Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budynki zabytkowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2013 nr 5 408--411
Description of failure of the historic masonry building, which has been subjected to further degradation over time, primarily due to traffic vibration. Results of numerical analysis of wave propagation. Comprehensive design solutions to reduce destructive influence of vertical vibrations transmitted[...]
PL Opis usterek murów zabytkowego budynku użyteczności publicznej, który uległ dalszej degradacji w czasie, głównie w wyniku oddziaływania drgań komunikacyjnych. Wyniki analizy numerycznej penetracji drgań powstających na skutek obciążenia ruchem pojazdów kołowych i szynowych. Rozwiązanie projektowe za[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono założenia i opis eksperymentalnej metody doboru składu mieszanek zapraw dekoracyjnych, projektowanych do celów rekonstrukcji elewacji ścian w budynkach zabytkowych, licowanych cegłą ceramiczną lub kamieniem wapiennym. Metoda uwzględnia analizę eksperymentu typu sympleksoweg[...]
EN The paper presents the assumptions and description of experimental methodology of mortars composition selection which are designed for the needs of reconstructional works on surface of facades in monumental buildings. Presented method takes into account the results of experimental design of simplex [...]
3
88%
Izolacje
2018 R. 23, nr 9 34, 36--40
PL W artykule zaprezentowano wybrane problemy związane z termomodernizacja ścian obiektów historycznych. Projektowanie takich dociepleń powinno być poprzedzone dokładną analizą cieplno-wilgotnościową, która pozwala wykluczyć powstanie sprzyjających warunków do rozwoju grzybów i soli budowlanych w przeg[...]
EN The article presents selected problems related to thermal insulation of walls of historical objects. Designing such insulation should be preceded by a thorough thermal and hygroscopic analysis, which allows excluding the creation of favorable conditions for the growth of fungi and building salts in [...]
4
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Rewitalizacja i renowacja a przede wszystkim adaptacja budynków zabytkowych usytuowanych w historycznych centrach miast zobowiązuje projektantów do potraktowania ich ze szczególną ostrożnością i wrażliwością. Pomimo norm i zaleceń określonych prawem czy wytycznych międzynarodowych gremiów będących w[...]
EN Revitalization, renovation and most of all adaptation of historical buildings located in old city centers require the special attention and care in treatment by designers. Despite codes and requirements or international regulations being the result of long-term discussion, each historical object nee[...]
5
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W dolinie Wisły w granicach śródmieścia K rakowa znajduje się wiele obiektów zabytkowych, które potencjalnie mogłyby być ogrzewanie z wykorzystaniem wód rzeki jako dolnego źródła ciepła. Podstawowym problemem jest jakość wody, której stopień agresywności zmusza do stosowania wymienników wolframowych[...]
EN In the valley of the Vistula River in downtown Krakow borders there are many historic buildings, which could potentially be heating water using the river as a heat source. The basic problem is water quality, the degree of aggressiveness, which forces you to use tungsten exchangers, as the only appro[...]
6
75%
Modern Engineering
2016 1 73--81
PL W przypadku budynków o charakterze zabytkowym, objętych opieką konserwatorską, poprawa izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych jest możliwa jedynie poprzez ich docieplenie od strony wewnętrznej. Do termoizolacji ścian zewnętrznych obiektów zabytkowych chętnie jest stosowany system Multipor firm[...]
EN In the case of buildings with historic character, under the care of conservation, improving the thermal insulation of the building envelope it is only possible through their insulation from the inside. Thermal insulation of external walls of historic buildings willingly system is used MULTIPOR Xella[...]
7
63%
Instal
2014 nr 3 28--32
PL Obiekty zabytkowe, z uwagi na czas powstania oraz dostępne ówcześnie materiały i techniki budowlane, charakteryzują się wysoką energochłonnością. Dostosowanie ich do współczesnych wymagań w zakresie poszanowania energii i środowiska, jest działaniem utrudnionym, a w niektórych przypadkach wręcz niem[...]
EN Historical buildings, due to their time of erection, and available at that time materials and construction techniques, are characterized by high energy consumption. Adaptation them to modern requirements in terms of the environment and energy conservation is difficult, and in some cases even impossi[...]
8
63%
Instal
2018 nr 5 22--28
PL Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienie kontroli klimatu w zabytkowych budynkach, w których przechowywane są obiekty dziedzictwa kulturowego, na przykładzie Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku Muzeum Narodowego w Krakowie, znajdującej się w krakowskich Sukiennicach. Wprowadzenie racjonalnej, efektyw[...]
EN This article presents the issue of climate control in historic buildings storing cultural heritage objects, using the example of The Gallery of 19th-Century Polish Art of The National Museum in Krakow, located in the Cloth Hall in Krakow. The application of a rational, efficient and cost-effective s[...]
9
63%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2007 T. 2 151-156
PL W pracy opisano możliwości zastosowania sprzężonego modelu transportu ciepła i masy w przegrodach budowlanych dla potrzeb oceny cieplno-wilgotnościowej zabytkowych ścian murowanych. Przeanalizowano ściany jednowarstwowe o budowie niejednorodnej (cegła lub spoina) pozbawionych warstwy tynków wykończ[...]
EN The Building Physics problems in some parts and elements of revitalized historical buildings plays the significant role in their future energy-efficiency and maintenance. The results presented here show the hygrothermal processes happened in renovated brick masonry walls. Presented method will be us[...]
10
63%
Wiadomości Konserwatorskie
2018 Nr 55 57--66
PL Wilgoć jest głównym zagrożeniem dla zabytków. Prowadzi bezpośrednio do degradacji substancji zabytkowej oraz uruchamia procesy niszczące niewystępujące bez jej udziału. Poprawne rozpoznanie źródeł zawilgocenia pozwala na podjęcie odpowiednich kroków w stronę skutecznej i trwałej renowacji. Jednak wł[...]
EN Dampness is considered to be one of the most serious threats to heritage buildings. It leads directly to degradation of historical fabric and triggers damaging processes that would not appear without it. Correct diagnosis of the source of damp is necessary for implementing appropriate measures that [...]
11
51%
Journal of Building Chemistry
EN The corrosiveness and pollution of the atmosphere in the Old City of Havana – Cuba, have come to be over the last decades a growing concern regarding the durability and the aesthetics of heritage and historic concrete buildings. The chlorides and sulfates present in the air are capable to deposit ov[...]
12
51%
Budownictwo i Architektura
2018 Vol. 17, nr 1 133--148
PL W artykule przedstawiono wybrane, ale zdaniem autora, istotne problemy dotyczące postępującej degradacji budynków zabytkowych wskutek nadmiernego zawilgocenia. Naświetlono najważniejsze przyczyny i skutki nadmiernego zawilgocenia i zasolenia. Mówiąc o skutkach wskazano między innymi na obniżenie bez[...]
EN The article presents selected, however, according to the author significant problems concerning the progressive degradation of historic buildings due to excessive moisture. The most important causes and effects of excessive moisture and salinity were highlighted. A decrease in the safety of a struct[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last