Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 854
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  building
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 9 87-88
PL W artykule zwrócono uwagę na alternatywne sposoby rozwiązywania sporów w budownictwie. Omówione zagadnienia mają ogromne znaczenie praktyczne szczególnie w kręgu osób zajmujących sie redagowaniem umów budowlanych i ich wykonawstwem.
2
100%
Energetyka
2003 nr 5 326-330
PL Omówiono możliwości wykorzystania techniki termowizyjnej w budownictwie. Przedstawiono stosowaną metodę, warunki i zakres badań do oceny stanu budynków. Podano przykładowe wyniki badań ich powłok oraz niektórych elementów wyposażenia technicznego.
EN Discussed are use possibilities of a thermovision in the building industry. Presented are: used method, conditions and scope of building tests. Given are examples of test results of building covers and some elements of technical outfit.
3
100%
Materiały Budowlane
2001 nr 8 30-32
4
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2009 z. 26 143-152
PL Praca dotyczy zagadnienia poprawy efektywności energetycznej budynków przez zastosowanie materiałów zmiennofazowych (PCM) jako dodatków do materiałów/elementów budowlanych. Materiały PCM, ze względu na przemianę fazową zachodzącą w zmiennych warunkach cieplnych, maja bardzo dużą pojemność cieplną, a[...]
EN This paper is about increasing energy efficiency of buildings by usage of phase change materials (PCM) as an addition for building materials. Because of phase change - PCMs are able to store a big amount of energy (for example solar energy), PCMs are also useful for stabilization of the temperature [...]
5
80%
Reports on Geodesy
2011 z. 1/90 223-231
EN Currently, geodesic service for complex cubature structure requires the involvement of experienced surveyors and modern equipment. During construction and after it's end, surveying is carried out according to Technical Standard G-3. However during the exploitation of buildings, you can use differen[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 98 43-44
EN Concrete-filled steel tubular (CFST) columns are being widely used in buildings and bridges due to their excellent structural performance such as high strength, high stiffness, high ductility and strain energy absorption capacities.
7
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Omówiono współczesne problemy wynikające ze zmiany potrzeb cieplnych odbiorców, zmian w otoczeniu, w tym związane z efektywnością energetyczną systemów zaopatrzenia w ciepło budynków i struktur urbanistycznych.
EN The current problems arising from the changes of customer heat demands and environment changes are discussed including cnergy efficiency of heat supply systems for buildings and urban structures.
8
80%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono problematykę ponownych ociepleń. Opisano wytyczne oceny stanu istniejącego ocieplenia. Podkreślono znaczenie mocowania mechanicznego systemów ociepleniowych. Zamieszczono także wskazówki dla osób kontrolujących i nadzorujących przebieg tego typu prac.
EN This article presents the issues related to the re-application of thermal insulation. It describes the guidelines on the existing insulation condition evaluation. The significance of mechanical fixing of thermal insulation systems has been indicated here. The paper also contains preliminary guidelin[...]
9
80%
Izolacje
PL Ochrona przed hałasem jest jednym z 6 podstawowych wymagań, jakie powinny spełniać budynki, dlatego też w skład właściwości użytkowych obiektu, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wchodzą jego właściwości akustyczne. Niestety, w praktyce projektowej bardzo rzadko zwraca się uwagę na te właśnie cechy. [...]
10
80%
Izolacje
PL Niemieckie wytyczne, wobec braku polskich norm i wytycznych dotyczących wykonywania hydroizolacji z mas KMB, stanowią źródło informacji na temat m.in. poprawnej aplikacji zapewniającej skuteczność izolacji.
11
80%
Izolacje
PL W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN l 504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane normy europejskie o statusie Norm Polskich.
12
80%
Izolacje
PL Projektowanie budynków wymaga m.in. wiedzy na temat izolacyjności akustycznej rozwiązań stosowanych do wznoszenia ścian i stropów, a co za tym idzie - także spełnienia przez nie wymagań normowych.
13
80%
Izolacje
PL Konstrukcja balkonów może być bardzo różna - najczęściej spotykane są bal-kony wspornikowe, nieco rzadziej balkony na niezależnej konstrukcji wsporczej, oddylatowane od budynku. Sposób powiązania balkonu z budynkiem ma zasadnicze znaczenie dla przepływu ciepła i możliwości kondensacji wilgoci na pow[...]
14
80%
Elektro Info
2010 nr 1-2 26-35
PL Zgodnie z art. 51 Ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity - DzU z 2006 r., nr 89, poz. 625, z późn. zm.) sieci elektroenergetyczne należy projektować i budować przy zachowaniu zgodności z wymaganiami, między innymi Polskich Norm. Również art. 5 Ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity - DzU z 2006[...]
15
80%
Izolacje
PL W podsumowaniu rocznej działalności rządu w Dzienniku Ustaw nr 201/2008 ukazały się dawno oczekiwane przepisy wykonawcze do uchwalonej 19 września 2007 r. nowelizacji ustawy Prawo budowlane [1] wdrażające zapisy dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [5]. Fakt ten został ogłoszon[...]
16
80%
Izolacje
PL Silikatami - zamiennie sylikatami - określane są w budownictwie elementy murowe wytwarzane fabrycznie w procesie trwałego scalania surowców krzemionkowych z wapnem hydratyzowanym/gaszonym w wyniku działania pod wysokim ciśnieniem przegrzanej pary wodnej. Ze względu na występowanie tych dwóch składni[...]
17
80%
Izolacje
PL Uwagi do znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 6 listopada zeszłego roku ostatecznie wdrożono w naszym kraju zapisy dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1]. Tego dnia przyjęto [czego wymag[...]
18
80%
Izolacje
PL O trudnościach w sporządzaniu świadectw charakterystyki energetycznej najlepiej wiedzą ci, którzy takie świadectwa już wykonują. Niejasności i niespójności w przepisach regulujących te kwestie jest tak dużo, że zespół ekspertów skupionych przy Zrzeszeniu Audytorów Energetycznych zdecydował się na wy[...]
19
80%
Izolacje
PL Na podstawie lektury literatury fachowej można stwierdzić, że badania wła.ściwości ETICS, w tym zewnętrznej warstwy wykończeniowej, nie powinny być traktowane jako zakończony proces poznawczy, lecz należy go stale dosko.nalić i uzupełniać o nowe metody badawcze. Stanowisko to wynika też z tego, że p[...]
20
80%
Izolacje
PL Badania termowizyjne stają się coraz powszechniejszym narzędziem w rękach inżynierów zajmujących się utrzymaniem i eksploatacją budynków. Jest to wynikiem postępu technologicznego w produkcji urządzeń termowizyjnych, a dokładniej - ograniczenia kosztów ich wytwarzania, które zwiększy to dostępność t[...]
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last