Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  building sector
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Celem opracowania jest analiza spółek giełdowych z branży budowlanej ze względu na wybrane wskaźniki finansowe. Przedmiotem badań jest 15 spółek z branży przemysłu materiałów budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Źródłem informacji jest firma Notoria. Badania obejmuj[...]
EN The object of the study is analysis of listed companies from the building line in terms of selected financial ratios. Subject of research is 15 companies from the industry of building materials of listed Warsaw Stock Exchange. Source of information is a company Notoria. Research covers the period 20[...]
2
100%
Polityka Energetyczna
2014 T. 17, z. 4 225--237
PL Eksperci zwracają uwagę na większe znaczenie redukcji zużycia energii w systemach energetycznych. Oszczędzona energia jest najczystszą i nieniosącą negatywnych skutków ekologicznych metodą obniżania emisji. Jej potencjał jest ogromny i wielokrotnie przekraczający możliwości innych alternatywnych źró[...]
EN Experts point out the increasing importance of reducing energy consumption in energy systems. Saved energy is the cleanest energy, limiting negative ecological impacts by reducing emissions. Its potential is substantial, exceeding the capabilities of alternative energy sources including renewables a[...]
3
80%
Prace Instytutu Lotnictwa
2015 Nr 3 (240) 32--48
PL Artykuł omawia tematykę efektywności energetycznej w budownictwie oraz wykorzystanie bezzałogowych systemów latających do badania energochłonności budynków. Na początku przedstawione jest pojęcie efektywności energetycznej w budynkach, jej znaczenie oraz wpływ na środowisko. Następnie omówiona jest [...]
EN Article discusses the subject of energy efficiency in the construction and building sector and the use of unmanned aerial vehicles in order to study energy consumption in buildings. At the beginning, the concept of energy efficiency in buildings is presented, its importance and impact on the environ[...]
4
80%
Materiały Budowlane
2016 nr 4 124--126
PL Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań na rynku europejskim często decyduje o powodzeniu działalności w skali globalnej. Innowacje można uważać za przejaw skutecznej współpracy nauki z biznesem. W budownictwie poszukuje się rozwiązań technicznych pozwalających na osiągnięcie najwyższego poziomu właści[...]
EN The implementation of innovative solutions on the European market often determines the success in global scale. Innovations can be considered as a manifestation of successful cooperation between science and business. The construction sector demands technical solutions which are capable to achieve th[...]
5
80%
Budownictwo i Prawo
6
70%
Materiały Budowlane
2019 nr 9 77--81
7
51%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Pomimo nowych możliwości technicznych, dostępu do zaawansowanych technologii oraz nowoczesnych procesów zarządzania, współczesne budownictwo pozostaje wyraźnie w tyle za innymi gałęziami przemysłu. Wizja rozwoju budownictwa, pozwalająca na zbliżenie go do przemysłu samochodowego, okrętowego czy lotn[...]
EN Despite of the new technical possibilities, advanced technologies, knowledge based processes and smart products in hand contemporary construction industry is evidently behind other modern sectors as car, ship or aircraft industry. The aim of ManuBuild integrated project was the shift of contemporary[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last