Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 72
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  building information modelling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przestrzeń i Forma
2019 nr 38 123--128
EN The article contains analysis of the information design development as one of the basic components of the modern architectural design of the resilient public complexes. Reviewed the impact of technologies and information technologies on the way of life and perception of the world by human. Also, was[...]
2
88%
Engineering Transactions
EN This paper presents an analysis of the transfer of information in planning, monitoring and control phases of a structural project using building information modeling (BIM), in order to determine the essential information that should be available in each stage of the project. The results show that th[...]
3
75%
Roczniki Geomatyki
PL Narzędzia GIS pozwalają na modelowanie i symulację zjawisk dynamicznych, jakimi są na przykład katastrofy naturalne. Pomaga to specjalistom i decydentom lepiej zrozumieć takie zjawiska, a przede wszystkim przewidzieć ich wystąpienie i zmniejszyć związane z tym straty. Spośród wyżej opisanych technol[...]
EN GIS tools allow to model and simulate dynamic phenomena such as natural disasters. They help specialists and decision makers to better understand these phenomena, and first of all to foresee their occurrence and to reduce their impact. Development of GIS technology gives much more opportunities in t[...]
4
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2015 nr 9 8--13
5
75%
Structure and Environment
EN The article presents issues related to the design of the steel-reinforced concrete structures using one of the available in Poland computer-aided design programs based on a system for Building Information Modelling (BIM) developed by Autodesk, The idea of BIM system applied in calculation and design[...]
6
63%
Nowoczesne Hale
2016 Nr 3 23--27
PL Artykuł porusza problematykę bezpieczeństwa pracy na etapie projektowania budowy, z uwzględnieniem modelowania BIM. Opisuje standardy Organizacji Building SMART dotyczące komunikacji międzybranżowej uczestników procesu budowlanego oraz wytyczne dotyczące spójności danych przy wymianie między progr[...]
EN The article addresses the issue of safety at the construction site. It presents examples of determining the safety of conducting works, including 3D modelling, and describes standards for the exchange of information between applications. The principles of preparing BIM models including collecti[...]
7
63%
Archives of Civil Engineering
PL W artykule zostały omówione nowoczesne trendy w zarządzaniu przedsięwzięciami budowlanymi ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań stosowanych przez przedsiębiorstwa skandynawskie. Doświadczenia Skandynawii we wdrażaniu innowacji zarówno technologicznych, procesowych jak i organizacyjnych w przemyśle[...]
EN This article discusses an integrated concept of sustainable building and of Building Information Modelling (BIM) by means of implementation of the Green BIM management method. Apart from presenting this innovative project management method with particular attention paid to solutions applied by Scand[...]
8
63%
Builder
2017 R.21, nr 7 46--48
9
63%
Materiały Budowlane
2017 nr 8 206--208
PL Aplikacje na bazie technologii BIM umożliwiają jednoczesne tworzenie modelu fizycznego i analitycznego w procesie projektowania budynków i/lub budowli. Podczas projektowania elementów fizycznych, takich jak stropy, belki, słupy, ściany, powstają elementy analityczne obiektów. W trakcie zmian projekt[...]
EN BIM technology and BIM applications allows creation physical and analytical model in the design of buildings. When designing physical elements such as ceilings, beams, columns, walls etc. are also formed the analytical elements of these objects. During project changes, the analytical model can be au[...]
10
63%
Przegląd Budowlany
PL W okresie ostatnich kilkunastu lat proces budowlany uległ przemianie, która jest szczególnie zauważalna w odniesieniu do realizacji dużych inwestycji. Obarczone one zostały szeregiem rygorystycznych przepisów i wymagań, które w naturalny sposób wymusiły stosowanie określonych rozwiązań. Zmiany te do[...]
EN In the last few years, the construction process has changed, which is particularly noticeable in relation to the major projects. They are subject to a number of stringent rules and requirements, which naturally necessitated the use of specific solutions. These changes apply both to a stage of the de[...]
11
63%
Materiały Budowlane
2017 nr 5 57--58
PL W artykule przedstawiono ideę modelowania informacji o obiekcie budowlanym w ujęciu „open BIM”. Dokonano oceny wpływu wykorzystania technologii BIM na proces projektowania konstrukcji żelbetowych. Wskazano główne zalety modelowania BIM na poszczególnych etapach projektu. Oceny dokonano, bazując na d[...]
EN In the paper, idea of the building information modeling in the terms of “open BIM” has been presented. The impact of the BIM technology on the design process of the reinforced concrete structures has been evaluated. Principal advantages of the BIM obtained on the different project stages have been s[...]
12
63%
Builder
2017 R.21, nr 4 75--77
PL W artykule zostało przedstawione wykorzystanie technologii BIM przy optymalizacji kratownicy przestrzennej. Została zobrazowana analiza wielowariantowa kratownicy dla ustalonych wartości parametrów geometrycznych oraz zaproponowano schemat postępowania przy optymalizacji tego typu konstrukcji. Na po[...]
EN The article shows the use of BIM technology in the optymalization of space frame. Multivariate analysis of structure for fixed values of geometrical parameters was illustrated. Worklow for optimizing this type of construction was proposed. Conducted calculations shown some recommendations for the s[...]
13
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1762--1768
PL Problematyka BIM (Building Information Modeling) jest obecnie tematem wielu publikacji naukowych, ale także przedmiotem działań podejmowanych przez uczestników szeroko pojętego procesu budowlanego. Liczne zalety i szanse płynące ze stosowania technologii BIM w kolejnych etapach cyklu życia obiektu b[...]
EN The issue of BIM (Building Information Modeling) is currently the subject of many scientific publications. Numerous opportunities flowing from the application of BIM at the stage of preparation, implementation, operation and management of facility construction, should be considered in terms of makin[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule poruszono temat modelowania informacji o budynku (BIM) ze szczególnym uwzględnieniem modelowania 5D. Celem artykułu jest wskazanie korzyści wynikających z zastosowania BIM w procesie szacowania kosztów. W artykule zostały pokazane problemy związane z szacowaniem kosztów w Polsce przy wyko[...]
EN The paper discusses building information modeling (BIM) with particular reference to 5D modeling. The paper aims to identify the benefits of BIM in the process of estimating costs. The article shows the problems associated with cost estimating in Poland, using currently applied computer programs tha[...]
15
63%
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics
2008 Vol. 18 73--78
PL Programy komputerowe wspomagające proces projektowania i oparte na technologii BIM (Building Information Modeling), czyli na parametrycznym modelowaniu informacji o budynku stają się nowoczesnymi narzędziami w ręku inżyniera czy architekta i zastępują tradycyjne metody projektowania, które stosowano[...]
EN Information systems capable of managing large parameter objects are being improved and their potential is quickly growing. Parameter modeling was offered as an efficient means of building models expertise. The more powerful the system, the better it understands specific features of designed objects,[...]
16
63%
Mechanik
2016 R. 89, nr 7 782--783
PL W artykule omówiono podstawowe pojęcia związane z wpływem oddziaływań klimatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obciążeń wiatru na konstrukcję budynków wysokich. Rozwój nowoczesnych form architektonicznych wymaga stosowania coraz bardziej złożonych systemów konstrukcyjnych, które muszą być poprze[...]
EN The article discusses elementary concepts related to the impact of climate factors, especially wind loads, on the structure of high-rise buildings(tall buildings). The development of modern architectural forms requires the application of more and more complex structural systems which must be precede[...]
17
63%
Materiały Budowlane
2018 nr 3 84--85
18
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 118 351--362
PL W artykule przedstawiono propozycję wdrożenia technologii wielowymiarowego modelowania informacji o obiekcie (BIM) w projektowaniu urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym. Dokonano oceny możliwości wprowadzenia BIM na szerszą skalę w warunkach polskich, ze wskazaniem istotnych ograniczeń i s[...]
EN The article presents a proposal for the implementation of the technology of multidimensional building information modelling (BIM) in the design for railway traffic control devices and systems. An evaluation of the possibility of introducing BIM on a large scale in the Polish conditions, an indicatio[...]
19
63%
Builder
2018 R.22, nr 9 54--55
20
63%
Ekonomia i Zarządzanie
2015 Vol. 7, no. 1 290--310
PL W dobie znacznego rozwoju technologii informatycznych oraz szeroko pojętej telekomunikacji, w budownictwie pojawiła się naturalna konieczność opracowania i wdrożenia jednolitego systemu modelowania informacji cyfrowej. Szybki rozwój technologii projektowania w dziedzinie architektury, inżynierii i b[...]
EN In the era of great development of information technologies and the wider telecommunications, appeared a natural need to develop and implement a unified system of digital building information modeling. The rapid development of design technology in the field of architecture, engineering and construct[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last