Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  building technology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Nowe technologie budowlane stają się materiałem kreacji w rękach architektów krajobrazu. Ważnym elementem w tym procesie są warunki wyboru. W niniejszym artykule omówiono czynniki wpływające na podejmowane decyzje i kryteria wyboru technologii budowlanych w kształtowaniu obiektów architektury krajob[...]
EN New building technologies are becoming the means of creation for landscape architects. Very important elements in this process are conditions of selection. The paper formulates the guidelines for rational selection of new technologies applied in landscape architecture.
2
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2015 Nr 41 59--64
PL Zabierając głos w dyskusji na temat nauczania i popularyzacji ochrony dziedzictwa, pragniemy omówić istotne z punktu widzenia osób, na co dzień stykających się z nimi w naszej pracy zawodowej inżynierów budownictwa, problemy związane ze sposobem kształcenia osób, które mają największy, bo realny wpł[...]
EN In the article authors would like to discuss some important problems seen through the eyes of ours and other civil engineers who deal with these issues in their daily professional work, which refer to the way of educating those people who have real, and therefore the greatest, infl uence on the way [...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2014 R. 111, z. 7-A 235--240
PL Współczesny rynek materiałów budowlanych pozwala na coraz doskonalsze wykonanie struktury zewnętrznej budynków, skracając równocześnie czas ich realizacji. Dobranie technologii nie jest jednak obojętne dla przyszłych użytkowników niezależnie od funkcji, sposobu wykorzystania, wyposażenia technologic[...]
EN The modern market of construction materials allows a more perfect execution of the external structure of buildings shortening simultaneously the time of their realization; however, the selection of technology is not indifferent to future users, independently of the function of buildings, the manner [...]
4
84%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Najnowsze technologie i materiały (agrarne, budowlane, multimedialne i wizualne) stały się pełnoprawnym tworzywem w procesie kształtowania przestrzeni zielonych, będąc równocześnie siłą sprawczą wielu eksperymentów twórczych. Miejscem ich prekursorskich zastosowań są konkursy, festiwale, wystawy i t[...]
EN New materials and technology are becoming the real material at the shaping green areas. They are an inspiration for artistic and experimental works. The place of their using is festivals, competition, exhibition and show connected with creation about landscape architecture. One of these types of eve[...]
5
84%
Materiały Budowlane
2008 nr 4 76-76
6
84%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2008 Nr 6 70-73
PL W artykule przedstawiona została technologia budowy obiektów mostowych o przęsłach z dźwigarów zespolonych nowego typu. Zaprezentowano zasadnicze założenia dotyczące projektowania i technologii budowy oraz przedstawiono zrealizowane już obiekty.
7
84%
Problemy Kolejnictwa
2012 Z. 156 106-127
PL Potrzeba ograniczenia kosztów utrzymania nawierzchni kolejowej skłania do poszukiwania rozwiązań umożliwiających wydłużenie okresów między naprawami. Podano wyniki badań nawierzchni z warstwą podsypki zbrojonej geosiatkami oraz stabilizowanej żywicą. Przedstawiono technologię układania kilku wariant[...]
EN The need for cutting down maintenance costs of permanent ways induces searching solutions allowing extending the periods between repairs. The paper presents the results of tests of permanent way with ballast reinforced with geogrid and stabilized with resin. It also presents a technology of laying d[...]
8
84%
Inżynieria i Budownictwo
2015 R. 71, nr 7 356--358
PL Jednym z założeń budownictwa ekologicznego jest wykorzystanie odpadów naturalnych. We Francji opracowano technologię budowy domów z paździerzy konopnych i spoiwa wapiennego. Mieszanka tych materiałów służy jako wypełnienie drewnianej konstrukcji szkieletowej. Przedstawiono technologię budowy ścian z[...]
EN One of the objectives of the ecological building is the use of natural waste materials. In France, a new technology of building a houses with hemp hurds and lime binder was developed. A mixture of these materials is used mostly for filling a timber frame construction. This paper presents the methods[...]
9
84%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
PL Autor podejmuje tematykę związaną ze współczesnym trendem realizacji obiektów energooszczędnych. Obserwuje się upraszczanie tego zagadnienia do bezkrytycznego wprowadzania urządzeń technicznych, które same w sobie nie są niczym złym, jednak ich zastosowanie w wielu wypadkach nie posiada racjonalnego[...]
EN The author is taking the subject matter associated with the contemporary trend of the realization of energy-efficient buildings. It is being observed the simplifying this issue for uncritical implementing of technical devices, which alone in themselves are nothing bad, but their applying don’t have [...]
10
84%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2011 nr 3 25-26
PL Praca przedstawia wpływ lokalizacji nadajnika systemu komunikacji bezprzewodowej pracującego przy standardowej częstotliwości f=2,4 GHz oraz oddziaływanie konstrukcji budowlanej na rozkład pola elektromagnetycznego wewnątrz części budynku. Artykuł zawiera dyskusję dotyczącą zjawisk fizycznych związa[...]
EN The paper presents the influence of location the transmitter, wireless communication system use frequency f=2,4 GHz, and influence building technology on distribution of the electromagnetic field inside the part of the building. Some phenomena connected with propagation of a high frequency electroma[...]
11
67%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The largest bridge of the highway ring road of Wrocław will be a cable stayed bridge over the Odra River near Rędzin stage of fall. The river flows there in its main bed, while inland navigation uses additional channel with two locks. An island with several residential buildings is located between t[...]
12
67%
Przegląd Budowlany
2015 R. 86, nr 2 36--41
PL Budownictwo jest jednym z obszarów, którego wpływ na środowisko naturalne jest znaczący. Stąd poszukiwane są rozwiązania, które zapewniając określony komfort życia, pozostaną przyjazne dla środowiska naturalnego. Postęp w ochronie środowiska naturalnego połączony z rozwojem budownictwa zależy od pro[...]
EN Building engineering is one of the areas of human activity, which has a significant impact on the natural environment. Hence, we look for solutions, which, by providing a defined level of comfort, are still friendly for the environment. The advancement within the scope of the environmental protectio[...]
13
67%
Przegląd Budowlany
2016 R. 87, nr 4 36--40
PL Przedstawiając historię wprowadzenia do polskiego budownictwa technologii deskowań w postaci maszyn formujących, które stanowią najbardziej innowacyjny kierunek rozwoju w dziedzinie budownictwa betonowego, autorzy chcieli pokazać, jak firma PERI Polska przyczyniła się do unowocześnienia budownictwa [...]
EN The authors, presenting the history of introduction of formworks technology implementation in the Polish building industry, with application of the forming machines being an innovative direction for development of the field of concrete-based construction, wanted to showcase the PERI Polska company’s[...]
14
67%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Projektowane obiekty Żeglarskiego Ośrodka miały stanowić ważne architektonicznie rozwiązania przestrzenne z zastosowaniem współczesnych technologii budowlanych. Ukształtowanie formy i powiązania funkcjonalne są wynikiem twórczego nawiązania do tradycji architektury marynistycznej, a zastosowane elem[...]
EN Basic problems of sport.s marine architecture and integration of building technology were main topics of design and site works at National Sailing Center in Gdansk Gorki Zachodnie. The form of the building and functional conections are effects of art expression and using elements of modern technical[...]
15
67%
Przegląd Budowlany
2014 R. 85, nr 4 21--23
PL W artykule opisano dwie najbardziej popularne techniki wznoszenia murów z surowej niewypalonej ziemi, a następnie porównano je z tradycyjnymi materiałami budowlanymi pod kątem ekologii i parametrów wytrzymałościowych.
EN The article describes two of the most popular techniques of erecting walls of raw unburnt soil bricks, and then compared them with traditional building materials in terms of ecology and strength parameters.
16
67%
Przegląd Budowlany
PL Zaproszenie do przygotowania referatu generalnego pod powyższym tytułem na 56 Konferencję KILiW PAN i KN PZITB przyjąłem jako zaszczytne wyróżnienie, ale równocześnie jako trudne zadanie. W 2006 roku opublikowałem w "Inżynierii i Budownictwie" artykuł pt "Nanotechnologia - wyzwaniem inżynierii mater[...]
EN The basic definitions are given in the paper. The development of nanotechnology and its principle areas of research are discussed. The considerations are oriented on engineering building materials, including concrete technology. The fundamental question is formulated: will nanotechnology change our [...]
17
59%
Materiały Budowlane
2008 nr 4 41-43
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last