Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 237
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budownictwo drogowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwością zastosowania w budownictwie drogowym odpadowych mas formierskich pochodzących z produkcji odlewów staliwnych Huty "Małapanew" w Ozimku. Analiza ekologiczna tych mas pod względem zawartości metali ciężkich, promieniotwórczości naturalnej i składu [...]
EN The paper contains the results of investigations on application of waste moulding sands in road building. The considered wastes were obtained during steel casts manufacturing at the Małapanew Steel Plant in Ozimek. The sand properties, such as heavy metals content, natural radioactivity and water ex[...]
2
100%
Drogownictwo
2003 nr 12 406-410
PL Autor opisuje różne typy krawężników zarówno w kształcie, jak i w technologii wykonania i wbudowania.
3
80%
Materiały Budowlane
2011 nr 12 31-31
4
80%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 8-9 38--42
PL Coraz powszechniejsza jest wśród inżynierów wiedza o korzyściach wynikających z zastosowania geosyntetyków w budownictwie, a zwłaszcza w budownictwie drogowym. W porównaniu do tradycyjnych technologii, geosyntetyki bardzo często pozwalają na uzyskanie znacznych oszczędności finansowych oraz skrócen[...]
EN The knowledge about advantages of using geosynthetics in civil engineering, and especially in road construction, is becoming more common among engineers. Geosynthetics allow to save both money and time of construction compared to traditional solutions. However, it is worth knowing, that using geosyn[...]
5
80%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 4 18-21
PL Beton to chyba najpopularniejszy materiał w budownictwie komunikacyjnym. W budowie dróg bywa chętnie stosowany jako nawierzchnia, szczególnie zatok autobusowych, oraz w postaci drobnowymiarowych elementów prefabrykowanych, takich jak: kostki i płyty chodnikowe, obrzeża i krawężniki oraz korytka ście[...]
EN Concrete is probably the most popular material used in communication building. In road construction it is sometimes used as a pavement surface, especially for bus bays, and a small-sized prefabricated elements such as paving, flagstones, edges and curbs etc. These small-sized items are easy to arran[...]
6
80%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 6 62-66
PL System sieci drogowych ma bardzo duży wpływ na otaczające środowisko, a budowa tras komunikacyjnych oraz ich eksploatacja generują szereg czynników negatywnych. Do tych czynników zaliczamy: zanieczyszczenia wód opadowych i gruntu, światła samochodów i latarni, hałas, kolizje zwierząt z pojazdami ora[...]
EN The road network has a very large impact on the surrounding environment and the construction of roads and their maintenance generate a series of negative factors. These factors include: contamination of rainwater and groundwater, vehicles and lantern light, noise, animal collisions with vehicles and[...]
7
80%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 5 132-136
PL Artykuł zawiera analizę przepisów dotyczących wprowadzania nowych materiałów i technologii przy realizacji infrastruktury drogowej. Regulacje prawne obecnie funkcjonujące w kraju opierają się na normach zharmonizowanych, których wykaz opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Krajowe reg[...]
EN The article analizes of the rules on the introduction of new materials and technologies in the realization of road infrastructure. Currently binding regulations are based on harmonized standards, which have been published in the Official Journal of the European Union. The national legislation of the[...]
8
80%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 6 16-18
PL Budowa przejść dla zwierząt jest od wielu lat najważniejszą i powszechnie stosowaną metodą minimalizacji negatywnego oddziaływania dróg na dziką faunę. Duże znaczenie przyrodnicze, a także znaczące koszty budowy przejść powodują, że należy dołożyć wszelkich starań, by powstające obiekty miały możliw[...]
EN The construction of animal crossings for years have been the most important and commonly used method of minimizing the negative impact of roads on wildlife. Owing to significant construction costs every effort be made to ensure the highest possible effi ciency. Several years of experience in the con[...]
9
80%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 3 21--25
PL Geosyntetyki mają obecnie szerokie zastosowanie przy realizacji robót ziemnych w drogownictwie. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10318:2007 geosyntetyk to wyrób wytworzony z udziałem syntetycznego lub naturalnego polimeru, mający postać arkusza, taśmy lub formy przestrzennej, stosowany w kontakcie z grunte[...]
10
80%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 4 17--19
PL W ostatnich latach polski rynek drogowych maszyn budowlanych rozwinął się bardzo dynamicznie. - W porównaniu z latami dziewięćdziesiątymi ub.w. nastąpił wielki skok techniczny i technologiczny. Teraz sprzęt jest bardzo nowoczesny i energooszczędny oraz dużo lepszy do obsługi - podkreśla Tomasz Tokar[...]
11
80%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 4 20--23
PL Roboty ziemne to z reguły istotna część inwestycji drogowych. Od prawidłowego i sprawnego ich wykonania zależy powodzenie całego przedsięwzięcia. Do wykonania tych robót stosowane są maszyny i urządzenia pozwalające na mechanizację i przyspieszenie prac. Aby w pełni wykorzystać wspomniane maszyny, s[...]
12
80%
Izolacje
PL Większość zmian w prawie dotyczącym drogownictwa ma na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego i uczynienie go spójnym i przejrzystym dla każdej ze stron. Ponadto na zakres zmian prawnych istotny wpływ mają odpowiednie uregulowania unijne, które są następnie implementowane do polskiego porządku pra[...]
13
80%
Przegląd Komunalny
1998 nr 9 40-41
PL W większości polskich gmin znajdują się zbudowane w ostatnim czasie, bezpieczne składowiska odpadów komunalnych, oczyszczalnie ścieków, ujęcia wód, sieć wodna i kanalizacyjna, nie wspominając o prądzie i telefonach. Główne place, skwery oraz ulice sprawiają wrażenie zadbanych, gorzej w tych porównan[...]
14
80%
Transport Miejski i Regionalny
2007 nr 10 2-8
15
80%
Drogownictwo
2003 nr 3 94-97
16
80%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 3 26--28
PL Nowoczesne budownictwo drogowe charakteryzuje się coraz krótszymi terminami realizacji robót, co pociąga za sobą konieczność prowadzenia prac w różnych warunkach atmosferycznych i pogodowych. Bardzo istotną rolę odgrywa czynnik ekonomiczny, przez co inwestorzy i wykonawcy są zmuszeni do poszukiwania[...]
EN Modern road construction is characterised by increasingly shorter deadlines for the execution of works. There is a requirement to work in different atmospheric conditions and in all sorts of weather. The economic factor plays a very important role, in that investors and contractors are forced to see[...]
17
80%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 3 60--62
PL W artykule przedstawiono właściwości oraz zastosowanie kostki brukowej w budownictwie drogowym. Jak wiadomo nie od dziś, kostka brukowa jest materiałem ogólnie stosowanym w budownictwie do wykonania nawierzchni chodników, placów czy też parkingów. Sama kostka musi mieć odpowiednie właściwości, czyli[...]
18
80%
Magazyn Autostrady
2004 Nr 5 39--41
PL Przepisy ogólne Prawa budowlanego określiły podstawowe zasady oraz definicje pojęć, które mają obligatoryjne zastosowanie do każdego procesu budowlanego. Świadomość tych zasad i znajomość definicji są elementem koniecznym dla sprawnego i prawidłowego przygotowania i realizacji przedsięwzięcia budowl[...]
19
80%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 10 124--128
PL W niniejszym artykule przybliżona została metoda wymiany dynamicznej pod kątem wzmacniania słabych podłoży nasypów drogowych. Przedstawione zostały również problemy wykonawcze i wytyczne projektowe oraz badania odbiorcze tak wzmocnionego podłoża.
EN This paper presents the method of dynamic replacement from the point of view of reinforcing the weak ground of road banks. The executive problems and designing directives as well as the research of already existing bank reinforced with that method are presented.
20
80%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 3 52--54
PL Artykuł jest kontynuacją dyskusji na temat wpływu stosowania asfaltów naftowych na środowisko, a konkretnie reakcją na artykuł Pana prof. dr. hab. inż. Dariusza Sybilskiego (zamieszczony w numerze 12/2009 „Magazynu Autostrady”), który zechciał zabrać głos w tej dyskusji. Bardzo się cieszę, że moja p[...]
EN This article continues the discussion on the paraffin asphalt influence on natural environment. Specifically, however, it is a reaction to the article of professor Dariusz Sybilski published in 12/2009 Autostrady magazine, who took part in the discussion. I am pleased that my publication evoked so m[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last