Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  by-product
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nukleonika
EN Exhaust gases with high SO2 concentrations are emitted from combustion of high sulphur fossil fuels and from different industrial processes (e.g. copper smelter and sintering plants). The application of the electron beam process for SO2 and NOx removal from such flue gases was investigated. A parame[...]
2
100%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2015 nr 2 119--125
PL Aktualnie przemysł spożywczy zapewnia duże urozmaicenie na rynku produktów spożywczych. Żywność wytwarzana z wykorzystaniem alternatywnych zrównoważonych systemów jest coraz bardziej doceniana zarówno przez producentów jak i konsumentów. Przy przetwórstwie owoców i warzyw powstają produkty uboczne z[...]
EN Food industry provides a large variety of food products on the market. Produced food using alternative sustainable systems is more highly regarded by both manufacturers and consumers. During the fruit and vegetable processing by-products are formed which, due to the content of natural biocomponents,[...]
3
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 11 152--160
PL W pracy przedstawiono optymalizację procesu produkcji, w wyniku której odpad przemysłowy przekształcono w pełnowartościowy produkt uboczny. Zastosowane zmiany w procesie miały na celu uzyskanie produktu o odpowiednich parametrach. Ważnym aspektem proponowanego rozwiązania są również korzyści ekonomi[...]
EN In the paper an optimization of the production process in result of which an industrial waste was being converted into a by-productis presented. The applied changes in the process were aimed at obtaining a product of suitable parameters. An important aspect of the proposed solution is also the econo[...]
4
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The results of the study regarding utilization of the waste gypsum formed as a by-product during the production of the magnesium sulphate from dolomite have been presented. The use of this waste have been proposed for the production of granulated multi-component fertilizers containing 25% N; 8% S; 1[...]
5
84%
Surowce i Maszyny Budowlane
2013 nr 4 36-38
PL W produkcji kruszyw, obok frakcji użytecznych, powstają materiały nieznajdujące nabywców – najczęściej służą one do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. Ich uszlachetnienie do postaci pełnowartościowego produktu to jednakże potrzeba wynikająca nie tylko z rachunku ekonomicznego, ale również z pr[...]
6
84%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Poprzez kooligomeryzację związków nienasyconych obecnych we frakcji C9, która jest produktem ubocznym pirolizy węglowodorów PRFs do etylenu, zsyntezowano żywice zawierające fluor. Zbadano wpływ ilości oligomerycznego inicjatora otrzymywania etylenu, temperatury i czasu reakcji na wydajność i masę mo[...]
EN Petroleum resins with fluorine atoms (PRFs) have been synthesized via cooligomerization of unsaturated compounds presented in the C9 fraction, which is the by-product of hydrocarbons pyrolysis to ethylene, using functional peroxy oligomer as an initiator. The effect of initiator amount, temperature [...]
7
84%
Chemik
PL Przedstawiono wyniki badań nad możliwością zagospodarowania kilku produktów ubocznych przy produkcji nawozów wieloskładnikowych. Badania obejmowały pełny cykl, począwszy od badań laboratoryjnych a na wdrożeniu produkcji kończąc. W wyniku przeprowadzonych badań opracowano formuły nawozów, które można[...]
EN Research results concerning the possibility to utalization a few by-products from the production of mulicomponent fertilizers were presented. Tests included the full cycle starting from laboratory tests and finishing on implementing the production. As a result of tests carried out fertilizers formul[...]
8
84%
Chemik
PL Przebadano wpływ stężenia jonów fluorkowych i czasu na przebieg procesu biologicznego oczyszczania ścieków. Wyznaczono zależności kierunku przemian nieorganicznych połączeń azotu, stężenia fosforanów, ChZT i fluoru od początkowej zawartości związków fluoru w oczyszczanych ściekach. Próbki ścieków ko[...]
EN The paper deals with investigations focused on utilization of the potassium sulphate (by-product from biofuel industry) for agronomy and agriculture as well. In the light of the collected data, calcination or crystallization from water solution are suitable methods for production of high quality fer[...]
9
84%
Chemik
PL Przedstawiono wyniki badań związane z utylizacją siarczanu potasu dla potrzeb rolnictwa i agrotechniki powstałego jako produkt uboczny w wytwórniach biopaliw. W świetle zebranych danych, zastosowane metody kalcynacji lub rekrystalizacji z roztworu wodnego pozwala otrzymać krystaliczny siarczan potas[...]
EN The paper deals with investigations focused on utilization of the potassium sulphate (by-product from biofuel industry) for agronomy and agriculture as well. In the light of the collected data, calcination or crystallization from water solution are suitable methods for production of high quality fer[...]
10
84%
Surowce i Maszyny Budowlane
2015 nr 2 85-89
PL Zarówno utrata statusu odpadu, jak i uzyskanie statusu produktu ubocznego są niewątpliwie interesujące z punktu widzenia przemysłu wydobywczego, ponieważ ich zastosowanie może spowodować ograniczenie kosztów gospodarowania, jak również uprościć procedury postępowania z byłymi odpadami. Jakie rozwiąz[...]
11
84%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 6 1050--1055
12
84%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2016 Nr 2 103--107
PL Przemysł spożywczy charakteryzuje się dużą dynamiką rozwoju. Z uwagi na zmieniające się wymagania i preferencje konsumentów istnieje potrzeba kreowania nowych produktów spożywczych, a także wprowadzania innowacji. Na rynku istnieje również zapotrzebowanie na produkty o wysokim potencjale odżywczym. [...]
EN The food industry is characterised by high dynamics of development. Due to the changing expectations and preferences of consumers, there is a need to create new food products, as well as innovation. On the market there is also a demand for products with high nutritional potential. The answer may be [...]
13
84%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2015 T. 31, z. 4 139--149
PL Energetyka zawodowa w Polsce stosuje jako paliwo węgiel kamienny i brunatny, a w ostatnich latach również biomasę. Procesy produkcji energii elektrycznej i cieplnej w kotłach konwencjonalnych i fluidalnych powodują powstawanie odpadów – przede wszystkim popiołów lotnych. Odpady te są stosowane trady[...]
EN Limited use of biomass has been observed in recent years. The processes of electricity and heat production in conventional boilers and fluidized bed boilers generate waste – mainly fly ash. This waste is traditionally used in many industries. The most important are: mining, production of building ma[...]
14
84%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The results of investigations on a possible utilization of waste products formed during the production of commercial and food inorganic salts are presented. Application of wastes in the production of compound fertilizers was suggested. The work covered a full research cycle starting from laboratory [...]
15
84%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2019 Nr 3 64--72
PL Produkcja kruszyw jest nierozerwalnie związana z wytwarzaniem odpadów i gospodarowaniem nimi. Odpady powstają jako efekt uboczny procesów produkcyjnych, takich jak wydobycie kopalin czy ich wzbogacanie i przerób, często są wykorzystywane jako surowiec do produkcji kruszyw. W niektórych przypadkach w[...]
EN Aggregate production is inextricably linked with generating and managing waste. Waste is a side effect of production processes, such as mining deposits or their enrichment and processing, and is often used as a raw material for the manufacture of aggregates. In some cases generated waste is consider[...]
16
67%
Analityka : nauka i praktyka
2012 nr 1 45-48
PL Woda jest podstawowym produktem spożywczym, a od jej jakości zależy zdrowie konsumentów. Fakt ten znany był już w starożytności, niestety brakowało wtedy odpowiednich metod dezynfekcji wody oraz oznaczania w niej wybranych substancji. Sytuacja ta zmieniła się w XIX wieku, kiedy to po raz pierwszy na[...]
17
67%
Cement Wapno Beton
PL W pracy przedstawiono wyniki doświadczeń ze zmielonym perlitem, odpadem z produkcji perlitu ekspandowanego. W doświadczeniach zastosowano cztery cementy; przemysłowy cement CEM I 42,5R oraz ten cement z dodatkiem 5%, 20% oraz 35% zmielonego odpadowego perlitu ekspandowanego. Dodatek perlitu zwiększy[...]
EN In the paper the results of the experiments with ground perlite. by-product of expanded perlite production, as mineral addition to cement, are presented. Four cements were produced for experiments: industrial cement CEM I 42.5R and this cement with replacement of 5%, 20% and 35% by ground perlite by[...]
18
67%
Piece Przemysłowe & Kotły
2014 5-6 16--27
PL Dotychczasowy stan wykorzystania popiołów lotnych i innych UPS należy uznać za duże osiągnięcia krajowych ośrodków badawczych i wdrożeniowych energetyki i użytkowników. Na uzyskane rezultaty duży wpływ miał i ma nowy system zagospodarowania UPS polegający na powstaniu szeregu organizacji nie tylko t[...]
EN At, present, the situation in utilisation of combustion by-products in Poland should be viewed as a positive outcome of eff orts of research and implementation centres associated with the power sector, as well as of users on the market. This was in large extent facilitated by emerging new companies [...]
19
67%
Journal of Sustainable Mining
EN This article presents the possibilities of using modern measuring devices to determine the properties of process residues (Polish acronym: UPP). UPP was taken from the combustion process from a power plant in Silesia. Determining the properties of UPP is the basis for making decisions about its prac[...]
20
67%
Inżynieria Rolnicza
PL Zastosowanie metod hodowli wgłębnej i hodowli w podłożach stałych grzybów strzępkowych z gatunku Aspergillus niger pozwoliło na wykorzystanie produktów ubocznych powstających w produkcji cukru białego do biosyntezy kwasu cytrynowego. Ilość otrzymanego produktu przy zastosowaniu melasy buraczanej wyn[...]
EN Using two methods of fermentation: submerged and solid state for cultivation of Aspergillus niger allowed utilizing byproducts originated in white sugar production for citric acid biosynthesis. The amount of product obtained from beet molasses and sugar beet pulp amounted to 110 g/dm3, and 173 g/kg [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last