Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  burnishing rolling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Computer Methods in Materials Science
PL W pracy przedstawiono opracowaną w systemie komputerowym Ansys aplikację wykorzystywaną do symulacji procesu nagniatania naporowego tocznego. Zmiennymi w obliczeniach są odchyłka wysokości trójkątnych nierówności powierzchni po toczeniu w zakresie O.OK0.04 mm oraz odchyłka odstępu w zakresie 0.05-^-[...]
EN In technological processes, in which as finishing off processing steps out the burnishing rolling, the object?s quality depends both from conditions of realization of burnishing rolling process and from the state of the object. One of the factors, which influence on the objects quality after burnish[...]
2
88%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono analizę numeryczną wpływu kąta wierzchołkowego nierówności powierzchni po toczeniu na stan naprężeń i odkształceń po nagniataniu tocznym części. Analizą objęto nierówności o kącie wierzchołkowym w zakresie 60÷150 stopni. Przedstawiono wyniki analiz numerycznych wykonanych w pro[...]
EN In the paper numerical analysis of the influence of surface asperity vertical angles after turning on the state of stress and strains after part's burnishing rolling are presented. The analysis covers asperities with vertical angles in range 60÷150 degrees. The results of numerical analysis from ANS[...]
3
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 4 196-199
PL Praca dotyczy problematyki zwiększenia jakości technologicznej i użytkowej wyrobu nagniatanego tocznie. Wykazano istotność tych rodzajów jakości od stanu powierzchni przedmiotu po obróbkach poprzedzających nagniatanie. Badano dwa technologiczne sposoby przygotowania powierzchni do nagniatania: tocze[...]
EN The paper concerns problematics of increasing technological and useable quality of burnished products. The significance of these qualities from the state of workpiece surface after previous treatment but before burnishing rolling was indicated. Two technological methods of surface preparation before[...]
4
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 7 421-424
PL Praca dotyczy problematyki przygotowania powierzchni w procesie toczenia w aspekcie jakości technologicznej wyrobu nagniatanego. Badania przeprowadzono w celu ustalenia zależności pomiędzy wybranymi parametrami chropowatości powierzchni wyrobu po nagniataniu a warunkami obróbki toczeniem. Określono [...]
EN In the paper problems of surface preparation in turning process in aspect of technological quality of burnished product is shown. The aim of the researches was to determine the dependence between the chosen roughness parameters of the burnished product and conditions of turning process. The object o[...]
5
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 7 433-435
PL Praca dotyczy problematyki zwiększenia jakości technologicznej i użytkowej wyrobu nagniatanego tocznie. Stwierdzono, że jakość wyrobu nagniatanego zależy od stanu powierzchni po obróbkach poprzedzających oraz od parametrów technologicznych procesu nagniatania. Badano zmiany nacisków w strefie kontak[...]
EN The paper concerns problematics of increasing technological and useable quality of burnished product. Affirm, that the quality of burnishing object depends from state of surface after previous processes and from technological parameters of burnishing. It the changes of contact pressures were in cont[...]
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 181-185
PL W artykule przedstawiono metodę wygniatania wzorów dekoracyjnych na rurach wykorzystanych w przemyśle motoryzacyjnym (np. poręcze w autobusach). Wyjaśniono istotę procesu kształtowania wzorów poprzez wygniatanie. Opisano stanowisko do wygniatania wzorów dekoracyjnych. Pokazano przykładowe wzory dek[...]
EN In the paper the method of embossing of decorative designs on pipes used in the automotive industry (e.g. handrails in buses) is presented. The essence of the process of embossing of decorative designs by embossing is described. The stand of the burnishing rolling of decorative designs is shown. Th[...]
7
51%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 5 283-290
PL Praca dotyczy komputerowej analizy zjawisk fizycznych zachodzących w warstwie wierzchniej części maszyn rolniczych podczas nagniatania jako końcowej operacji procesu regeneracji. Do analizy przyrostu pól temperatur użyto podprogram TEMPERATURA programu SYMUL-NAGN. Analizę stanu odkształceń i napręże[...]
EN The paper involves computer analysis of physical phenomena occurring in the surface layer of parts of agricultural machinery during the burnishing rolling as the final operation in the process of regeneration. . A subprogram - "symul-nagn" program temperature was used for analysis of the thermal fie[...]
8
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 286--290
PL W pracy przedstawiono wyniki modelowania komputerowego i symulacji procesu nagniatania naporowego tocznego powierzchni części. Opracowano w tym celu aplikacje 3D w programie wykorzystującym MES do symulacji zjawisk fizycznych zachodzących podczas nagniatania powierzchni chropowatych w dowolnej chwil[...]
EN he work is about computer modeling and simulation of the burnishing rolling process of parts. In this aim a 3D application in programs using MES to simulation physical phenomena occurring during burnishing rolling of the rough surface in any time was developed. The physical, mathematical and compute[...]
9
44%
Mechanik
2015 R. 88, nr 3CD 299--308
PL Artykuł dotyczy możliwości analizy metodami numerycznymi (MES) zjawisk fizycznych zachodzących w procesie zgniatania nierówności. Opracowano aplikację w programie ANSYS, która pozwala analizować zjawiska fizyczne zachodzące podczas procesu zgniatania regularnych nierówności trójkątnych, z uwzględnie[...]
EN The article concerns the possibility of analysis by numerical methods (FEM) physical phenomena occurring in the inequality squeezing process. Developed in ANSYS application that allows to analyze the physical phenomena occurring during the squeezing process of the regular triangular inequality, taki[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last