Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budynek istniejący
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
2
100%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2009 nr 8 27--31
3
100%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2008 nr 4 4--9
4
86%
Materiały Budowlane
2007 nr 7 2-5
5
86%
Materiały Budowlane
1999 nr 4 118-120
6
86%
Materiały Budowlane
2006 nr 1 8-11
7
72%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2015 nr 1 56--61
8
72%
Materiały Budowlane
2015 nr 12 68--70
PL Artykuł przedstawia metodę badań laboratoryjnych umożliwiających ocenę wytrzymałości murów na ściskanie w istniejących budynkach. Omówiono ją na przykładzie murów w XIX-wiecznym obiekcie. Pobrano próbki muru, których wymiary były niezgodne z zaleceniami normowymi. Takie postępowanie wynikało z ogran[...]
EN The paper presents the laboratory research method that allows to assess the compressive strength of brick masonry for existing structures. The method has been analysed by the example of conducting research concerning XIX century building from which brick samples with non-standard dimensions were tak[...]
9
72%
Materiały Budowlane
2016 nr 11 78--79
PL W artykule omówiono problemy dotyczące ustalenia podstawowych właściwości wytrzymałościowych stali, z których wykonano elementy konstrukcyjne, w przypadku, gdy nie zachowała się żadna dokumentacja projektowa. Przedstawiono wybrane metody służące ocenie parametrów wytrzymałościowych stali oraz przykł[...]
EN The paper presents the problems with evaluation of basic strength parameters of steel structural elements. There are no documentations of these elements. The authors show selected methods to evaluate ultimate tensile strength. These methods were used in examples presented in this paper.
10
72%
Przegląd Budowlany
2018 R. 89, nr 3 56--60
PL Elewacje wielu istniejących obiektów odbiegają od współczesnych standardów m.in. pod względem estetycznym, funkcjonalnym i technicznym – w szczególności w zakresie wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej przegród budowlanych. Jeśli występują podwyższone wymagania w zakresie estetyki, korektę para[...]
EN The facades of many existing buildings deviate from modern standards, among other things, in terms of aesthetics, functionality and technique – especially in the scope of requirements regarding thermal insulation of construction barriers. If the requirements in the scope of aesthetics are increased,[...]
11
58%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Słońce w projektowaniu architektonicznym jest silnym bodźcem twórczym - od wieków odgrywa ono znaczącą rolę w kształtowaniu budynków i ich otoczenia. Obserwujemy przy tym potrzebę zastosowania już odkrytych wskazówek projektowych w praktyce pod względem użytkowym. W artykule dyskutowany jest także c[...]
EN The sun is in architectural design a strong creative aspect - since ages it plays a meaning role in shaping the buildings and their surroundings. Thereby we observe a need of applying in practice already discovered designing clues. The paper discusses as well esthetical aspect, of which role increas[...]
12
58%
Materiały Budowlane
2015 nr 10 124--126
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań wytrzymałości na ściskanie murów przeprowadzone na próbkach rdzeniowych średnicy 150 mm wyciętych z konstrukcji budynków wzniesionych w XIX i XX w. Jako porównawcze przyjęto wyniki badań na próbkach muru pobranych ze ścian ze współczesnych cegieł i zapraw wykon[...]
EN The paper presents tests results of the compressive strength of brick masonry carried out on 150 mm diameter core samples cut from structures erected in the 19th and 20th c. Comparative tests were also conducted on core samples drilled from the walls built in a laboratory with contemporary bricks an[...]
13
58%
Przegląd Budowlany
2015 R. 86, nr 6 74--78
PL W artykule przedstawiono problem występowania licznych mostków termicznych w budynkach systemowych, które są wynikiem technologii ich wykonywania, a także podejmowanych metod ich docieplenia. Zaprezentowano również analizę termiczną typowego złącza systemowego ZWO-S-ZWO , w którym wyznaczono niezbęd[...]
EN The article presents the problem of so called thermal bridges in the system-based structures of the buildings, resulting from the technology used to perform the works, and from the undertaken attempts and methodologies of improving the thermal profiles of these buildings. A thermal analysis of a typ[...]
14
58%
Materiały Budowlane
2016 nr 8 148--149
PL Zaprojektowanie i wykonanie izolacji w budynkach istniejących jest zadaniem trudniejszym niż w obiektach nowo wznoszonych. W takich przypadkach zwykle konieczne jest wykonanie iniekcji pozwalającej zlikwidować lub ograniczyć transport kapilarnej wilgoci, ale jest to technologia dość uciążliwa dla uż[...]
EN Design and implementation of waterproof insulation in existing buildings is much more difficult task than in the new objects. In those situations, usually it is necessary to perform wall injection allows to eliminate or reduce the transport of capillary moisture, but this is a technology quite annoy[...]
15
58%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 18--19
PL Nowoczesne urządzenia wizualne, takie jak wideoskopy, umożliwiają przeprowadzenie oględzin konstrukcji oraz warstw wykończeniowych przegród budowlanych w sposób nieinwazyjny lub mało inwazyjny. Stanowią istotne uzupełnienie tradycyjnych odkrywek konstrukcji. Opisana w artykule diagnostyka stropów pr[...]
EN Modern visual devices, such as videoscopes, allow visual inspection of the construction and layers of building partitions in a non-invasive or minimally invasive way. They are an important suplement to the traditional excavation of the structure. The diagnostic work on the floors described in the ar[...]
16
58%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 25--26
PL W artykule omówiono problematykę zakotwienia stalowych masztów antenowych w istniejących elementach żelbetowych i drewnianych budynkach. W procesie projektowania należy sprawdzić wiele warunków wytrzymałościowych. Przedstawiono przykład obliczeń analitycznych połączenia ze stropem żelbetowym oraz an[...]
EN This article presents the problem of anchoring of steel masts on existing reinforced concrete and wooden building elements. In the design process, many strength conditions must be checked. The paper will show example of analytical calculation and numerical analysis made in the ABAQUS/CAE application[...]
17
58%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 27--28
PL W ocenie stanu technicznego obiektów wysokich, takich jak kominy, wieże czy hale przemysłowe, częstym problemem jest dotarcie do miejsc trudno dostępnych. Jedną z możliwości rozwiązania tego utrudnienia jest wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych (dronów) do oględzin i oceny stanu technicz[...]
EN In assessing the technical condition of high buildings such as chimneys, towers or industrial halls, it is often a problem to reach inaccessible places. One solution to this problem is the use of unmanned aerial vehicles (drones) to inspect and assess the technical condition of these areas. The arti[...]
18
58%
Przegląd Budowlany
PL Roboty budowlane dotyczą zarówno obiektów nowo projektowanych, jak i istniejących, lecz poddanych różnorodnym zabiegom naprawczym. Obydwie grupy obiektów wymagają poprawnego posadowienia. W odniesieniu do obiektów kubaturowych istniejących, poddanych pracom naprawczym, bo tej grupy dotyczy artykuł, [...]
EN Construction work concern new designed objects as well as existing ones, but subjected to various repair treatments. Both of the object group require adequate foundation. In the reference to existing cubature buildings subjected to repairs, which group concern the following article, conclusions with[...]
19
58%
Przegląd Budowlany
2018 R. 89, nr 6 36--38
PL Określenie wytrzymałości muru jako materiału konstrukcyjnego w istniejących obiektach budowlanych jest dotychczas zagadnieniem trudnym i nie w pełni rozwiązanym. Zagadnienie to jest kluczowym przy opracowaniu ekspertyz i projektów obiektów planowanych do przebudowy, modernizacji lub rewitalizacji or[...]
EN Specification of strength of a wall as a constructional material in existing construction facilities remains a complicated issue, which so far has not been resolved completely. This issue is of key importance in the case of preparation of expert opinions and designs of facilities planned for alterat[...]
20
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 11 62--63
PL Rozwój gospodarczy miast stawia przed konstruktorami trudne zadania. Jednym z wielu problemów jest posadowienie nowego budynku w zwartej zabudowie. W artykule przedstawiono własne rozwiązanie tego zagadnienia. Zaproponowano podziemny układ konstrukcyjny jako mieszany stalowo-żelbetowy. Wyznacznikiem[...]
EN The economic development of cities poses constructors difficult task. The paper presents a new own solution to this problem. The newly designed underground structural system was proposed as a mixed: steel – reinforced concrete. Durability and quality in terms of reliability of the structure, which i[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last