Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bus fleet
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Niniejszy artykuł ma na celu opisanie przyczyn powstawania rezerwy taborowej dla pojazdów realizujących przewozy w grupie komunikacji zbiorowej. Rezerwa taboru jest niezbędna do realizacji przewozów w komunikacji miejskiej ponadto winna ona minimalizować koszty jej eksploatacji. W pierwszej części a[...]
EN This report aims to describe the causes of the need to have camp reserves for freight carrying vehicles in the group of public transport. Reserve camp is essential to the implementation of municipal transport, in addition, it must minimize the costs of its operation. In the first part of the report [...]
2
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono analizę stanu i struktury taboru autobusowego MZK w Toruniu oraz założenia programu inwestycyjnego do 2020 r. Zaprezentowano także koszty cyklu życia autobusów zasilanych różnymi paliwami. Na tej podstawie przeprowadzono analizę efektywności inwestycji zakupu autobusów CNG.
EN The paper presents an analysis of the technical condition and structure of the bus fleet MZK in Torun and the establishment of the investment program for 2020. Life cycle costs of buses powered by different fuels were also presented. On this basis, were analyzed the effectiveness of buying CNG buses[...]
3
63%
Logistyka
2014 nr 3 2879--2889
PL W artykule porównano wyniki badań wykorzystania taboru autobusowego w przedsiębiorstwie publicznego, regularnego transportu autobusowego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. z Rokietnicy, przeprowadzanych w latach 2012 i 2013. Dla uzyskania porównywalności wyników założono, że analiza obe[...]
EN The article compares the results of research into the use of bus fleet in ROKBUS Ltd. Co.in Rokietnica, a company dealing with regular public bus transport . The research was conducted in the years 2012 and 2013. To obtain comparable results, it was assumed that the analysis would include similar pe[...]
4
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 216--218
PL W artykule przedstawiono charakterystykę przewozów pasażerskich na terenie miasta Elbląga, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dokonanych w ostatnich czterech latach. Podstawowym kryterium przeprowadzonej analizy była liczba kursów linii autobusowych i tramwajowych, przy uwzględnieniu stanu wykorzys[...]
EN The article presents the characteristics of passenger transport in the city of Elblag, with particular emphasis on changes in recent four years. The basic criterion of the analysis was the number of foreign bus and tram lines, taking into account the state of the use of low-floor vehicles..
5
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Artykuł zawiera przegląd dokumentów prawnych Unii Europejskiej odnoszących się do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju regionu w transporcie zbiorowym. Pokazuje obecny stan badań dotyczący stanu taboru autobusowego w przedsiębiorstwach komunikacji autobusowej w Polsce, a na podstawie przeprow[...]
EN The paper reviews the legal documents of the EU relating to the implementation of the strategy of sustainable development of a region in a public transport. It shows the current condition of research on the shape of the bus fleet in bus companies in Poland, and on the basis of the analysis performed[...]
6
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Celem artykułu jest przedstawienie wysokości kosztów eksploatacji taboru autobusowego w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej oraz relacji pomiędzy wartością taboru a kosztami napraw. Obiektem badań są autobusy wykorzystywane w trzech przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej. Do badania roz[...]
7
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Obecność Polski w strukturach Unii Europejskiej umożliwia pozyskanie wsparcia finansowego na działania zmierzające do wyrównania dysproporcji w rozwoju regionów. Jest ono udzielane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych wspólnotowych ins[...]
8
45%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1549--1554
PL W artykule zostały przybliżone parametry, dotyczące taboru autobusowego, jaki był wykorzystywany w publicznym transporcie zbiorowym trzech miast wojewódzkich, tj. Łodzi, Poznania i Wrocławia na przestrzeni lat 2000 - 2014. Aby odzwierciedlić poziom jego eksploatacji autorzy zaprezentowali wskaźniki,[...]
EN Article concerns parameters that pertain to urban bus fleet used in public transport in 3 capitals of voivodeship: Łodź, Poznań, Wrocław over the period of 2000-2014. In order to illustrate the level of exploitation of fleet, authors of this article have presented indicators of condition of buses (i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last