Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 92
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budynek pasywny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Budynki pasywne charakteryzują się bardzo niewielkim zapotrzebowaniem na ciepło i moc grzewczą. Cechy te sprawiają, że stosowane dotychczas metody obliczeniowe mogą okazać się niewystarczające i mało dokładne. W pracy przeprowadzono obliczenia energetyczne budynku pasywnego wykorzystując metodę dyna[...]
EN Passive buildings are characterized with very low heat load and heat energy demand. That is why the calculation methods used nowadays can turn out to be insufficient and inexact. It particularly concerns the maximum heat load determination. Therefore in following work a dynamic simulation programme [...]
2
80%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Tematem artykułu jest analiza całkowitych strat ciepła domu jednorodzinnego wykonanego w dwóch technologiach: domu tradycyjnego i domu pasywnego. Na wstępie przybliżono teorię dotycząca domów pasywnych. Następnie wyznaczono i porównano współczynniki przenikania ciepła przegród budowlanych, obliczono[...]
EN The paper subject is an analysis of heat losses for house executed in two technologies: traditional and passive house. At first theory about passive houses because of their innovative technology was described. Next heat infiltration coefficients for barrier in buildings were appointed and compared, [...]
3
80%
Świat Szkła
2011 R. 16, nr 1 21--22, 24
4
80%
Materiały Budowlane
2012 nr 6 54-54
5
80%
Izolacje
PL Przepisy dotyczące ochrony cieplnej budynków są ciągle zaostrzane. Wynika to z polityki UE zakładającej znaczne ograniczenie zużycia energii w budownictwie. W praktyce oznacza to projektowanie budynków w sposób dotychczas w naszych warunkach nieznany.
6
80%
Materiały Budowlane
2008 nr 1 54-55
7
80%
Czysta Energia
2007 Nr 4 27-29
8
70%
Materiały Budowlane
2012 nr 1 48-51
9
70%
Izolacje
PL Koncepcja budynku pasywnego została stworzona stosunkowo niedawno, bo w latach 80. XX w. Zgodnie z jej założeniem w domu pasywnym nie sto.suje się standartowych systemów grzewczych opartych na spalaniu paliw ze źródeł nieodnawialnych, a ewentualne straty ciepła uzupełnia się tzw. pasywnymi źródłami [...]
10
70%
Czysta Energia
2008 Nr 3 30-34
11
70%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 5 255-259
PL Przeanalizowano wpływ pojemności cieplnej pomieszczenia oraz południowego przeszklenia na warunki termiczne we wnętrzu budynku pasywnego. Stwierdzono, że optymalna powierzchnia okna jest silnie związana z właściwościami obudowy. Zaproponowano, aby proces racjonalnego projektowania uwzględniał charak[...]
EN Results of the long-term influence of the heat accumulation properties and south window area on the passive solar building heating energy demand and the thermal comfort has been analyzed. It was found that the optimum window area is strongly connected with the building shell properties. It was sugge[...]
12
70%
Materiały Budowlane
2007 nr 1 86-89
13
70%
Inżynieria i Budownictwo
PL Omówiono zagadnienia projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych, uwzględniającego czynniki pochodzące z naturalnych źródeł energii. Przedstawiono program EuroWAEBED komputerowego wspomagania obliczeń. Zamieszczono przykład jego wykorzystania do analizy bilansu cieplnego domu jednorodzinneg[...]
EN Designing problems of energy efficient and passive buildings on the basis of energy balance is presented. The computer aided design using EuroWAEBED program is presented. An example of energy balance calculation concerning residential building is given.
14
70%
Materiały Budowlane
2011 nr 1 12-14
15
70%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Opolska
PL W pracy przedstawiono podstawowe założenia związane z realizacją energooszczędnych budynków. Energia pozyskiwana jest z energii słonecznej i magazynowana w gruntowym magazynie ciepła. Ciepło powietrza zużytego jest odzyskiwane w gruntowym przeciwprądowym wymienniku ciepła typu rura w rurze. Straty c[...]
16
61%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 9 58-60
PL Szczelność budynku wymaga zastosowania systemu wentylacji mechanicznej, a to w odczuciu wielu użytkowników wiąże się z proble-mami inwestycyjnymi i kosztami eksploatacyjnymi, które w praktyce prowadzą do niestosowania żadnej lub tylko "szczątkowej" instalacji wentylacyjnej. W artykule zawarto charak[...]
EN An air tight building requires a mechanical ventilation system what, in common sense, causes many investment problems as well as involves high running costs. As the result we get a scanty ventilation system or no ventilation at all. The paper describes short charac-teristics of major air pollutants [...]
17
61%
Budownictwo i Prawo
2013 R. 16, nr 3 10--14
PL Autorka omawia problematykę budownictwa niskoenergetycznego. Podaje podstawowe kryteria dla budownictwa pasywnego, wspomina o budynkach zeroenergetycznych oraz o programie PHPP, będącym podstawowym narzędziem do projektowania takich budynków.
EN The author describes the issue of low-energy construction, presents basic criteria for passive construction, as well as looks at zero-energy buildings and at the PHPP programme which is a basic tool for designing such buildings.
18
61%
Instal
2011 nr 10 36-38
PL W artykule podjęto próbę określenia wpływu czasu użytkowania filtrów na jakość powietrza wewnętrznego w budynku pasywnym. W tym celu przeprowadzono badania mikrobiologiczne powietrza nawiewanego do pomieszczeń przed i po wymianie filtra, a także zbadano zanieczyszczenia zatrzymane na filtrach instal[...]
EN The paper attempts to determine the effect of time of use of filters on indoor air quality in the passive house. To this end, a microbiological study of the supply air before and after change of filter, and also study the installation of pollution on the filters in the mechanical ventilation systems[...]
19
61%
Izolacje
PL W artykule przeanalizowano typowe połączenia elementów występujące wzdłuż obwodu ściany zewnętrznej i wzdłuż obwodu osadzenia okna. Badano je pod kątem możliwości spełnienia wymagań stawianych budynkom o obniżonym zapotrzebowaniu na energię dotyczących wartości liniowego współczynnika przenikania ci[...]
EN The article contains an analysis of typical joints occurring along the external wall perimeter and window seating perimeter. They have been examined with regard to the fulfilment of requirements for buildings with low power demand, concerning the value of linear heat-transfer coefficient in the area[...]
20
61%
Instal
2009 nr 6 36-41
PL W artykule przedstawiono innowacyjną strategię sterowania układami utrzymania komfortu klimatycznego w budynku pasywnym. Analiza zawiera przegląd systemów kształtowania komfortu klimatycznego oraz wskaźników go opisujących. Przedstawione przykładowe sterowanie w budynku pasywnym wyznacza kierunki do[...]
EN In this article we present an innovation strategy about the optimal control of indoor climate comfort in passive buildings. The analysis contains an overview of parameters describing the indoor climate comfort and systems of its development. The model we describe provides a better quality of control[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last