Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 113
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budowa maszyn
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Projektowanie maszyn i instalacji jest zwykle długim i wymagającym dokładności procesem, natomiast na dobór zasilaczy zwraca się stosunkowo niewiele uwagi. Bezawaryjne rozwiązania automatyki wymagają dobrze dopasowanego, niezawodnego zasilacza, ale fakt ten jest często lekceważony. Może nie ma w tym[...]
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2000 z. 183 3-154
PL W pracy przeanalizowano zachowanie się elementów maszyn pod wpływem obciążeń. Omówiono zagadnienie zmiany luzów między współpracującymi powierzchniami odkształconych sprężyście elementów. Wyprowadzono rozwiązania teoretyczne, umożliwiające określenie zmian luzów dla ważnych technicznie przypadków ob[...]
EN The work loaded elements of machines are analysed in this paper. The problems of the changes of clearance between the cooperating surfaces of deformed elements is considered. Some theoretical solutions permitting the determination of changes of clearance for technically important variants of loads, [...]
3
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Firma Bosch Rexroth opracowała nową grupę prowadnic szynowych kulkowych serii "eLINE", które uzupełniają znane już wysokowydajne standardowe prowadnice szynowe kulkowe, odpowiadające wymaganiom prostych aplikacji manipulacyjnych i pozycjonujących, jak również maszyn lekkich. Te korzystne cenowo prow[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL W referacie omówiono zasadę działania elektronicznej wymiany informacji zwanej od angielskiego akronimu EDI (ang. Electronic Data Interchange). Technologia wymiany informacji EDI nie jest osiągnięciem ostatnich miesięcy, jednak mało znane w przemyśle europejskim. Przedsiębiorstwa szukając obniżenia [...]
EN It describe as it is educated with at the level of in different countries of worlds professional EDI. Essential range, it discuss most curious didactic solutions in particular cases. It present effecting of plants of logistics in this context and on Mechanical Department of Wroclaw Institute of Tech[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 9 455-459
EN Here are described peculiarities and possibilities of elaboration and possibilities of elaboration and producing of industrial equipment in universal scientific-research laboratories. Presented subjects of researches of university ŤLvivska Polytechnikať in field of automation of technological proces[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W pracy przedstawiono zasady i omówiono wyniki wprowadzenia kształcenia studentów, z zakresu budowy maszyn (konstrukcja i technologia) w oparciu o modułowe bloki nauczania i pracy własnej z odpowiednim nadzorowaniem realizacji poszczególnych modułów. Praktyka wykazała, że takie podejście zwiększa za[...]
EN Set out a long-term experience of the learning process training for the engineering industry. Used control training modules and rating of students' knowledge. The proposed modular approach allows to increase students' motivation to obtain the necessary qualifications.
7
80%
Napędy i Sterowanie
PL Gdy trzeba dokonać wyboru między stycznikami półprzewodnikowymi a tym bardziej tradycyjnymi, elektromechanicznymi, należy uwzględnić wszystkie koszty eksploatacji, włącznie z czasami przestoju maszyn z powodu awarii i napraw.
8
80%
Napędy i Sterowanie
2008 R. 10, nr 12 124-127
PL W miarę rozwoju technologii i pojawiania się nowych materiałów następuje również rozwój podzespołów maszyn. Powszechne dążenie do zwiększenia wydajności przez skrócenie czasu poszczególnych operacji cyklu produkcyjnego wymusza uwzględnienie w procesie projektowania maszyn nie tylko ich charakterysty[...]
9
80%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 3 26-29
10
80%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 7 17-23
11
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
12
80%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 4 123-26
PL W artykule przedstawiono metodologię wykorzystującą cechy programowania obiektowego stosowanego w informatyce, w tym takie jak: obiekty, klasy, dziedziczenie, polimorfizm, abstrahowanie, hermetyzacja i wiązania dynamiczne do projektowania i konstruowania obiektowego w budowie maszyn. Metodyka ta skł[...]
EN In the paper, the methodology, which incorporates rules of object-oriented programming used in computer science, has been presented. The methodology includes objects, classes, inheritance, polymorphism, abstraction, encapsulation and dynamical bonding to design and contruct objects in mechanical eng[...]
13
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Opisano zalety i wady maszyn o kinematyce równoległej w porównaniu z maszynami konwencjonalnymi. Scharakteryzowano istniejące rozwiązania maszyn o kinematyce równoległej. Wskazano na wymagania stawiane kinematykom równoległym i na ich przydatność do różnych zastosowań. Ostatni rozdział poświęcono pr[...]
EN In the paper advantages and deficiencies of the parallel kinematics based machinesin comparison to conventional machines were described. Existing parallel kinematics solutions used for manufacturing machines were characterised. Requirements to be fulfilled by parallel kinematics and usefulness for d[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Mechanika
PL Omówiono podstawowe zagadnienia konieczne do zrozumienia aktualnych i potencjalnych możliwości zastosowań ceramiki jako maszynowego materiału konstrukcyjnego. Opisano skład chemiczny i strukturę ceramiki, metody wytwarzania ceramicznych elementów maszynowych, właściwości materiałów ceramicznych oraz[...]
15
80%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2000 Nr 3 50-62
PL Referat dotyczy problemów modelowania drgań 3- masowego układu z wibratorami, przeznaczonego do przeładunku kontenerów. Przedstawiono nieliniowy model drgań i wpływ różnych parametrów układu na trajektorię środka masy przeładowywanego kontenera. Wyniki obliczeń zobrazowano za pomocą szeregu wykresów[...]
EN The paper is devoted to problems of model operation of vibrational machines of volumetric handling of products. The plan of three masses of the vibrational machine is submitted and the influence of parameters of a system on a trajectory of driving of geometrical centre of the working container is pi[...]
16
80%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2000 Nr 2 23-29
PL W pracy szczegółowo opisano inteligentny system napędowy SCT 30 zastosowany po raz pierwszy w Polsce w KWK Piast w wysoko wydajnym ścianowym przenośniku zgrzebłowym. Podano warunki lokalizacji napędu oraz budowę i parametry techniczne napędów CST. Posługując się wykresami opisano zadania realizowane[...]
EN Detailed description of intelligent drive system CST 30 and applied for the first time in Poland in Piast coal mine in the heavy-duty AFC has given in this paper. Conditions of drive localization and constructional and technical parameters of CST drives have been also included in the article. With t[...]
17
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
18
80%
Napędy i Sterowanie
PL W pracy zaproponowano algorytmy regulacji adaptacyjnej do serwonapędu elektrohydraulicznego. W algorytmach regulacji adaptacyjnej bieżące estymaty uwzględniają wpływ przeszłych wyników pomiarowych oraz współczynniki zapomnienia. Zaproponowano algorytm regulacji AWRLS ze zdolnością śledzenia zmian pa[...]
EN The adaptive control algorithms for electro-hydraulic servo-system have been proposed. The current estimates of the adaptive control algorithms comprise the effect of past measurements and forgetting factor. The AWRLS algorithm which shows the ability to conduct follow-up control of electro-hydrauli[...]
19
80%
Mechanik
PL Niniejszy artykuł - o charakterze dyskusyjnym - jest próbą zwrócenia uwagi na wybrane problemy dotyczące aktualnego stanu i perspektyw rozwoju krajowych badań z zakresu budowy i eksploatacji maszyn. Nawiązuje w swojej treści do poprzedniego artykułu autora zamieszczonego w nr 8-9/1997 Mechanika.
EN A discussion article attracting the attention to some selected problems related to the current status of and prospective development of the dometic research works on the machines design and service.
20
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
1999 nr 3 2-4
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last