animals for slaughter in Polish foreign trade, with the exception of cattle, which[...]
6
84%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 6 95-101
PL Zapewnienie właściwych warunków mikroklimatycznych w budynku inwentarskim na etapie projektowania zależy od dokładności obliczeń bilansu ciepła, na które duży wpływ mają przyjęte dane wyjściowe. W budynkach samoogrzewalnych jedynym źródłem ciepła są same zwierzęta. Ilość emitowanego ciepła przez byd[...]
EN Ensuring proper microclimatic conditions in building for livestock at the design stage depends on the accuracy of heat balance computation, which is highly affected by assumed initial data. In self-heating buildings the animals are the sole source of heat. Among other things, the volume of heat emit[...]
7
84%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 6 191-197
PL W pracy przedstawiono metodykę dostosowania gospodarstw prowadzących produkcję bydła do wymogów Unii Europejskiej. Znalazły się w niej standardy produkcji dla tego typu gospodarstw. Metoda została zweryfikowana na przykładowym gospodarstwie, w którym modernizacja dotyczyła struktury i wielkości stad[...]
EN The paper presents methodology used to adapt farms involved in cattle production to the requirements of the European Union. It contains production standards for farms of this type. The method was verified for a sample farm, in which modernisation applied to herd structure and size, specifying the co[...]
8
84%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 6 183-189
PL W pracy przedstawiono główne założenia opracowywanego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie systemu ekspertowego dla producentów bydła. Opracowano i oprogramowano system ekspertowy dla producentów bydła mlecznego. Modułowa struktura systemu umożliwia jego rozbudowę o nowe elementy doradztwa kompu[...]
EN The paper presents main guidelines for an expert system for cattle producers, which is being developed at the University of Life Sciences in Lublin. An expert system for milk cattle producers was developed and programmed. Modular structure of the system allows its development by adding new computer [...]
9
84%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Badania dotyczyły obór wolnostanowiskowych o zróżnicowanej obsadzie i zróżnicowanym wyposażeniu, w których stosowano: A - wozy paszowe mieszające, przygotowywanie pasz TMR (ang. "Total Mixed Ration" - wymieszana dawka całkowita, pasza pełnoskładnikowa), B - wozy paszowe mieszające, przygotowywanie p[...]
EN The investigations dealt with the free-stall cattle barns of differentiated livestock density and equipment, where following technical solutions were applied: A - feed mixing carriages preparing TMR (Total Mixed Ration - full component feed); B - feed mixing carriages preparing PMR (Partially Mixed [...]
10
84%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono metodę wielowymiarowej optymalizacji doboru maszyn i urządzeń do przygotowywania pasz dla bydła. Metoda wymagała opracowania projektu i implementacji witryny internetowej o ciągnikach, maszynach i urządzeniach do przygotowywania pasz dla bydła. Istota metody dotyczy stworzenia [...]
EN The paper presents the method used for multidimensional optimisation of selection of machines and equipment used to prepare feed for livestock. The method required a design and implementation of a web site on tractors, machines and equipment used to prepare feed for cattle. The essence of the method[...]
11
84%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy podjęto próbę określenia wpływu różnych rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych budynku na ryzyko wystąpienia stresu termicznego u krów mlecznych w okresie lata. Badania prowadzono latem w 2006 roku w dwóch różnych budynkach dla bydła oraz latem 2007 r. w czterech różnych budynkach zlokal[...]
EN The authors make an effort to determine the impact of different functional and structural solutions employed in a building on the risk of thermal stress occurrence for milk cows in summertime. The tests were carried out in summer 2006 in two different buildings for cattle and in summer 2007 in four [...]
12
84%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2007 R. 15, nr 2 153-158
PL Badania prowadzone były w 4 oborach wolnostanowiskowych o zróżnicowanej obsadzie i zróżnicowanej mechanizacji przygotowywania i zadawania pasz. Jednostkowe dzienne nakłady robocizny na przygotowywanie i zadawanie pasz w oborach zawierały się w granicach 0,97-1,57 rbmin/sztukę dziennie w okresie letn[...]
EN The labour inputs and costs of cow feeding mechanization were analysed in 4 free-stall cow houses of differentiated livestock density and mechanization of feed preparation and distribution systems. The specific labour inputs for preparation and distribution of feeds in investigated cowsheds ranged w[...]
13
84%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL W pracy oceniono stan urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych oraz plonowanie i produkcyjność użytków zielonych w woj. podlaskim. Zakres wykonywanych prac konserwacyjnych tych urządzeń jest mały i nie zapewnia prawidłowego funkcjonowania obiektów melioracyjnych. W warunkach ograniczonych na[...]
EN The condition of basic and detailed reclamation facilities and grassland yielding and productivity in Podlaskie Province were estimated in this paper. Conservation of these facilities is poor and does not guarantee proper functioning of reclamation objects. At low financial inputs first to be execut[...]
14
84%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono nową spektrofotometryczną metodę wykorzystującą mikrosystem typu lab-on-a-chip do jakościowej oceny oocytów bydlęcych. Przedstawiono wyniki badań z rzeczywistym materiałem biologicznym. Otrzymano zgodność pomiędzy wynikami uzyskanymi za pomocą opisanego systemu a metodą refe[...]
EN In the paper a novel spectrophotometric methodology utilizing lab-on-a chip device for assessment of quality of bovine oocytes is presented. Qualification results of living bovine oocytes are described. Good correlation of obtained results with reference methodology has been achieved.
15
84%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The results of measurements shows that the chest size is not enough accurate to establish the body mass of living animals in all development stages, therefore additional measuring of the trunk length was used to increase reliability of the estimate. Design/methodology/approach: During the [...]
16
84%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przedstawiono podstawowe zależności fizyczne, charakteryzujące pola elektromagnetyczne oraz ich wpływ na organizmy żywe. Badania przeprowadzono w środowisku chowu bydła. Podano graniczne wartości natężeń pól, według stosowanych zaleceń krajowych i zagranicznych. Wykonano pomiary wewnątrz 4 budynków [...]
EN Basic physical relationships characterizing electromagnetic fields and their influence on living organisms were discussed on the basis of investigations carried out in the environment of cattle raising. The intensities of electric and magnetic fields were measured inside and outside of the buildings[...]
17
84%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2009 R. 17, nr 4 141-144
PL Badania dotyczyły obór, w których stosowano: A - wypas na pastwisku w okresie lata, B - karmienie w oborze zielonkami świeżymi dowożonymi z pola, C - żywienie w oborze przez cały rok kiszonkami. Jednostkowe nakłady robocizny na żywienie w poszczególnych grupach obór wahały się w szerokich granicach [...]
EN Labour inputs on feeding the cows in free-stall cow-sheds at differentiated animal feeding systems and livestock density, were investigated. Following feeding systems were applied in surveyed cow-sheds: A - pasture grazing in the summer period; B - feeding in the stall with fresh green forage direct[...]
18
84%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 4 175--182
PL Przedstawiono przykładowe rozwiązanie obory stanowiskowej dla gospodarstw do 30 krów i obór wolnostanowiskowych powyżej 30 krów. Są to obiekty o wysokim poziomie mechanizacji z prawidłowo zaprojektowanym układem funkcjonalno-technologicznym spełniające wymagania z zakresu dobrostanu zwierząt i ochro[...]
EN Example of solutions of cowshed for 30 cows with tied-up animal keeping system and free stall cowshed for above 30 cows were presented. These are livestock buildings with high level of mechanisation (high-tech) and proper arrangement from functional and technological point of view. The requirements [...]
19
84%
Logistyka
2015 nr 4 6086--6091, CD 2
PL W artykule przedstawiono prawidłową organizację prac i ruchu w gospodarstwie rolnym, tak aby zapewnić ciągłość prac oraz utrzymać gospodarstwo na prawidłowym poziomie higienicznym. W pracy przedstawiono zarówno produkcję roślinną i zwierzęcą prowadzoną w gospodarstwie rolnym.
EN The article presents the proper organization of work and movement on the farm, so as to ensure continuity of the work and to maintain normal levels of farm hygiene . The paper presents both plant and animal production carried out in the farm.
20
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
EN In the article the method of definition of the optimum variant of the mixer-feeder providing distribution of forages depending on the size of a cattle-breeding farm and the distance of transportation of forages is presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last