Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 44
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bus transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 555-564
PL W artykule przedstawiono wyniki z przeprowadzonych badań mających na celu ocenę realizacji regularnych przewozów pasażerskich jednego z przedsiębiorstw działających na terenie Powiatu Poznańskiego, tj. Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. z Rokietnicy. Ocenie poddano cztery najważniejsze [...]
EN The paper presents the results of carrier's tasks research in one of several bus public transportation companies from the Aglomeration of Poznan - ROKBUS Sp. z o.o. from Rokietnica. Authors have done measurements for four bus lines from another towns/villages to Poznan and have designated a several [...]
2
100%
Journal of KONES
EN The paper presents a method of selecting technical objects for performance of the tasks received by the controlling subsystem. The investigation object, being the basis to illustrate considerations presented herein, is an operation and maintenance system of an urban bus transport in a selected agglo[...]
3
75%
Transport Miejski i Regionalny
2008 nr 2 33-38
PL Wyniki badań modelu probabilistycznego funkcjonowania przystanku autobusowego wraz z określeniem przepustowości projektowej przy założonych standardach obsługi - potok zgłoszeń autobusów na przystanki, czas postoju autobusu na przystanku, czas wymiany pasażerów, czas tracony na przystanku.
EN The results of research on probabilistic model for bus stop operations and estimation of design capacity under assumed service standards – bus entry flow at stops, the bus standing time at stops, the time for passenger exchange, the lost time at stops.
4
75%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 7/8 8-10
PL Wpływ pojazdów transportu zbiorowego na jakość powietrza na terenach zurbanizowanych. Charakterystyka gazu ziemnego jako alternatywnego paliwa do pojazdów samochodowych. Rozwój rynku sprężonego gazu ziemnego.
EN Influence of public transport vehicles on quality of the air at the urban areas. The characteristics of natural gas as the alternative fuel for vehicles. The development of compressed natural gas.
5
75%
Transport Miejski i Regionalny
2007 nr 12 18-25
PL Znaczenie sprawnej i atrakcyjnej komunikacji autobusowej. Klasyfikacja środków uprzywilejowania autobusów komunikacji miejskiej. Wydzielone ulice i pasy autobusowe. Możliwości wydzielania jezdni i pasów autobusowych w warunkach polskich.
EN Significance of effective and attractive bus transport service. Classification of means of bus transport service. Separating stripes and bus lanes. Possibilities to separate stripes and bus lanes in Polish conditions.
6
75%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 4 22-26
PL Przebieg linii autobusowych. Rozmieszczenie i dostępność przystanków dla ludności wiejskiej. Natężenie ruchu autobusowego. Działalność przewoźników. Baza połączeń autobusowych i przystanków w województwie.
EN Routes of bus' lines. Location and access of rural population to bus stops. Intensity of bus traffic. Activity of carriers. Base of bus' connections and stops in the Voivodeship.
7
75%
Logistyka
2014 nr 3 5967--5975
PL W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych 2013 roku badań stopnia wykorzystania taboru autobusowego w przedsiębiorstwie publicznego, regularnego transportu autobusowego tj. Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Spółka z o.o. z Rokietnicy. Badaniu poddano cztery linie obsługiwane przez przewoźn[...]
EN The paper presents the result research of utilization of bus fleet in one of several bus public transportation companies from the Agglomeration of Poznan - ROKBUS Sp. z o.o. from Rokietnica. Authors have done measurements for four bus lines from another towns/villages to Poznan and have designated a[...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Jednym z najbardziej rozległych i zaludnionych pasm osadniczych w Polsce jest pasmo obejmujące aglomeracje łódzką i warszawską. W ostatnich kilkudziesięciu latach charakteryzuje się ono wysoką dynamiką rozwoju, a jednym z jego skutków jest szybki wzrost zapotrzebowania na transport, zwłaszcza pasaże[...]
EN One of most extensive and populated urbanized areas in Poland is settlement strips Łódź and Warsaw. In several dozen last years it is characterized by high dynamics of the development, and a fast rise in the demand for the transport, especially passenger, between these urbanized areas. It is tied wi[...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Podczas zwiedzania Kapsztadu najkorzystniejszą formą komunikacji są autobusy turystyczne, które kursują pomiędzy głównymi atrakcjami miasta. Turyści mogą wsiadać i wysiadać w dowolnym miejscu. Od maja 2010 r., na krótko przed odbywającymi się w Republice Południowej Afryki Mistrzostwami Świata w Pił[...]
EN The most convenient means of transport while visiting Cape Town is getting around the town by tour bus. Tour buses in Cape Town shuttle regularly between major attractions of the town. Tourists can hop on and hop off at any bus stop they like. In May 2010, shortly before the 2010 FIFA World Cup, whi[...]
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono metodykę obliczania rekompensaty z tytułu wykonywania usług użyteczności publicznej według przepisów rozporządzenia (WE) 1370/2007 2 dla określonego, wybranego modelu przedsiębiorstwa transportowego. Prezentowane zagadnienia stanowić powinny podstawę do dyskusji w środowisku[...]
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 12 202-214
PL W dobie dużego natężenia ruchu samochodowego szczególny nacisk kładziony jest na dobrze zorganizowaną komunikację miejską. Kierując się ideami zrównoważonego rozwoju próbuje się wyeliminować kongestię z centrum dużych ośrodków miejskich. W artykule podjęto próbę ekonomicznej analizy efektywności tra[...]
EN In the present times the high volume of traffic results in a particular emphasis on well-organized urban transport. According to the ideas concerning the sustainable development, city authorities are trying to eliminate congestion in the downtown area of large urban centers. The article attempts to [...]
12
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Artykuł jest odpowiedzią na pytanie ile czasu zajmie dojazd i jaki będzie jego koszt na wybranych trasach, jeśli zdecydujemy się na podróż: pociągiem, autobusem, samochodem osobowym lub samolotem. W artykule omówiono aktualną sytuację komunikacyjną w Polsce odnośnie połączeń środkami komunikacji zbi[...]
EN The article gives answers to following questions: how long time it takes to reach the destination and what its cost will be if we decide on the travel: by train, bus, passenger car or piane. In the article Polish current communication situation regarding public transport connections from Warsaw to m[...]
13
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1078--1083, CD
PL W artykule przedstawiono wyniki obserwacji czasu wymiany potoków pasażerskich na przystankach autobusowych na terenie Bydgoszczy. Ponadto przeanalizowano czynniki, które mogą mieć bezpośredni i pośredni wpływ na długość trwania wymiany podróżnych wysiadających z pojazdu oraz podróżnych wsiadających [...]
EN The article presents observation results of time to replacement passengers at bus stations in Bydgoszcz. In addition the factors, which may have an impact on the length of the duration of replacement passengers getting off vehicle and getting on vehicle were analyzed.
14
75%
Transport Samochodowy
2017 z. 3 5--23
PL W artykule scharakteryzowano rozwój pozamiejskiego transportu autobusowego w Polsce w latach 1989-2015. Charakterystyką objęto m.in. zmiany w liczbie i strukturze przedsiębiorstw działających na rynku przewozów autobusowych, w wielkościach realizowanych przewozów, liczbie i długości linii komunikacy[...]
EN This article describes the development of extra-urban bus transport in Poland in 1989- 2015. The characteristics includes changes in the number and structure of enterprises operating on the bus transport market, in the volumes of transports carried out, the number and length of transport lines, as w[...]
15
75%
Przegląd Komunikacyjny
PL Ocena funkcjonowania komunikacji autobusowej w województwie małopolskim po prywatyzacji lokalnych przedsiębiorstw PKS. Znaczenie komunikacji autobusowej dla regionu. Skutki prywatyzacji w wybranych powiatach. Możliwości rozwoju komunikacji autobusowej w tym regionie.
EN The assessment of the Polish bus communication functioning in the Little Poland voivodeship after the local PKS enterprises privatisation. The signification of the bus communication for the region. The privatisation.s results in the chosen districts. The possibilities of the bus communication develo[...]
16
63%
Silniki Spalinowe
PL W artykule omówiono problematykę wykorzystywania sprężonego gazu ziemnego (CNG) przez silniki spalinowe, przede wszystkim w obszarze miejskiej komunikacji autobusowej. Scharakteryzowano aspekty ekologiczne stosowania gazu ziemnego w transporcie samochodowym, szczególnie w porównaniu z poziomem emisj[...]
EN The paper discusses issues related to the use of compressed natural gas (CNG) in combustion engines particularly in municipal bus transport. The ecological aspects of the use of natural gas in road transport have been analyzed particularly the exhaust emissions in comparison to the emissions from di[...]
17
63%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 10 42--47
PL Uwarunkowania techniczne stosowania gazu ziemnego w miejskim transporcie zbiorowym. Autobusy zasilane gazem ziemnym w Polsce. Charakterystyka rozwiązań w PKM Gdynia.
EN Technical conditionings of use of natural gas in urban public transport. Buses fueled with natural gas in Poland. Characteristics of solutions in PKM Gdynia.
18
63%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 10 38--41, 47
PL Gaz ziemny (CNG) paliwem alternatywnym. Wpływ transportu autobusowego na jakość powietrza. Cechy gazu ziemnego wykorzystywanego w transporcie zbiorowym.
EN Natural gas (CNG) as an alternative fuel. Impact of bus transport on the quality of air. Features of natural gas used in the public transport.
19
63%
Silniki Spalinowe
PL W artykule omówiono problematykę wykorzystywania sprężonego gazu ziemnego (CNG) przez silniki spalinowe, przede wszystkim w obszarze miejskiej komunikacji autobusowej. Scharakteryzowano aspekty ekologiczne stosowania gazu ziemnego w transporcie samochodowym, szczególnie w porównaniu z poziomem emisj[...]
EN The paper discusses issues related to the use of compressed natural gas (CNG) in combustion engines particularly in municipal bus transport. The ecological aspects of the use of natural gas in road transport have been analyzed particularly the exhaust emissions in comparison to the emissions from di[...]
20
63%
Transport Miejski i Regionalny
2008 nr 4 24-30
PL Czynniki wpływające na długość czasu wymiany pasażerów na przystanku. Analiza czasu wymiany pasażerów na przystanku w zależności od typu autobusu. Estymacja średniego czasu i składnika losowego czasu wymiany pasażerów na przystanku.
EN Some factors influencing on the length of the transfer time at the bus stop. The analysis of the passengers’ transfer time at the bus stop in relation to the type of urban bus. Estimation of mean time and random component of passengers’ transfer time at the bus stop.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last