Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 101
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  building object
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektro Info
2005 nr 1-2 26-30
PL Nieodzownym elementem wyposażenia każdego budybku sa instalacje elektryczne. Służą bowiem do doprowadzenia energii elektrycznej do poszczególnych odbiorników zainstalowanych w danym obiekcie.
2
100%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2001 Z. 288 3-152
PL Identyfikacja struktury przestrzennej elementów obiektu budowlanego w aspekcie potrzeb diagnostycznych obejmuje rozpoznanie cech geometrycznych i stwierdzenie ich zgodności z wymaganiami projektowymi zapisanymi za pomocą tolerancji. W niniejszej pracy ukierunkowano badania przede wszystkim na jedną [...]
EN The identification of space structure of the building object in aspect of diagnostic needs comprises recognition geometric features and ascertainment theirs conformability with prescribed requirements in form of tolerances. In this paper the investigations are directed first of all for one geometric[...]
3
100%
Elektro Info
2005 nr 10 37-39
4
100%
Elektro Info
2004 nr 1-2 12-16
5
88%
Elektro Info
2009 nr 10 32-35
PL Zagadnienia bezpieczeństwa pracy i eksploatacji urządzeń w obiektach zagrożonych wybuchem stwarza szereg problemów związanych z bezpieczeństwem technologicznym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności instalacji oraz wyeliminowania lub ograniczenia zagrożenia, każdy przypadek powinien by[...]
6
75%
Elektro Info
2007 nr 11 28--29
PL Zgodnie z obowiązującymy przepisami prawa tj. Ustawą Prawo Budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz w świetle zaleceń normy PN-IEC 60364-6-61:2000 stan techniczny instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych podlega okresowym kontrolom. Badaniom stanu technicznego są poddawane zarówn[...]
7
75%
Elektro Info
2006 nr 4 24-28
PL W obiekcie budowlanym poprawne ułożenie linii przesyłu sygnałów, przewodów instalacji elektrycznej oraz przewodzących elementów urządzenia piorunochronnego powinno zapewnić: ograniczenie sprzężeń wzajemnych między różnego rodzaju instalacjami, ograniczenie przepięć atmosferycznych indukowanych, limi[...]
8
75%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 5s/A 127-130
PL Omówiono korozję biologiczną wywoływaną w obiektach budowlanych przez rośliny zielone: glony, porosty, mchy i rośliny nasienne. Dzięki obecności chlorofilu posiadają one zdolność odżywiania się drogą fotosyntezy- Z podłoża pobierają jedynie wodę i sole mineralne. Glony i porosty mogą powodować koroz[...]
EN The biocorrosion of organic and inorganic materials in buildings by plants organisms: algae, lichens, mosses and seed plants, in Polish conditions was presented and discussed.
9
75%
Elektro Info
2004 nr 5 12-17
PL Zgodnie z prawem obowiązującym w naszym kraju, stosowanie norm jest dobrowolne, chyba że obowiązek ich stosowania został wprowadzony przez powołanie się na normy w ustawach lub rozporządzeniach właściwych ministrów.
10
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
11
75%
Elektro Info
2006 nr 11 48-50
PL Rozdzielnica to urządzenie rozdzielcze główne i pomocnicze, zainstalowane w jednym pomieszczeniu, budynku lub wydzielonej przestrzeni zewnętrznej. Rozdzielnica jest częścią systemu elektroenergetycznego, którego zadaniem jest dostarczanie do odbiorników energii elektrycznej o parametrach zapewniając[...]
12
75%
Warstwy, Dachy i Ściany
2010 nr 1 17-19
13
75%
Warstwy, Dachy i Ściany
2010 nr 1 12-14
PL Środowisko, w którym znajdują się obiekty budowlane, jest na tyle degradacyjne, że powoduje to stałą troskę o nie projektantów, wykonawców i użytkowników. Ta wspólna troska dopiero umożliwia bezawaryjną eksploatację obiektów. Wniosek z tego, że skażony obiekt jest bezpieczny w warunkach pewnej równo[...]
14
75%
Elektro Info
2007 nr 10 66-69
PL Jednym z podstawowych zadań wewnętrznej ochrony odgromowej jest ochrona osób, instalacji i wyposażenia znajdującego się wewnątrz obiektu przed efektami oddziaływania prądu piorunowego oraz przepięć występujących w instalacji elektrycznej praz systemach przesyłu sygnałów. Ochrona przed występującymi [...]
15
75%
Elektro Info
2007 nr 11 76-79
PL Podstawowym zadaniem urządzenia piorunochronnego jest bezpieczne odprowadzenie prądu udarowego do uziomu podczas bezpośrednego wyładowania w obiekt budowlany. W obiekcie pozbawionym odpowiednich rozwiązań wewnętrznej ochrony odgromowej prąd piorunowy spływający do uziomu może spowodować wystąpienie [...]
16
75%
Elektro Info
2010 nr 1-2 66-69
PL Urządzenia elektryczne Ex są przeznaczone, w całości lub w częściowo, do wytwarzania, przesyłu, rozdziału, akumulowania, pomiarów, przetwarzania i pobierania energii elektrycznej oraz urządzeń telekomunikacji, w których konstrukcji lub sposobie działania zostały zastosowane odpowiednie zabezpieczeni[...]
17
75%
Elektro Info
2010 nr 1-2 86-89
PL W artykule został zaprezentowany projekt instalacji w lokalach mieszkalnych budynku wielorodzinnego, w których zostały wymienione piony zasilające i zainstalowane tablice licznikowe. Ze względu na powtarzalność poszczególnych kondygnacji artykuł został ograniczony tylko do IV piętra I klatki schodow[...]
18
75%
Elektro Info
2009 nr 1-2 85-89
19
75%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2008 nr 4 4-10
PL W artykule zostało przedstawione znaczenie poszczególnych czynników, od których zależy prognoza intensywności drgań wzbudzanych robotami strzałowymi. Zwrócono uwagę na znaczącą różnicę w częstotliwościowej i amplitudowej charakterystyce drgań w obszarze pola falowego bliskiego i dalekiego oraz związ[...]
EN The article presents the significance of individual factors on which a forecast of vibrations intensity activated by blasting operations is depended. Special attention is drawn to the significant difference in the frequency and amplitude vibrations characteristic in the area of close and distant wav[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 46 199-204
PL W artykule przedstawiono metodę oceny efektywności ekonomicznej odnawiania istniejących budowli transportowych.
EN In the article are presented methods of economic efficiency valuation of existing transport buildings restoration.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last