Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 423
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budynek mieszkalny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2014 nr 2 52--54
PL W stosowanym do niedawna podejściu do bilansowania wody w budynkach mieszkalnych różnica wskazań między wodomierzem głównym a sumą wodomierzy lokalowych nazywana była błędem. Niesłusznie.
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie omówiono przyczyny i skutki odchylenia się od konstrukcji budynku mieszkalnego ściany klatki schodowej na skutek wyburzenia w przeszłości budynków oficynowych, przyległych do przedmiotowej ściany. Na podstawie ścisłej analizy techniczno-obliczeniowej stateczności istniejących ścian wykon[...]
EN The paper presents the causes and results of the diversion of a stairway wall from an apartment building structure as a result of the demolition of the outbuildings adjacent to the wall. On the ground of the exact technical - computational analysis of the existing wall stability, the repair project [...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Referat dotyczy zespołu sześciu budynków mieszkalnych o konstrukcji tradycyjnej, odbudowanych po II wojnie światowej. Podczas realizacji prac przedprojektowych, związanych z planowanym po wielu latach ociepleniem tych budynków, stwierdzono występowanie istotnych nieprawidłowości konstrukcyjnych i za[...]
EN This report contains a description of the construction errors in the complex of inhabited buildings, which resulted in the occurrence of safety dangers in the buildings. This report contains also the concepts for the repair of these buildings and the conclusions regarding their future use.
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przeglądy okresowe budynków i budowli wynikające z nakazów prawa mają w zamyśle jego twórców umożliwić prawidłową eksploatację tych obiektów, a także zapobiegać powstawaniu w nich zagrożeń. Funkcję taką spełniają, zdaniem autorów, jedynie częściowo, bowiem praktyka wykonywania takich przeglądów w wi[...]
EN In the paper it has been done the initial estimation of periodical surveys of apartment buildings, which are made according to the Building Legislation. It has been also formulated some suggestions resulting from the above estimation.
5
100%
Instal
2011 nr 11 37-40
PL Państwa Unii Europejskiej, w tym Polska, stosując się do protokołu z Kioto, wprowadzają ograniczenia zużycia energii, a także starają się zwiększać udział energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Istotnym elementem ograniczania zużycia energii są oszczędności w sektorze budowlanym. Elementem pol[...]
EN European Union countries, including Poland, following the Kyoto Protocol, introduce reduction of energy consumption and also try to increase the share of energy from renewable energy. An important element of reducing energy consumption are savings in construction sector. Component of EU policy to re[...]
6
100%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono opis typowych usterek i uszkodzeń trzonów kominowych w budynkach mieszkalnych z różnych okresów: początku XX w., z lat 50. i 60. XX w., z okresu intensywnego rozwoju systemów wielkopłytowych, a także wznoszonych obecnie. Celem publikacji jest próba usystematyzowania zagadnie[...]
7
100%
Izolacje
PL Obowiązujące w Polsce wymagania w zakresie zapotrzebowania budynku na ciepło dotyczą jedynie izolacyjności cieplnej przegród budowlanych. Tymczasem nie jest to jedyny element, który należy wziąć pod uwagę na etapie projektowania architektonicznego, wpływający na energochłonność budynku.
8
100%
Izolacje
PL Szacuje się, że w Polsce znajduje się ok. 11,5 min mieszkań, z czego 6,4 min wzniesiono w latach 1961-1991 w energochłonnych technologiach syste.mowych, w tym ponad 80% jako budynki wielkopłytowe [10]. Do problemu poszanowania energii nie przywiązywano wówczas wagi, ponieważ dostęp do nośników energ[...]
9
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
10
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
1998 nr 5 2-6
PL Przedstawiono równania bilansowe oraz tok uproszczonych obliczeń rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i im podobnych w porównawczym sezonie ogrzewczym.Poinformowano o możliwych ułatwieniach przy sporządzeniu charakterystyki,mającej na celu ocenę jakości ochrony ciep[...]
EN Energy balance equation and algorithme of calculation of energy requirements for heating of residential building in standard heating season are conidered.Certain possibilities of simplification in energycharacteristics calculation required to evaluate the quality of thermal protection and the energy[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Different ways of saving energy by making use of solar energy e.g. the proper shaping of the walls of the building or using solar energy collectors were described. The designed house is equipped with solar energy collectors and there are also some calculations concerning the possibilities of saving [...]
12
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Problematyka wentylacji w budynkach mieszkalnych jest jedną z najbardziej zacofanych dziedzin projektowania, realizacji i eksploatacji obiektów. Wynika to nie tylko z przestarzałych nawyków i przyzwyczajeń w powyższym zakresie, ale także z częstego niedoceniania związków wentylacji z ogrzewaniem obi[...]
13
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
14
100%
Przegląd Budowlany
EN Technical problems connected with execution of most apartment buildings raised in large panel technology. Attempts to improve technological errors, facade and environment leads directly to improvement of flats comfort and its decoration.
15
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 10 542-545
PL Wyrażono pogląd, że płyta fundamentowa z zasady powinna być zbrojona górą i dołem, a ewentualna rezygnacja ze zbrojenia powinna być ograniczona tylko do obszarów, w których naprężenia rozciągające z całą pewnością wystąpić nie mogą, nawet w najbardziej niekorzystnych układach oddziaływań i obciążeń.
EN According to authors opinion raft footing has to be designed as double reinforced flat slab as a principle and the demission of top bars should be limited to the areas where tension stresses does not occure even in extremly disadvantageous formation of reactions and loading.
16
100%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 3 146-149
PL Przeanalizowano zużycie ciepła trzech budynków mieszkalnych, różniących się kubaturą. Uwzględniono wyniki pomiarów zużycia ciepła na cele ogrzewania w powiązaniu ze zmiennością parametrów klimatu zewnętrznego. Porównano rzeczywiste i teoretyczne charakterystyki termoenergetyczne analizowanych budynk[...]
EN Heating energy demands analyses for three of various cubature apartment buildings were performed. The analyses concerned heating season energy demands in buildings. Measured heat consumption with variation of climate parameters were taken in consideration. Theoretical and operational thermal buildin[...]
17
100%
Materiały Budowlane
2006 nr 5 25-27
18
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2008 nr 4 58-59
19
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 105-114
PL Badania przeprowadzone w ostatnich latach w naszym kraju wskazują na znaczący wzrost zagrożenia środowiska głównie hałasem komunikacyjnym i przemysłowym. Liczne publikacje naukowe, potwierdzają ogólne przeświadczenie i subiektywne odczucia mieszkańców polskich miast o szkodliwości oddziaływania hała[...]
EN Investigations which have been carried out in Poland in recent years indicate a considerable increase of hazards for the environment mainly caused by industrial and traffic noise. Numerous scientific publications confirm the general conviction and individual feeling of the inhabitants of Polish town[...]
20
100%
Materiały Budowlane
2001 nr 1 77-81
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last