Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budynek szkolny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W artykule przedstawiono ocenę sprawności instalacji solarnej pracującej w budynku szkolnym, wykorzystywaną do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Do analizy wykorzystano dane pomiarowe ciepła dostarczonego do zasobnika c.w.u. oraz dane meteorologiczne promieniowania dostępne w typowym roku meteoro[...]
EN The paper presents an evaluation of the solar efficiency of a solar installation working in a school building, and used for heating of usable hot water. The measured data of the heat delivered to the storage tank of usable hot water and the meteorological data available in a typical meteorological y[...]
2
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 4 153-154
PL Przedstawiono rezultaty obliczeń teoretycznych i pomiarów rzeczywistego zużycia ciepłej wody użytkowej w budynku szkolnym. Badania prowadzone są od kilku lat, co pozwala na obserwację sezonowości i tendencji zużycia.
EN The paper presents theoretical and actual measurement results of usable hot water consumption in a school building. The research has been carried out for a few years now enabling observation of the seasonal consumption and its respective tendencies.
3
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Na podstawie trzyletniego okresu eksploatacyjnego zaprezentowano analizę zużycia energii na potrzeby grzewcze budynku szkolnego. Uzyskane rezultaty posłużyły do próby określenia zużycia energii w zależności od temperatury otoczenia.
4
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Indoor radon has been observed in Slovak school buildings at areas with different radon risk potential. The school buildings are located in the South-east part of Slovakia, where the risk is much more higher. Measurements were made with a "RM-1" the integral dosimetry system. Concentration of indoor[...]
5
88%
Materiały Budowlane
2003 nr 1 73-74
6
88%
Przegląd Budowlany
1998 R. 69, nr 11 23-24, 27
EN Investigations of subsoils. Magnitude of vertical dislocations. Protecting work.
7
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono zastosowanie przykładowych wskaźników energetycznych do analizy zużycia ciepła do ogrzewania budynków edukacyjnych w trzech sezonach grzewczych.
EN An application of energy index examples is presented for an analysis of heat consumption in educational buildings, during three heating seasons.
8
75%
Materiały Budowlane
2007 nr 1 50-51
9
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W wielu krajach władze: ustawodawcze, wykonawcze i samorządowe otaczają szczególną troską dzieci i młodziez szkolną. U podstaw tego zainteresowania leży przekonanie, że w szkole oprócz usystematyzowanej wiedzy, dzieci przejmują także obserwowane przykłady rozwiązań i wzorce zachowań. Przykładowo, w [...]
10
75%
Materiały Budowlane
1999 nr 12 42-43
11
75%
Instal
2003 nr 10 25--27
PL W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę techniczną budynku szkolnego wyposażonego w system monitorowania obiektu. Podany jest opis istniejących instalacji wentylacji wywiewnych o różnym przeznaczeniu. Podano wyniki pomiarów skuteczności tych instalacji, a także metodę pomiaru wydajności went[...]
EN The general technical characteristics of school building equipped with building monitoring system, was presented in the article. The description of existing exhaust systems with different assignment is given. The results of these systems’ efficiency and the method of fan capacity measurement were sh[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2015 Z. 21 (171) 274--281
PL W pracy przedstawiono życiorys zasłużonego dla Częstochowy architekta Edwarda Usakiewicza, wymieniając szczegółowo obiekty, które zaprojektował w tym mieście. Następnie opisano istniejące do dziś w Częstochowie realizacje projektów szkół jego autorstwa, analizując aktualny stan i sposób ich wykorzys[...]
EN The paper presents the biography of a distinguished architect Edward Usakiewicz, who rendered great service to Czestochowa city. The list of objects designed by him in this city has been presented. School projects of his authorship have been presented with an analysis of their current status and the[...]
13
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 6 246--250
PL Zaprezentowano ocenę warunków cieplnych oraz jakości powietrza wewnętrznego w budynku szkoły podstawowej. Przeanalizowano skuteczność wentylacji, warunki cieplne oraz poziom stężenia CO2 w wybranych pomieszczeniach budynku.
EN The paper presents an estimation of thermal conditions and indoor air quality in a primary school building. The efficiency of ventilation, thermal conditions and CO2 concentration level have been analysed in selected rooms of the building
14
63%
Instal
2007 nr 12 25-32
PL W ramach projektu badawczego SUREBUILD, ufundowanego przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przeanalizowany został zestaw potencjalnych technologii dla zrównoważonej modernizacji polskich szkół. Szczególną uwagę poświęcono znalezieniu ekonomicznie uzasadnionych technologii, które byłyby w[...]
EN Within the research project SUREBILD, funded by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, a set of potential technologies for sustainable modernization of Polish schools have been analyzed. Special attention was paid to find the economically feasible technologies that might improve current poor ind[...]
15
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Obliczenia zużycia energii przeprowadzono dla opisanego w [2], [3] obiektu szkoły w Gródku nad Dunajcem. W tym celu oparto się na danych z audytu energetycznego (parametry przegród budowlanych i instalacji, wymiary budynku), dokumentacji technicznych instalacji elektrycznej i grzewczej. Przeprowadzo[...]
16
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono wybrane wyniki badań zbiorowości budynków szkolnych dotyczących sezonowego zużycia ciepła Q do ich ogrzewania i mocy szczytowej q. Wspomniane wyniki są fragmentem znacznie szerszych badań i analiz cech budynków szkół mających wpływ na ich parametry cieplno-energetyczne, a tym samym na [...]
EN Selected examination results of a set of school buildings are presented. The examination concerns seasonal heating energy (Q) consumption in the buildings and peak power (q) value. The results are a part of much wider examinations and analyses concerning building features influencing their thermal e[...]
17
63%
Inżynieria i Budownictwo
PL Monumentalny gmach Wydziału został wzniesiony w latach 1911-1913 jako szkoła ogólnokształcąca typu średniego. Omówiono rozwiązanie przestrzenne, funkcjonalne i materiałowe zastosowane w obiekcie. Przedstawiono jego skalę i proporcje oraz detale architektoniczne.
EN Monumental building of the Faculty of Civil Engineering, erected during the years 1911-1913 as a secondary school individually appears in the space of contemporary Opole. In the paper spatial and functional solutions of the building were specified, also architectural detail, proportions and building[...]
18
63%
Gospodarka Paliwami i Energią
2004 nr 1 4-8
PL Przedstawiono wyniki badań budynków szkolnych w zakresie dotyczącym sezonowego zużycia ciepła Q do ich ogrzewania i mocy zamówionej q. Wyniki te są jedynie fragmentem znacznie szerszych badań i analiz cech budynków szkół mających wpływ na ich parametry cieplno-energetyczne, a tym samym na energochło[...]
EN The article presents the results of the research of the seasonal heat demand for heating Q and heat power q in the primary school buildings. This results are only a fragment of the results of the research whose aim was the analysis of the features of school buildings. The statistical research includ[...]
19
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Ponieważ niektóre z działań modernizacyjnych kojarzone są z pogarszaniem jakości powietrza w pomieszczeniach, postanowiono przeanalizować jaka jest energochłonność i jednocześnie jakość powietrza w budynkach szkolnych zarówno przed jak i po modernizacji oraz porównać go z obowiązującymi wymaganiami [...]
EN Some modernisation activities are associated with deterioration of air quality in modernised buildings. It has been decided therefore to make an analysis of energy-consumption and air quality in school buildings before and after modernisation. The analysis includes a comparison with operative requir[...]
20
63%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2005 nr 1 15--18
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last