Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 125
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  business
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 47 67--77
EN The paper presents the changes in both role and significance of the resources utilized in a company's activities set against a background of changes to the operating environment. Classification of resources has been carried out and their interrelation in the process of adding value has been defined.
2
100%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2006 Nr 1(2) 47-56
PL Głównym celem artykułu jest uzasadnienie obecności etycznej refl eksji w obszarze działalności gospodarczej człowieka. Przede wszystkim, w perspektywie etymologicznego rozumienia istoty etyki i etycznego postępowania, zostały poddane krytyce typowe zarzuty wysuwane w stosunku do etyki biznesu, formu[...]
EN The main aim of the article is to justify presence of ethical refl ection in the area of human economic activity. First of all, in the light of etymological understanding the essence of ethics and ethical behaviour, the Author carried out critical examination of typical objections to business ethics[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 50, t. 2 163-171
PL Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), jako sposób włączania sektora prywatnego w realizację inwestycji publicznych, można z uwagi na nowatorstwo uznać za rozwiązanie innowacyjne. Podstawowym problem realizacji innowacyjnych inwestycji jest brak kapitału, szczególnie na etapie zasiewu i startu projek[...]
EN Public-Private Partnership (PPP), as a way of involving private sector into public projects, can be treated as a innovative solution. A main problem in innovative projects execution is a capital deficit, especially in seed and start-up stages. A lack of capital causes a capital gap, which could be f[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2012 z. 60 293-303
PL Rodzaj nawiązywanych pomiędzy przedsiębiorstwami relacji ma bardzo duży wpływ na przebieg cyklu realizacji zamówienia składanego przez odbiorcę i dostawcy, W nawiązaniu do tego, w artykule zostaną omówione aspekty kosztowe cyklu realizacji zamówienia opisane z uwzględnieniem relacji nawiązywanych po[...]
EN Type of relations established between enterprises have got a strong influence on cycle of the order course, submitted by the customer. In the article will discuss order cycle cost aspects described including of the relationship established between the logistics sendces company and its customers.
5
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2012 nr 4 2-9
PL Wychodząc z założenia, że coraz szerszy zakres wdrożenia i poziom integracji logistyki w systemie zarządzania przedsiębiorstwem stanowią swoistą orientację efektywnościową i determinantę wzrostu jego efektywności, w artykule podjęto próbę zobrazowania i oceny stanu i rozwoju badań empirycznych i sta[...]
EN Wider and wider scope of implementation and degree of logistics integration in the business management system is performance orientation as well as a determinant of business management performance growth. The paper attempts to picture and evaluate the condition and development of empirical and stati[...]
6
100%
Management and Production Engineering Review
2018 Vol. 9, No. 4 117--128
EN In the present dynamic environment, manufacture are required to reduce product development cycle time and enhance product quality. To meet such challenges many business are developing closer relationships with their business partner through application of interorganisational system. Electronic data [...]
7
88%
Napędy i Sterowanie
PL Przedstawiono opisy firm działających na rynku polskim, w ujęciu znalezienia odpowiednich urządzeń i usług w zakresie hydrauliki, pneumatyki i napędów. Wykazano złożoność informacyjną zagadnienia i podano formalizację graficzną z punktu widzenia przydatności zarówno dla przemysłu, jak i klientów ind[...]
EN The aurhors presented the firms acting in Poland and offering sluitable devices and services connected with elements, hydraulic fluid power and pneumatic fluid power. Complexity of information concerning the problem has been shown, and graphical formalization has been given taking into account its u[...]
8
88%
Prace Instytutu Lotnictwa
2012 Nr 2 (223) 65--79
EN An article presents problems of online surveying. The following issues of research definition and planning are discussed: defining the target population, method of selection, practical hints useful when preparing an Internet questionnaire are also revealed as well as Methods of boosting respondents'[...]
9
88%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2005 z. 207 181--188
PL Przedstawiono istotę transferu technologii, jego wpływ na rozwój gospodarczy, jak również uzasadnienie konieczności sprawnego i efektywnego jego przeprowadzania w dobie dynamicznego i szczególnego dla nas okresu zmian. Wejście do Unii Europejskiej otworzyło przed nami wiele drzwi do sukcesu, jednocz[...]
EN The aim of this paper has been to show the possibility of improving the economic growth by the efficient technology transfer. The necessity of such an advantageous process seems to be very important particularly with regard to the dynamic period of changes we have to live in. The accession of our co[...]
10
88%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2012 nr 4 24-32
PL Pomiar efektywności przedsiębiorstw i przedsięwzięć inwestycyjnych w badaniach naukowych i aplikacyjnych bywa kłopotliwy i obarczony nieporozumieniami oraz problemami z porównywalnością wyników, do czego przyczyniają się pewien nieporządek pojęciowy oraz różnorodność podejść metodologicznych. W przy[...]
EN Measuring efficiency of companies and investment ventures as performed in academic and business studies tends to be troublesome and affected with misunderstandings and comparison difficulties. In part these issues has been brought about by divergent approaches to defining the same terms and differen[...]
11
88%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2007 nr 9 18-23
PL W literaturze przedmiotu coraz częściej pojawia się pojęcie ,"model biznesu" oraz podejmowane są próby typologii i klasyfikacji modeli jako nowego narzędzia analizy biznesu. Dominują opracowania na temat modeli biznesu internetowego (e-biznesu), co jest rezultatem dynamicznego rozwoju e-gospodarki. [...]
EN The business model concept has become popular because of booming e-business and ,"new economy" and increasing complexity of business environment. Our analysis is composed of three parts. First we analyze how business models is defined and what business models are composed of. Second, we shortly char[...]
12
88%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2010 nr 5 15-22
PL O skali zjawiska offshoringu usług, mogą świadczyć szacunki ekonomistów, przewidujące, że ponad 2 miliona etatów w sektorze usług zostanie relokowanych do 2015 roku. W związku z tym możemy być świadkami mechanizmu rynkowego, który wymusi stosownie offshoringu usług wśród pozostałych graczy rynku w c[...]
EN The phenomenon of offshoring, namely transferring business processes abroad, is highly valued by economists who estimate that over 2.0 million jobs in the services sector will be transferred by 2015. Accordingly, we can observe a market mechanism which will force the implementation of offshoring ser[...]
13
75%
Logistyka
PL W pracy zaprezentowano próbę modelowania morskiego portu handlowego za pomocą metod analitycznych z wykorzystaniem metodologii analizy systemowej. Prezentowany model dotyczy dużego przedsiębiorstwa portowego, traktowanego jako wielki system społeczno-ekonomiczno-gospodarczy. Zgodnie z zasadami anali[...]
EN The paper presents an attempt to model the commercial sea port by the analytical methods using the methodology of system analysis. Presented model applies to large port companies, considered as a great system of socio-economic and economic. In accordance with the principles of systems analysis test [...]
14
75%
Przegląd Odlewnictwa
PL Artykuł prezentuje opracowany przez firmę NetLine Group model współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Jego celem jest systematyczne, podzielone na etapy, tworzenie i rozwijanie wspólnych działań prowadzących do korzystnej dla stron wymiany wiedzy. Proponowane podejście ma na celu budowę zaufania międz[...]
EN The paper presents the model of cooperation between science and business developed by the NetLine Group. Its aim constitutes a systematic, divided into stages, creation and development of mutual activities leading to knowledge exchanges beneficial for both sides. The proposed approach has to build u[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2011 Nr 28 193--204
PL W dzisiejszych czasach nikt już nie kwestionuje potęgi oddziaływania i możliwości wykorzystania Internetu i dostępnych systemów informatycznych. Nowoczesne przedsiębiorstwa, chcąc pozostać konkurencyjne na rynku i odnosić sukcesy, zmuszone są do stosowania do zarządzania przedsiębiorstwem najnowszyc[...]
EN Nowadays, no one would challenge the power of influence and the possibility of using the Internet and available IT systems. Modern enterprises, in order to remain competitive in the market and be successful, are forced to use the latest tools to manage the company, that provides IT market. More and [...]
16
75%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 50, t. 2 535-542
PL Stabilna gospodarka w regionie zapewnia poprawę warunków życia społeczności lokalnej. Władze samorządowe powinny zatem być zainteresowane kreowaniem warunków dla inwestorów, którzy to stanowią jedną z głównych determinant rozwoju gospodarczego w regionie. Efekty działań lokalnych władz samorządowych[...]
EN Stable regional economy guarantees, improvement of the living standard. Local governments should attract investment, because it is one of the most important determinants of regional development. Local authorities should stimulate involvement of local communities in economic processes and positively [...]
17
75%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 2 801-809
PL Przedstawione w artykule zagadnienie estymacji wpływu użycia systemów wspom nia decyzji biznesowych na wartość firmy oraz związane z tym zagadnienia badawczetj analiza zwrotu z inwestycji, zarządzanie zmianą oraz metodologia projektowa są ist jako temat do rzetelnych badań nie tylko ze względu na pr[...]
EN The maturity of Business Intelligence is obvious at present. In this paper we present the nfluence of Business Intelligence on Value Based Management. First of all we present the business Intelligence solution as an intangible assets in the balance scorecard approach. Jext we will discussed some res[...]
18
75%
Inżynieria Maszyn
PL Artykuł dotyczy optymalizacji procesów logistycznych wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstw produkcyjnych. Szczególną uwagę poświęca się możliwościom wykorzystania metody teorii więzów (TOC - Theory of Constraints) - podstawy procesowych narzędzi programowych - i jej zastosowaniu w podejściu socjoin[...]
EN The article deals with the optimisation of logistics processes inside and outside the manufacturing enterprises. The higher attention is given to the potential and exploitation of the TOC (Theory of Constraint) method, the base of the progress software tools, and its application within the socioinf[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 50, t. 1 299-307
PL W niniejszym artykule podjęta została próba przedstawienia podstawowych zagadnień związanych z modelem biznesu i jego rolą w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa. W artykule omówiono istotę modelu oraz główne zasady, które są niezbędne do jego wprowadzenia, wdrożenia i utrzymania w przedsiębiorstwie.[...]
EN In this article the trial of presentation of the basic questions concerning the Model of Business andits role in the creation of the company's value was undertaken. In the article the essence of this method as well as main principles necessary to its itroduction, implementation and maintaining in th[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2008 Z. 12 313-329
PL Jednym z podstawowych celów systemu rachunkowości każdej jednostki jest ustalenie i prezentacja wyniku finansowego za rok obrotowy lub za inny okres sprawozdawczy. Wynik finansowy jest jedną z najważniejszych kategorii w rachunkowości, a podstawowym zadaniem sprawozdania finansowego jest dostarczen[...]
EN One of the basic aims of each entity accounting system is finding and presenting the financial result for accounting year or other period. Financial result is an one of the most important categories in accountancy and the main aim of financial report is to supply the entity with versatile informatio[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last