Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  business intelligence
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki
2015 nr 13 21--32
PL W artykule opisano koncepcję realizowanej przez koło naukowe szkoleniowej bazy danych. Wskazano genezę projektu oraz jego główne założenia. Przedstawiona została realizacja podstawowych etapów projektu oraz wizja dalszego rozwoju systemu.
EN The paper presents a concept of a Training Database, which is being implemented by Students Scientific Association. It characterizes the genesis of the project, along with its main principles. Realization of the fundamental stages of the project and the vision of the further development of the syste[...]
2
100%
Logistyka
2015 nr 4 5013--5022, CD 2
PL Współczesne przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe coraz częściej korzystają z usług logistycznych świadczonych w ramach outsourcingu przez firmy 3PL. Wyspecjalizowały się one w kompleksowej obsłudze, oferując usługi transportowe, spedycyjne, przeładunkowe, magazynowania czy zarządzania zapasami. K[...]
EN The modern production and commercial enterprises are increasingly using the logistics services outsourced by third-party logistics (3PL) companies. They offer comprehensive services, including transport, shipping, handling, warehousing and inventory management. The necessity to meet more and more so[...]
3
94%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN This paper discusses the basic concepts of modern data warehouses. It presents the multidimensional data model (logical model) and the physical model of a data warehouse, as well as selected design and implementation issues. The focus is on the practical aspects of the application of data warehousin[...]
4
94%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2015 nr 18(3) 191-201
EN Today’s increasing hurriedness in our way of life along with technology advances demand from businesses to react always in a faster mode, while maintaining or, better yet, improving the quality of their products and services. Towards that objective, businesses can gain benefits by employing redefine[...]
5
94%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 71 244--259
PL Inteligentne systemy komputerowe pomocne są w procesie wspomagania decyzji do zmieniających się wymagań biznesowych. System BI ma zmniejszyć opóźnienie między procesami akwizycji danych i podejmowania decyzji. Niemniej w praktyce trudna jest strona techniczna dotycząca realizacji tych koncepcji. Aby[...]
EN Business Intelligence promises improved decision making. To meet the changing business requirements, BI has to reduce latency between data acquisition and decision. As a result of growing needs, concepts like Real Time, Active, Operational, Business Performance Management or embedded BI are introduc[...]
6
84%
Polish Journal of Management Studies
PL Artykuł poświęcono problematyce strategicznej analityce biznesowej. Celem opracowania jest ukazanie roli analityki biznesowej wspomagającej budowę i realizację strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Aby osiągnąć założony cel zastosowano metodę krytycznej analizy literatury krajowej i zagranicznej z zak[...]
EN The paper is devoted to the problem of strategic business analytics. The aim of the study is to show business analytics supporting the construction and development of the company development strategy. In order to achieve the assumed goal there has been applied the method of critical analysis of the [...]
7
83%
Computer Science
2014 Vol. 15 (2) 109--132
EN Data integration is a crucial issue in the environments of heterogeneous data sources. At present, the afore-mentioned heterogeneity is becoming widespread. Based on various data sources, if we want to gain useful information and knowledge, we must solve data integration problems in order to apply a[...]
8
83%
Information Systems in Management
2016 Vol. 5, No. 3 413--423
EN Application of supporting business-related decision making processes through the use of information systems is becoming one of the fundamental requirements of the market competition. In this paper we present a survey of Business Intelligence (BI) models which can be implemented in Microsoft SQL Serv[...]
9
83%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2009 nr 7 24-32
PL Niniejszy artykuł jest poświęcony najważniejszym instytucjom działającym na rynku wywiadu gospodarczego. Autorka zajmuje się przede wszystkim funkcjonowaniem wywiadowni handlowych, ale również działaniami agencji ratingowych, służb celnych, kancelarii prawnych, wywiadu rządowego oraz biur informacji[...]
EN The following article concerns the institutions of business intelligence in today's world. In general there are main players on the market described in details, such as rating agencies, the governmental intelligence, attorneys and professional business intelligence companies. I have introduced some [...]
10
71%
Polish Journal of Management Studies
2012 Vol. 6 162-173
PL W niniejszym badaniu autor wyjaśnia szybko zmieniające się warunki prowadzenia działalności gospodarczej, określa potrzebę terminowej i efektywnej informacji biznesowej która jest niezbędna organizacjom, nie tylko do osiągnięcia sukcesu ale także dla ich przetrwania. Business Intelligence (BI) to ko[...]
EN In this study explain rapidly changing business environment, the need for very timely and effective business information is recognized as being indispensable for organizations not only to succeed, but even to survive. Business intelligence (BI) is a concept which refers to a managerial philosophy an[...]
11
71%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 1a 257-262
PL W pracy zaprezentowano współczesne techniki modelowania i przetwarzania danych pozyskiwanych przez instytucje. Artykuł przedstawia proces modelowania wielowymiarowych danych oraz proces ETL do momentu ich prezentacji z użyciem narzędzi firmy ORACLE. Przedstawiono metody tworzenia kostek OLAP wspomag[...]
EN The paper presents modern techniques of data modelling and processing, collected by the company. It presents the process of multidimensional data modelling (include the transformation of logical structure to relational structure and next transformation to Multidimensional Model of warehouse in star [...]
12
71%
Polish Journal of Management Studies
2014 Vol. 10, No. 2 115--125
PL W artykule dokonano krytycznego przeglądu i analizy literatury przedmiotu na temat Business Intelligence w chmurze (cloud computing). Zwrócono uwagę, że organizacje, które decydują się na przetwarzanie w chmurze stają przed różnymi wyzwaniami i problemami. Celem opracowania jest konceptualizacja zag[...]
EN The paper reviews and critiques current research on Business Intelligence (BI) in cloud. This review highlights that organizations face various challenges using BI cloud. The research objectives for this study are a conceptualization of the BI cloud issue, as well as an investigation of some benefit[...]
13
71%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2010 z. 54 379-388
PL W artykule przedstawiono wykorzystanie koncepcji Business Intelligence w budowie systemu wspierającego podejmowanie decyzji w procesie układania rozkładu zajęć. Utworzony system dostarcza niezbędnych informacji na podstawie analizy danych, pochodzących z programu stosowanego do układania rozkładów z[...]
EN This article presents approach connected with useful pieces of information for Schedule planning. The solution of that problem was a creation of a system, which provides usefull information after data analysis, which was based on schedule planner. That system was based on Business Intelligence conce[...]
14
71%
Zeszyty Naukowe AON
2010 nr 4(81) 39-57
EN The article features complex conditions of civilian and military aspects in information warfare. A struggle for information in contemporary organizations plays a crucial role in the process of their functioning. In theory, due to the Internet, an almost unlimited access to huge information sets in t[...]
15
71%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Funkcjonowanie współczesnych instytucji i organizacji komercyjnych opiera się na systemach informatycznych zaliczanych do kategorii Business Intelligence. Wydaje się, że pożyteczne jest oparcie procesu edukacji na takich kierunkach studiów jak: ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka, ekonome[...]
EN Present institutions and commercial organizations work is based on systems count to Business Intelligence class. It seems to be advisable to base education process in such faculties as: economy, finance and accounting, computer science, econometrics and management on the dedicated modeling IT platfo[...]
16
71%
Information Systems in Management
EN Every large organization has problems coordinating the activities of all the employees. We study the practical aspects of using a main Management Information System , called MIS, to enable management by objectives. This method called MBO can be applied for a large audience, including the widely unde[...]
17
71%
Information Systems in Management
EN The work focuses on cluster analysis as a preliminary problem in neural model- ling based on the data quoted on the Day Ahead Market of the Polish Power Ex- change as a subsystem of the system of Towarowa Giełda Energii S.A. [Polish Pow- er Exchange]. The paper contains the results of literature res[...]
18
59%
Studia Informatica
PL W artykule na tle ogólnej charakterystyki systemów klasy ERP ukazano ewolucję funkcjonalności tych rozwiązań informatycznych w kierunku inteligencji biznesowej (BI – Business Intelligence).
EN This paper discusses how to deploy BI-modules in ERP concurrently in the framework of enterprise information systems, with a discussion of the interaction of BI and ERP systems in systems perspectives.
19
59%
Studia Informatica
PL Artykuł porusza problem integracji algorytmów zgłębiania danych opracowanych przez użytkownika ze środowiskiem SQL Server Analysis Services. Przedstawione zostały kroki niezbędne do opracowania i wdrożenia algorytmu z zastosowaniem środowiska .NET. Pokazano wymagania formalne organizacji procedur or[...]
EN Article propels the problem of user data mining algorithms integration with the environment SQL Server Analysis Services. The indispensable steps to work out and the initiating the algorithm with use of platform .NET were introduced. The formal requirements of organization of procedures as well as m[...]
20
59%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2000 z. 2 185-196
PL Informatyczne systemy analizy danych, będące podstawą systemów zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, zapewniają realizację szybkiego obiegu danych/informacji w przedsiębiorstwie i udostępnieniu ich kadrze kierowniczej. Podstawą sukcesu każdego przedsiębiorstwa jest szybkie podejmowanie strateg[...]
EN The information data analytical system, named also Business Intelligence System (BIS) is a background of management information system in enterprise. The main point of business success it is making fast and good decision by executives. Thanks to business information tools users can fast afford to in[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last