Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 44
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budowle hydrotechniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Wodna
2010 Nr 1 34-43
PL W artykule poruszono problem drożności rzek na przykładzie rzeki Krąpiel. Analiza wartości stężeń wybranych wskaźników jakości wód badanej rzeki (wykonywana przez okres siedmiu miesięcy) na wyznaczonych odcinkach, znajdujących się powyżej oraz poniżej wybranych budowli piętrzących wodę, i porównanie[...]
EN The article concentrates on the issue of trivers perviousness on the example of the Krąpiel River. The analysis of concentrations of chosen water quality indicators values for the examined river (performed for the period of seven months) in sections upstream and downstream from chosen damming-up con[...]
2
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 4 301-308
PL Mechanizmy i przyczyny zniszczenia budowli hydrotechnicznych (między innymi: erozja skarp, kolmatacja, sufozja czy problemy filtracyjne). Zjawiska sygnalizujące o zbliżającej się awarii. Obciążenia konstrukcji hydrotechnicznych w ujęciu starych norm oraz Eurokodu 7. Warunki stateczności konieczne do[...]
EN Mechanisms and the causes of hydro-engineering structures failure (i.a. erosion of slopes, clogging of soil pores, suffosion or filtration problems). Phenomena indicating about the approaching failure. Loadings of hydro-engineering structures in the conception of old standards and Eurocode 7. Stabil[...]
3
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 5 645-649
PL Zjawiska powodziowe występujące w Zatoce Newskiej, szczególnie groźne dla Petersburga. Rozwiązania przeciwstawiające się tym katastrofalnym wezbraniom wody w postaci budowy morskiej bariery przeciwpowodziowej, zabezpieczającej miasto przed zalaniem w wyniku powodzi.
EN Floods occurring in Neva Bay threatening Sankt Petersburg. Technical solutions of flood protection in terms of sea flood barrier.
4
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2008 nr 6 340-345
PL Zapas głębokości wody pod stępką kadłuba jednostki pływającej. Urządzenia cumownicze.
EN Margin of the depth of the water under the kill of watercraft hull. Mooring devices.
5
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2006 nr 4 218-232
PL Przegląd i ogólna charakterystyka zrealizowanych w kraju badań modelowych i terenowych statecznosci obiektów rzeczywistych. Metodyka, zakres i wyniki obu rodzajów badań i pomiarów. Poznawczo-badawcze i praktyczne aspekty zrealizowanych badań. Ocena efektów badań.
EN Review and general description of model and field tests of the stability of existing structures. Methodology, scope and results of tests and measurements. Research and practical aspects of the tests made. Assessment of the effects of tests.
6
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2006 nr 5 311-315
PL Opis mechanizmów korozji stali w środowisku atmosfery morskiej, w wodzie morskiej (morsko-rzecznej) oraz w mokrym gruncie; szybkość korozji dla różnych gatunków stali stosowanych, w zależności od środowiska, w którym zachodzi proces korozji. Środowisko korozyjne, w którym pracuje stalowa konstrukcja[...]
EN Description of steel corrosion mechanisms in marine environment, seawater (sea-river) and wet soil; corrosion rate for various steel types depending on an environment. Corrosion environment determining the corrosion rate. Electrochemical and electrolytic corrosions due to galvanic macro-cells action[...]
7
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2006 nr 5 287-290
PL Zagadnienie wysokości nadbiegania silnie nieliniowej fali długiej na sztywną ścianę pionową. Wysokość obliczona numerycznie na podstawie równania Boussinesqa w opisie Langrange'a, po uwzględnieniu wyrażeń nieliniowych wyższych rzędów.
EN The problem of run-up of highly non-linear long wave on the rigid vertical wall. The height calculated numerically based on Bussinesque-type equation derived in Langrangian description, including higher orders non-linear expression.
8
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2006 nr 3 137-140
PL Budowa Kanału Augustowskiego w latach 1824-1839. Zastosowano spoiwo hydrauliczne uzyskane w wyniku wypalania sztucznie zestawionych mieszanin surowców ilastych i wapna. Wybrane zagadnienia dotyczące obecnego stanu technicznego zaprawy w obiektach kanału. Wyniki chemicznych i strukturalnych badań zap[...]
EN Construction of Augustowski Channel in years 1824-1839. Hydraulic binder agent obtained from the burning process of clay and lime mixtures has been applied. Selected problems regarding current technical conditions of mortar in channel structures. The results of chemical and structural tests of morta[...]
9
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2000 z. 32 5-51
PL Do budowy nasypów zapór ziemnych i obwałowań rzek i zbiorników w rejonach górskich i podgórskich stosuje się miejscowe aluwialne grunty gruboklastyczne. Projektowanie i eksploatacja tych budowli ziemnych wymaga określenie ich stateczności. Do określenia stateczności potrzebna jest znajomość parametr[...]
EN In the mountain and sub-mountain regions for the earth-dams, rivers and water reservoirs embankments the local, alluvial, coarse-grained soils are used. Designing and exploitation of these earth structures require their stability determination. In order to evaluate the stability is need a knowledge [...]
10
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2014 nr 6 897--902
PL Pomiary hydrograficzne w Porcie Gdańsk. Echosonda wielowiązkowa. Plan batymetryczny. Nawigacja w porcie. Warunki hydrograficzne.
EN Hydrographic surveying in Port of Gdansk. Multibeam Echosounder. Survey map. Navigation in the port. Hydrographic conditions.
11
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2016 nr 4 230--233
PL Kwestie wpływu sezonowych zmian temperatury środowiska na położenie krzywej depresji w korpusie ziemnej zapory wodnej. Rozwiązania równania rozprzestrzeniania się fal temperaturowych z filtrującą wodą. Propozycja zależności dla budowy krzywej depresji z uwzględnieniem temperatury filtrującej wody.
EN Issues of the influence of seasonal changes of the ambient temperature on the position changes of the depression curve in the body of a ground dam. Solutions of the equation of thermal waves propagation caused by filtering water. Proposal of an equation for the depression curve defining, taking into[...]
12
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2017 nr 1 33--38
PL Procesy starzenia budowli hydrotechnicznych i konieczność dokonywania ich okresowych remontów i modernizacji. Uszczelnianie kanałów i zapór ziemnych podlegających stałym procesom filtracyjnym w okresie eksploatacji. Przyczyny podjęcia remontu kanału derywacyjnego elektrowni wodnej Gródek na rzece Wd[...]
EN Aging processes of hydraulic structures and necessity of their periodic renovations and modernisation.Sealing of channels and earth dams subjected to a constant seepage process during their operation period. The reasons for undertaking the renovation of diversion channel of the hydroelectric power p[...]
13
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2019 nr 5 242--248
PL Terminologia (nazewnictwo) dotyczące różnych rodzajów ścianek szczelnych związana z ich stosowaniem, budową oraz utrzymaniem, głównie w budownictwie morskim.
EN Terminology concerning various types of sheet piling, related to their use, construction and maintenance, mainly in marine engineering.
14
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2019 nr 6 329--344
PL Geneza i pola zastosowań wrót segmentowych. Możliwe pozycje i układy obciążeń tych wrót. Systemy i elementy konstrukcyjne. Rodzaje łożysk ramion wrót, zasady ich doboru, przykłady rozwiązań. Obrotowe wrota segmentowe, ich zasada i przykłady najważniejszych zastosowań. Ogólny szkic problematyki europ[...]
EN Radial gate origins and fields of application. Possible positions and load transfers within these gates. Structural systems and components. Types of gate arm trunnions, selection criteria, application examples. Rotary segment gates, their systems and typical application examples. General introductio[...]
15
88%
Ekotechnika
2008 nr 1 38-40
16
88%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2009 nr 5 400-407
PL Największa budowa w gospodarce morskiej Polski w ostatniej dekadzie lat. Przedstawiony opis terminalu jako bardzo dobry materiał poglądowy dotyczący potrzeb i konieczności realizacji zróżnicowanych obiektów i infrastruktury, zapewniających funkcjonowanie terminalu kontenerowego. Ogólny opis systemu [...]
EN The largest construction of the Polish maritime economy in last decade. The terminal as very good example regarding needs and necessity of construction of complex marine infrastructure, assuring proper operation of container terminal. General description of container management operational system.
17
75%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 5s/A 99-104
PL W referacie przedstawiono spostrzeżenia, jakie autorzy poczynili w czasie wykonywania remontów zapory, jazu oraz śluzy, w trakcie których stosowano beton natryskowy. Opisano przygotowanie i kontrolę podłoża do nakładania betonu natryskowego. Przedstawiono modele technologiczne połączenia starego bet[...]
EN The paper deals with some observations, which authors made during repair of dam, weir and tide gate using sprayed concrete. Preparation of substrate and its control for placing the sprayed concrete was described. Technological models of combining old concrete with new one under working conditions an[...]
18
75%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2008 nr 5 286-297
PL Produkty Firmy Trelleborg Marine Systems. Urządzenia odbojowe, urządzenia cumownicze, drabinki wyłazowe, akcesoria i elementy pomocnicze. Produkty ze sztucznego tworzywa. Monitoring w systemie bezpieczeństwa portu. Przykład liczbowy obliczeń odbojnicy.
EN Trelleborg Marine Systems company products. Mooring and fender equipment, safety ladders, accessories and auxiliary elements. Plastic products. Monitoring within port safety system. Example of engineering calculation of a fender berm.
19
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2007 z. 54 235-245
PL Artykuł przedstawia metodykę badań oraz wyniki podstawowych właściwości zawiesin twardniejących - z dodatkiem fluidalnego lotnego popiołu z węgla kamiennego i brunatnego, wykorzystywanych jako materiał przesłon przeciwfiltracyjnych - tj. przepuszczalności hydraulicznej podczas długotrwałej, kilkumie[...]
EN This article presents a testing methodology and results for the basic characteristic of hardening slurries, with the addition of fluidal fly-ash from hard coal and from brown coal, used in cut-off walls, i.e. hydraulic conductivity in the conditions of persistent, filtration over several months with[...]
20
75%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2014 nr 6 592--597
PL Analiza wyników badań nad wpływem czasu zainstalowania oraz struktury jedno- i dwuwarstwowych geowłóknin otrzymywanych techniką spun-bonded na wybrane właściwości fizyczne i hydrauliczne wyrobu. Oznaczenie wpływu czasu użytkowania oraz zakolmatownia geowłóknin na zmianę wodoprzepuszczalności prostop[...]
EN Results of studies of the effect of the operating time and structure of one-layer and bilayer spun-bonded geotextiles for hydraulic engineering, on selected physical and hydraulic properties. Analysis of the effect of the operating time and colmatation on the perpendicular water permeability of geot[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last