Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 357
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2006 nr 6 67-69
2
100%
Drogownictwo
2003 nr 8 251-252
PL Przepisy regulujące bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w wykonawstwie budowlanym zostały wydane przez Ministra Infrastruktury 27 sierpnia 2002 roku (Dz U nr 151, poz. 1256).
3
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2000 nr 1 6-12
PL Koncepcja rozwoju szybkiego transportu kolejowego w Europie przewiduje budowę trasy kolejowej wokół Morza Bałtyckiego. W opracowywanych dokumentach zakłada się, że połączenie kolejowe pomiędzy Estonią a Finlandią na odcinku Zatoki Fińskiej oraz pomiędzy Finlandią a Szwecją na odcinku Zatoki Botnicki[...]
EN A concept of development of a fast rail transport connection in Europe envisages construction of a railway route round the Baltic Sea. A rail connection between Estonia and Finland is assumed in the documents that arc being prepared along the section of the Finnish Bay and between Finland and Sweden[...]
4
80%
Logistyka
PL Przedmiotem artykułu jest analiza ewolucji wybranych systemów i środków transportu technologicznego na przykładzie wybranych zespołów dźwignic: konstrukcji nośnych, mechanizmów napędowych i ich elementów, silników, zasilania, sterowania mechanizmami i materiałów konstrukcyjnych.
EN The paper is reviewing known evolution process of selected units of cranes observed during last app. 40 years. Authors are focusing on: bridge constructions, driving mechanisms, used engines, supplying devices, control devices and used construction materials.
5
80%
Elektro Info
2002 nr 5 18--22
PL Komunikacja optyczna za pomocą niespójnego światła widzialnego o długości falowej od 380 nm do 780 nm znana była od bardzo dawna, jednak dopiero badania nad korpuskularno-falową naturą światła, które prowadzono w latach 60. XX wieku umożliwiły modulację światła laserowego sygnałem cyfrowym, co pozwo[...]
6
80%
Studia Geotechnica et Mechanica
7
80%
Pojazdy Szynowe
2009 Nr 3 43-47
PL (Materiał do artykułu przedstawiono w formie prezentacji na Międzynarodowych Targach Poznańskich - Transporta 2009 - Transport Szynowy XXI wieku dla Polski.)
EN (This material for the article was presented in the form of presentation at the International Fair in Poznań -Transporta 2009 - Rail Transport of XXI century for Poland).
8
80%
Logistyka
2006 nr 5 33-37
9
80%
Logistyka
2005 Nr 2 11-13
PL Sektor publiczny uczestniczy w wielu przedsięwzięciach infrastrukturalnych i pełni w nich bardzo ważną rolę. Zawsze towarzyszy mu obawa, czy środki publiczne zostały właściwe zainwestowane. Sprawa jest prosta, gdy grunty komunalne przekazywane są pod budowę drogi czy obwodnicy miasta. Oddanie drogi [...]
10
80%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2007 nr 4 26-30
PL Projektowanie inwestycji - także budowy garaży podziemnych - powinno spełniać wymagania wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących aktów prawnych i norm, w tym również rozporządzenia ministra ds. infrastruktury. W artykule, rozwijając temat, opisano: zasię[...]
EN Designing of investments - including underground garages - should meet the requirements resulting from determinations of the local spatial management plan, legal acts in force and standards, including the dispositions of the minister for infrastructure. The article, while developing the subject, des[...]
11
80%
Drogownictwo
2007 nr 3 103-106
PL Japończycy podczas II wojny światowej wybudowali linię kolejową w górzystym terenie Birmy i Tajlandii o długości 415 km przez jeńców wojennych w ciągu 17 miesięcy. Przy pomocy prymitywnych narzędzi przemieszczono 3 mln m3 skał i wybudowano prawie 15 km mostów. Najsłynniejszym był most na rzece Kwai,[...]
EN Japanese during 2nd World War constructed railway line in mountainous terrain of Birma and Thailand 415 km long by prisoners of war during 17 months. Nearly 15 million square meters of rocks have been removed and 15 km of bridges have been constructed with simply tools. Most famous bridge was bridge[...]
12
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Budynek ma 34 kondygancje nadziemne i 2 podziemne, wysokość 144 m i kubaturę 30 400 m sześciennych. Jego ustrój nośny stanowi konstrukcja żelbetowa w postaci szkieletu współpracującego z trzonem. Jest to obecnie najwyższy budynek o konstrukcji żelbetowej w Polsce. Opisano rozwiązanie konstrukcyjne i[...]
EN The 144 meter high-rise building has 34 stories two underground floors and capacity of 30 400 cubic meters. The building was built as reinforced concrete skeleton structure united with concrete rigid core. It is the tollest concrete building in Poland at present. Structural solution and realization [...]
13
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Opisano realizację silosu o średnicy 57 m na klinkier w cementowni oraz stropów w budynku handlowym.
EN Realizations of concrete post-tensioned clinker silo dia. 57,0 m in a cement plant and concrete post-tensioned floors in a commercial building are described.
14
80%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Omówiono budowę "kombajnów górskich" oraz systemy poziomowania poszczególnych zespołów roboczych tych maszyn. Ponadto przedstawiono wyniki badań kombajnów oraz próbę oceny celowości produkcji tego typu maszyn dla polskiego rolnictwa.
EN A number of manufactures of long tradition in combine harvester production (such as Class, John Deere, Laverda, New Holland), along with developing construction and introducing progressive technique and technology, undertook the desi
15
80%
Drogownictwo
2006 nr 2 50-61
PL W ostatnim dziesięcioleciu wybudowano w Polsce wiele ciekawych mostów przez duże i mniejsze rzeki. Dominowały mosty betonowe mosty o konstrukcji skrzynkowej podłużnie nasuwane lub montowane metodą wspornikową, mosty podwieszone na dwóch lub jednym pylonie oraz mosty łukowe o konstrukcji stalowej. Ci[...]
EN During last ten years in Poland many interesting bridges over big and smaller rivers were constructed. Concrete box bridges longitudinally lunched or erected by cantilever method, bridges suspended on one or two pylons and steel arch bridges dominated. Some viaducts and footbridges were also interes[...]
16
80%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 11 636-638
PL Opisano rozwiązania konstrukcyjne i realizację obiektów inżynierskich w ciągu obwodnicy i nad obwodnicą.
EN Structural solution and realization of engineering objects built into above ringroad have been described.
17
80%
Pneumatyka
2004 nr 2 12-12
PL Sprężarka łopatkowa jest sprężarką wyporową, w której komora sprężania jest przestrzenią utworzoną pomiędzy wewnętrznymi ściankami cylindrycznego korpusu, walcowym wirnikiem umieszczonym mimośrodowo w korpusie oraz łopatkami wysuwającymi się promieniowo ze szczelin w wirniku i szczelnie przylegający[...]
18
80%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 6 304-305
PL Most jest ciągłą trójprzęsłową konstrukcją stalowo-betonową o przęsłach rozpiętości 62 + 63 + 62 m. Podano podstawowe informacje dotyczące budowy podpór i ustroju nośnego.
EN Three span (62 +63+62 m) continuous steel girder bridge composed with reinforced concrete deck is described. Basic information concerning bearing structure, piers and abutements is produced.
19
80%
Inżynieria i Budownictwo
20
80%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 11 601-603
PL Omówiono podstawowe problemy techniczne budowy odcinka autostrady i obiektów mostowych.
EN Basic technical problems concerning completion of the motorway section including various bridge objects has been described.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last