Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 360
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  building materials
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono ogólne wymagania stawiane w przepisach prawnych wyrobom budowlanym przeznaczonym do powszechnego obrotu i sprzedaży w budownictwie. Omówiono ustawy Prawo Budowlane oraz o wyrobach budowlanych, a także dyrektywę 89/106/EEC. W referacie zamieszczono zaczerpnięte z życia przykłady[...]
EN The study presents general requirements resulting from law regulations regarding building materials designed for public commodity circulation in building industry. The following acts have been discussed: Act of Buildings Law, Act of building materials and directive 89/106/EEC. The study includes som[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2000 Z. 279 5-299
PL Rozprawa poświęcona jest zagadnieniom modelowania sprzężonych zjawisk cieplno-wilgotnościowych w odkształcalnych materiałach budowlanych. Punktem wyjścia jest opis wewnętrznej struktury materiałów budowlanych oraz natury fizycznej zjawisk cieplno-wilgotnościowych w nich zachodzących. Przedstawiono p[...]
EN The dissertation deals with modelling of coupled hygro-thermal phenomena in deformable capillary porous media. The starting point is description of inner structure of building materials and physical nature of the transport phenomena, taking place in them. Theoretical fundamentals and some results of[...]
3
100%
Ceramika Budowlana
2010 nr 3 10-12
PL Artykut przedstawia współczesne metody modyfikacji ceramicznych materiałów budowlanych oraz główne kierunki rozwoju tego sektora. Zmiany te spowodowane są głównie stale rosnącymi wymaganiami klientów oraz prawa budowlanego. W artykule przedstawiono kilka przykładów produktów będących owocem wielolet[...]
EN The article presents current methods of ceramic building materials modifications and the main directions of development of this sector. These changes are mainly caused by constantly growing demands of clients and Construction Law. The article presents several examples of products which are results o[...]
4
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 5 194-198
PL W artykule przedstawiono metodę identyfikacji właściwości cieplnych jako dowolnych funkcji temperatury opracowaną na podstawie rozwiązania zagadnienia odwrotnego oraz wykorzystania algorytmu ewolucyjnego. W zaproponowanej metodzie zarówno współczynnik przewodzenia ciepła jak i ciepło właściwe są wy[...]
EN The paper presents a method for identifying thermal characteristics as arbitrary functions of temperature. The method has been developed on the basis of inverse problem solution and the use of an evolutionary algorithm. In the proposed method both the thermal conductivity and specific heat are deter[...]
5
100%
Przegląd Geologiczny
2001 Vol. 49 nr 12 1147-1156
EN . In the history of mankind, bog iron ores have been treated as a mineral raw material for manufacturing of metallic iron. Less known is utilization of lump varieties of these ores as building materials. The authors present the results of investigations on mineral and chemical compositions as well a[...]
6
100%
Ceramika Budowlana
2009 nr 1 11-13
7
100%
Napędy i Sterowanie
2008 R. 10, nr 9 110-112
PL Wzrost popytu na materiały budowlane sprawia, że wiele przedsiębiorstw modernizuje swoje zakłady w celu zwiększenia wydajności produkcji. Obsługą wiodących procentów materiałów budowlanych w zakresie modernizacji ciągów technologicznych firma KDM-automatyka Sp.j. zajmuje się od ponad trzech lat. Jed[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2006 z. 40 [229] 511-518
PL W referacie analizowano łączny wpływ wybranych własności fizycznych materiałów budowlanych, procesów fizycznych w nich zachodzących oraz parametrów klimatu zewnętrznego na konstrukcję dachową. Rozważania przeprowadzono w oparciu o wyniki pomiarów prowadzonych na stanowisku badawczym Zakładu Podstaw [...]
EN In the paper total influence of selected physical properties of materials, physical processes taking places in this materiais and climate parameters on building structures are presented. It is very important to form structural elements and their mutual joints in a proper way, especially in intense i[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2003 Z. 43 385-396
PL W referacie przedstawiono w sposób ogólny potrzeby współczesnego inżyniera budownictwa w zakresie wiedzy o materiałach budowlanych oraz próbę prezentacji stanu kształcenia w tym zakresie na wydziałach budowlanych krajowych uczelni państwowych. Podano też ogólną charakterystykę kształcenia materiałow[...]
EN An evaluation of the education of Polish civil engineers in the field of building materials is presented in the paper. The engineers's needs in this field are discussed and three main topics in the materials field ( building chemistry, building materials and concrete technology ) with their position[...]
10
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 5 39-41
PL W artykule scharakteryzowano europejskie normy dotyczące drobnowymiarowych elementów nawierzchni drogowych.
11
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 5 8-8
PL Na początku lat dziewięćdziesiątych zaczęły się pojawiać w Polsce skomputeryzowane i ekologiczne węzły betoniarskie. W artykule omówiono zasady pracy w tych nowoczesnych wytwórniach betonu.
12
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 4 86-87
PL W artykule poddano charakterystyce beton komórkowy FAELBET. Jedną z najważniejszych cech betonu komórkowego FAELBET jest jego izolacyjnośc cieplna. Jest on ponadto najtańszym materiałem budowlanym.
13
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 4 71-74
PL Ściany zewnętrzne, aby mogły pełnić swoją rolę muszą spełniać następujące wymagania: nośność, izolacyjność cieplna, ognioodporność, izolacyjność akustyczna i odporność na odkształcenia i zarysowania. W artykule poddano charakterystyce ściany jednowastwowe. Z przeprowadzonych rozważań i obliczeń wyn[...]
14
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 4 65-66
PL Oznakowanie CE stanowi dowód przeprowadzenia oceny zgodności wyrobu ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. Dzięki oznakowaniu CE wyroby mają swobodny wstęp na cały jednolity rynek europejski. O zakresie stosowania konkretnego wyrobu z oznakowaniem CE decyduje porównanie zadeklarowanych właściwoś[...]
15
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 5 17-20
PL W artykule poddano charakterystyce normę PN-EN 206-1. Norma ta definiuje domieszkę do betonu, klasyfikuje domieszki, określa wymagania stawiane domieszkom. W myśl postanowień normy PN-EN 206-1 do mieszanki betonowej nie należy dodawać większej ilości domieszek niż zaleca ich producent.
16
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 4 100-101
PL W artykule omówiono cechy cementu portlandzkiego żużlowego. Material ten charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością, jest dobrym spoiwem do produkcji prefabrykatów. Stosowanie tego cementu umożliwia redukcję okresu dojrzewania uformowanych elementów. Skróceniu ulega także czas osiągnięcia wytrz[...]
17
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 5 70-72
PL Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowana w I kwartale br. na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlne o liczbie pracujących powyżej 9 osób była niższa o 4,3 % niż w I kwartale 2003 r. W mniejszym stopniu niż przed rokiem obniżyła się sprzedaż robót o charakterze inwestycyjnym i rem[...]
18
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 5 6-7
PL W artykule opisano zachowanie się minerałów potencjalnie reaktywnych żwirów czwartorzędowych w przypadku zwiększonej zawartości alkaliów w betonie. Analiza mikroskopowa żwirów czwartorzędowych wskazuje na obecność amorficznej formy krzemionki. Badania mikrosktruktury przeprowadzone w mikroskopie ska[...]
19
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 4 44-44
PL StoSilent Panel to bezspoinowy system akustyczny do ścian i sufitów. Jego podstawowym elementem jest lekka, porowata płyta z granulatu silikatowego montowana na metalowej podkonstrukcji, która może być mocowana bezpośrednio do powierzchni przegrody lub podwieszana za pomocą regulowanych wieszaków. M[...]
20
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 5 50-51
PL Wyróżnia się dwie podstawowe kategorie betonu towarowego: -beton projektowany, -beton recepturowy. Podstawą zamówienia betonu towarowego jest specyfikacja zawierająca zestawienie udokumentowanych wymagań technicznych i jego wykonania. Z betonu wykonuje się wiele elementów konstrukcyjnych np. płyty, [...]
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last