Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 149
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  building structure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Warstwy, Dachy i Ściany
2012 nr 2 45-49
PL Konieczność posiadania dachu nad głową towarzyszyła ludzkości od zarania dziejów. Początkowo brak umiejętności zmuszał ludzi do wykorzystania schronień w postaci jaskiń. Z czasem jednak zaczęto wznosić proste budowle zwane ziemiankami, następnie pojawiły się konstrukcje drewniane. Nie można jednak b[...]
2
100%
Warstwy, Dachy i Ściany
2012 nr 3 50-52
PL Płyty warstwowe objęte normą zharmonizowaną PN-EN 14509:2010 'Samonośne izolacyjno konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową - Wyroby fabryczne - Specyfikacje' stosowane są głównie w budownictwie halowym. Jakość płyt powinna być potwierdzana na podstawie wyników wstępnego badania[...]
3
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 3 57-60
PL W celu zharmonizowania w krajach Unii Europejskiej zasad dotyczących projektowania konstrukcji, opracowano program Eurokodów Konstrukcyjnych. Podstawowe zasady projektowania z uwagi na oporność ogniową są jednakowe dla wszystkich typów konstrukcji ujętych w normach EN 1992-1996 i EN 1999. Procedura [...]
4
100%
Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
2007 nr 3 3-183
PL Do oszacowania prawdopodobieństwa awarii można wykorzystać adaptacyjne metody symulacyjne. Algorytmy tego rodzaju nie wymagają, tak jak FORM/SORM, różniczkowalności funkcji granicznej, a zarazem są bardziej efektywne obliczeniowo niż klasyczna metoda Monte Carlo. W literaturze można znaleźć wiele pr[...]
5
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 5 50-51
PL Wyróżnia się dwie podstawowe kategorie betonu towarowego: -beton projektowany, -beton recepturowy. Podstawą zamówienia betonu towarowego jest specyfikacja zawierająca zestawienie udokumentowanych wymagań technicznych i jego wykonania. Z betonu wykonuje się wiele elementów konstrukcyjnych np. płyty, [...]
6
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 4 89-89
PL Technologię budowy domu z elementów opracowali łodzianie, Konrad i Robert Stolarkowie, właściciele rodzinnej firmy. Dom, o którym mowa w artykule budowany jest w technologii lekkiego szkieletu drewnianego. W porównaniu z tradycyjnym szkieletem drewnianym ma on o wiele mocniejszą konstrukcję.
7
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 3 87-88
PL Artykuł dotyczy budowy nawiększego w Polsce mostu podwieszonego, którego budowę rozpoczęto w Płocku w 2002 r. Ma on długość 1200 m i składa się z dwóch części: dojazdowej i głównej. Obiekt wyróżnia rozpiętość przęsła nurtowego - 375 m. Jako podwieszenie w obiekcie tym zostanie zastosowany najnowocz[...]
8
100%
Materiały Budowlane
2002 nr 3 40-40
PL W artykule omówiono projekt "szklanej filharmonii" w Łodzi. W tej nowoczesnej konstrukcji ma być wykorzystane szkło budowlane. Do realizacji przeszkleń zewnętrznych wykorzystane zostaną profile systemów Wicona, a do wewnętrznych firmy "Sapa".
9
100%
Materiały Budowlane
2002 nr 3 70-71
PL Artykuł dotyczy konstrukcji stalowych z rur. Stosując takie konstrukcje uzyskuje się: -zmniejszenie zużycia stali, -dużą sztywnośc elementów oraz ich części, -dużą nośność prętów przy ściskaniu i skręcaniu, -łatwość zabezpieczenia przed korozją, -korzystny kształt aerodynamiczny, -łatwy i mało praco[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2002 Z. 22 229-239
PL W artykule przedstawiono sposób uwzględnienia stanów płytowych w me-todzie quasi-dwuwymiarowych elementów skończonych, która została opracowana do analizy przestrzennych konstrukcji nośnych budynków ścianowych. Stany płytowe są efektem działania ciężaru własnego stropów i obciążeń technologicznych, [...]
EN Paper presents method of elaboration of plate states in quasi-dimensional finite element method worked out in analysis of spatial three-dimensional wall system building structures. Plate states are resulted from acting floors dead load and technological loadings as wall as wind load and pressure of [...]
11
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
1998 Z. 17 59-85
PL Współpraca fundamentu z podłożem gruntowym jest złożonym zagadnieniem, przy rozwiazywaniu którego niezwykle ważny jest odpowiedni dobór modelu obliczeniowego gruntu. Model ten powinien umożliwiać realistyczne oszacowanie osiadań i sił wewnętrznych. Szczególną wagę dla praktyki inżynierskiej mają te [...]
EN The soil-structure interaction is a complex problem in which suitable choice of subsoil model is very important. The subsoil models should make possibility to determine realistic displacements and internal forces. Models, which (with as little as possible computational cost) accurately estimate the [...]
12
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2001 Z.21 329-337
PL W pracy autorzy przedstawili efektywny sposób przeprowadzania pomiaru rozkładu temperatury na powierzchni elementów budowlanych, z wykorzystaniem podczerwieni. Prezentowane rozwiązania umożliwiają wykonywanie pomiarów przez stosowanie techniki bezpośredniej i pośredniej realizacji odczytu i wykorzys[...]
EN The paper presents the effective way of measurement of the temperatur distribution on the surface of the building units with utilizing infrared. It makes possible the measurements with application direct and indirect measining technique and it permits utilization of the results in the analysis of th[...]
13
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2004 Z. 25 231-241
PL W każdym z układów konstrukcyjnych budynku możemy wyróżnić różnego rodzaju elementy składowe, które mają odmienny charakter pracy statycznej. W pracy usystematyzowano klasyczne elementy metody elementów skończonych oraz nowe elementy półanalityczne i przejściowe. Dysponując przedstawionymi w pracy [...]
EN In every structural system of the building we can separate many kinds of elements, while have different characteristics of static work. The classic MES elements and new semianalytical and transient elements are systematized in the paper. Taking into account presented elements the complex model of th[...]
14
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2005 Z. 26 187-200
PL W opracowaniu omówiono zwięźle i zinterpretowano graficznie zachowanie się podatnego połączenia słupa z fundamentem w kontekście różnych ścieżek obciążenia siłą osiową i momentem zginającym. Przedstawiono zrealizowany program badawczy. Opisano przebieg eksperymentu. Omówiono i wyjaśniono zachowanie [...]
EN The article is the continuation of the paper [1]. The essence of the completed the researches of the flexible column - to - foundation connections and short information which concerns the course of experiment and the comprehensive analyses of the chosen results were presented in this paper. The resu[...]
15
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2005 Z. 26 169-185
PL W opracowaniu zamieszczono informacje dotyczące technicznych aspektów badań 66 podatnych połączeń słupa z fundamentem zrealizowanych w Politechnice Białostockiej. Scharakteryzowano elementy próbne, sposób ich montażu oraz rozwiązania stanowiska badawczego umożliwiające poprawne przygotowanie i prze[...]
EN The experimental researches of 66 flexible column - to - foundation connections are carried out at Białystok Technical University. The information which were concerned of the technical aspects of these researches were placed at this paper. The testing models, their directions for assembling and solu[...]
16
88%
Warstwy, Dachy i Ściany
2012 nr 1 10-12
PL Ciepłochłonność konstrukcji budowlanej jest właściwością, której poświęca się stosunkowo niewiele uwagi w literaturze technicznej, chociaż w istotnej mierze wpływa ona na odczucia związane z komfortem użytkowania pomieszczeń. Ciepłochłonność podłóg uzależniona jest od rodzaju materiału zastosowanego[...]
17
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Architektura
2002 Z. 19 23-34
PL Rozwój konstrukcji budynku, podobnie jak rozwój funkcji i formy, jest "ciągle kwestią otwartą". Chociaż w zastosowaniu nowych materiałów budowlanych nastąpił w ciągu minionego już XX wieku znaczny postęp - głównie dzięki rozwojowi przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego i "kosmicznego" - baza surowców[...]
EN The development of building construction, as well as the development of the form and function, is "still an open question". Despite the fact that great progress was witnessed in the past century as to the use of modern construction materials - mainly owing to the development of automotive, aviation,[...]
18
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 29 117-126
PL W prezentowanym referacie przedstawiono stanowisko do badań modelowych wbijanych kolumn kamiennych oraz wyniki próbnych obciążeń. Badania wzbogacono o inwentaryzację kolumn, a także wyniki sondowań statycznych słabego gruntu otaczającego kolumnę. Całość poprzedzono opisem technologii wykonywania wbi[...]
EN The paper presents model test station for stone columns strengthening soft soils and load test results. Moreover there are stone column inventory and cone penetration test of weak soil surrounding stone column. Description of the method has been provided at first.
19
88%
Materiały Budowlane
2004 nr 4 118-119
PL Artykuł dotyczy systemu VFT stosowanego coraz powszechniej w budownictwie. Dźwigary VFT są stosowane do budowy jedno lub wieloprzęsłowych obiektów mostowych, z przęsłami o rozpiętości 15-70 m. System VFT w porównaniu z innymi technologiami pozwala osiągnąć duże korzyści ekonomiczne wynikające z szyb[...]
20
88%
Materiały Budowlane
2001 nr 2 10-11
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last