Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budownictwo mieszkalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Rzeczywiste zużycie ciepła do ogrzewania budynków mieszkalnych zwykle różni się od przewidywanego. Podstawową przyczyną takiej sytuacji jest inny sposób użytkowania budynków niż zakładano w obliczeniach. W związku z tym w Normach Europejskich zaleca się wykorzystywanie w procedurze oceny energetyczn[...]
EN Actual use of heat for space heating of residential buildings usually is different than predicted. The main reason of this situation is different use of buildings than assumed for calculations. That is why European Standards recommend applying data from measurements of energy consumption in the buil[...]
2
100%
Świat Szkła
3
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2007 nr 5 113--121
4
100%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2018 nr 2 28--31
PL W centralnej części Krakowa, w odległości 1 km od Rynku Głównego, powstaje budynek mieszkalny z podziemnym garażem. Przestrzeń między wzniesionym obok budynkiem a planowaną ścianą nowego obiektu jest ograniczona do około 50 cm. Do zabezpieczenia wykopu należało wybrać technologię, która skutecznie z[...]
5
84%
Wiadomości Konserwatorskie
2003 Nr 13 25--39
6
84%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 2/I 321--328
PL Proekologiczne rozwiązania architektoniczne stają się w Polsce coraz bardziej powszechne. Wyodrębnić dwa podejścia do tematu projektowania ekologicznego - high-tech i low-tech. High-tech skupia się na wykorzystywaniu najnowszych rozwiązań technologicznych - tego typu rozwiązania stosowane są często [...]
EN Solutions in the field of ecological architecture appear more and more often in Poland. There are two approaches to eco-design: hightech and low-tech. High-tech focuses on the use of the latest technological solvings. These means are often used in newly designed commercial buildings, such as the fir[...]
7
84%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2007 T. 2 7-10
PL W referacie przedstawiono wyniki analizy zmienności strumienia powietrza wentylacyjnego dla budynku mieszkalnego w oparciu o bilans wilgoci w cyklu tygodniowym. Obliczenia przeprowadzono dla czterech różnych temperatur zewnętrznych: -18°C, -10°C, 0°C, 10°C dla założonego programu użytkowania mieszka[...]
EN The paper presents the analysis results of changes in ventilation airflow for a residential building. The analysis is based on humidity balance in a weekly cycle. The calculation has been made for four different outdoor temperatures: -18°C, -10°C, 0°C, 10°C for an assumed apartments occupation schem[...]
8
84%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2018 nr 2 32--37
PL Projektowanie obiektów, szczególnie tych budowanych w terenie zurbanizowanym, wymaga od konstruktora dużej wiedzy i kreatywności. Jego zadaniem jest zaplanowanie takich rozwiązań w ramach realizowanej inwestycji, które spełniają wszystkie wymagania zamawiającego, a jednocześnie zapewniają bezpieczeń[...]
EN Designing constructions, especially those constructed in the urban area, requires great knowledge and creativity from the constructor. His task involves designing the solutions that will meet all of the investor’s requirements and at the same time, they will ensure the building’s safety as well as t[...]
9
84%
Challenges of Modern Technology
EN Europe cities with their dense historic fabrics greeted skyscrapers with a great deal of scepticism. It was not until the 1950s that Europe began to construct buildings taller than 100 meters. By 2013, skyscrapers had been constructed in over 100 European cities located in 30 different countries, an[...]
10
84%
PUA Przestrzeń Urbanistyka Architektura
2018 Vol. 1 57--68
PL Najważniejszy jest fakt, iż spoiwem tych przestrzeni są relacje międzyludzkie. Przegląd nowych modeli budownictwa mieszkaniowego – kooperatywnych działań różnych grup ludzi, których łączą wspólne marzenia o nowej jakości przestrzeni mieszkalnych, budowaniu nowych relacji i stanowienia części większe[...]
EN The most important is the fact that the binder of these spaces are interpersonal relations. Review of new housing models – cooperative activities of various groups of people who share their common dreams about a new quality of living spaces, building new relationships and establishing a part of a la[...]
11
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
2004 Vol. 53, nr 8 129--145
PL Przedstawiono metodę oceny negatywnego wpływu wiatru na wentylację naturalną mieszkań wielorodzinnego budynku mieszkaniowego, polegającą na wyznaczeniu granicznej prędkości wiatru, powyżej której następuje odwrotny ciąg w kanale wentylacyjnym. Ustalono wartości i rozkład współczynnika ciśnienia zewn[...]
EN Assessment of negative impact of wind on natural ventilation of flats in a multi-apartment building is presented. There has been determined the limiting wind velocity at which appears the reverse drag in the ventilation channel. There have been found the values and distribution of external pressure [...]
12
67%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2005 nr 4 51-60
PL Inżynieria środowiska poświęca wiele uwagi jakości powietrza zewnętrznego. Ponieważ większość czasu człowiek spędza w pomieszczeniach, równie istotna jest jakość powietrza wewnętrznego. W przeważającej większości pomieszczeń budownictwa mieszkalnego wymiana powietrza realizowana jest za pomocą wenty[...]
EN The quality of outside air is a great concern of environmental engineering. As the man passes most of his time in the rooms, of comparable importance is also the quality of internal atmosphere. In most rooms of dwelling houses, the exchange of air is realised by means of natural (gravitational) vent[...]
13
59%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 2 259--264
PL Technologia tworzenia ekologicznych budynków mieszkalnych PlusDOM, powstała w wyniku poszukiwań takich rozwiązań architektonicznych, które jak najmniej szkodziłyby zanieczyszczonemu przez współczesną cywilizację środowisku przyrodniczemu. Cechą charakterystyczną tej technologii jest wykorzystanie do[...]
EN PlusHOUSE, a name for technology to create green residential buildings, is the research outcome of architectural solution with least impact on natural environment, harmed by modern civilization. A characteristic feature of this technology is use a glue-lam self-supporting structure, modeled on the l[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last