Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 83
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budowa geologiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono uwarunkowania prowadzenia robót górniczych przez Kopalnię Węgla Brunatnego "Bełchatów" na Polu "Bełchatów". Przedstawiono wpływ jaki wywarła niezwykle skomplikowana budowa geologiczna złoża na technologię prowadzonych robót górniczych (urabiania nadkładu i wydobycia węgla). [...]
EN The article presents conditionings of the leadership of mining-works by the BOT Brown Coal-Mine "Bełchatów" on the "Bełchatów" Field. There is also introduced the influence of the very complicated geological formation of the deposit on the carried out mining works technology (overburden moulding and[...]
2
100%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W artykule omówiono wpływ procesów geologicznych na budowę geologiczną Krakowa. Opisano okresy sedymentacji i erozji od prekambru do trzeciorzędu. Przedstawiono wpływ orogenezy kaledońskiej i waryscyjskiej na wypiętrzenie skał paleozoicznych oraz rolę fazy laramijskiej w utworzeniu monoklinalnego na[...]
EN The paper presents the influence of geological processes on geological structure of Krakow. The periods of sedimentation and erosion from Precambrian to Tertiary were described. The influence of Caledonian and Variscian orogenesis on the uplift of Paleozoic rocks as well as the role of Laramian phas[...]
3
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2002 nr 1 22-24
PL W dniu 30 listopada 2000r., nastąpiło otwarcie najnowszej w Polsce Kopalni Gazu Ziemnego "Szczepanów" - należącej do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S. A. w Warszawie - Sanockiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu w Sanoku. Kopalnia "Szczepanów" położona jest w województwie małopolskim, w [...]
EN On November 10, 2000, started the operation of the newest, in Poland, natural gas well of Kopalnia Gazu Ziemnego "Szczepanow" belonging to Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. w Warszawie - Sanocki Zakład Gornictwa Nafty i Gazu w Sanoku. The extraction unit of "Szczepanow" is located in th[...]
4
100%
Przegląd Geologiczny
2000 Vol. 48, nr 12 1120-1123
5
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2017 nr 1 20--27
PL W artykule dokonano usystematyzowania ogółu czynności dotyczących pozyskiwania informacji o budowie geologicznej górotworu wraz z procedurą wyznaczania parametrów geomechanicznych, w zależności od stosowanej metodologii projektowania. W wyniku przeprowadzonych analiz, zaproponowano metodykę postępow[...]
EN The article systematized the whole of activities related to retrieval of information on the geological structure of the rockmass, including the procedure for the determination of geomechanical parameters, depending upon the applied methodology of designing. As a result of the conducted analyzes, [...]
6
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2016 nr 2 14--20
PL W artykule przedstawiono przykład identyfikacj i wartości współczynnika prędkości osiadania powierzchni c z rozwiązania S. Knothego, na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych. W pierwszym etapie obliczeń wyznaczono wartości parametrów występujących we wzorach teorii prognozowania wpływów W. Budryka[...]
EN The article presents an example of identification of the value of the factor of surface subsidence rate c from the formuła by S. Knothe, based on the results of geodetic surveying. In the first stage of calculation, values of the parameters occurring in the formuła of theory of impact forecasting by[...]
7
88%
Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Niniejsze opracowanie powstało w oparciu o pracę magisterską pt: "Przestrzenny model budowy hałd na terenie byłej kopalni uranu Radoniów", wykonaną na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Praca dotyczy budowy numerycznego modelu powierzchni nasypów oraz przestrzenn[...]
EN This paper based on thesis on the Faculty of Geoengineering, Mining and Geology on Wroclaw University of Technology. The paper regards the digital terrain model of the dumps construction after uranium mine area. The model was created by the advanced GIS tools. This model was possible to calculate de[...]
8
88%
Ekotechnika
2006 nr 4 25-27
9
88%
Górnictwo Odkrywkowe
10
75%
Górnictwo i Geologia
2007 T. 2, z. 3 93-108
PL Złoże węgla brunatnego "Szczerców" położone jest na Niżu Polskim, w zachodniej części tektonicznego rowu Kleszczowa. Główną część litostratygraficznego profilu złoża węgla "Szczerców" zajmuje kompleks węglowy. Występuje on na całym obszarze złoża, osiągając zmienną grubość od kilku do około 160 metr[...]
EN The "Szczerców" lignite deposit is situated on the Polish Lowland in the western part of Kleszczow tectonic through. The coal complex forms the main part of the lithostratigraphic profile of "Szczercow" lignite deposit. It occurs on the entire area of the deposit and achieves different thickness of [...]
11
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2007 nr 134 (14) 113-131
PL Wał Trzebnicki (Śląski) jest ważnym elementem morfologicznym SW części niżu polskiego - pomiędzy dolinami rzek Nysy Łużyckiej i Prosny. Ta pozytywna forma charakteryzuje się skomplikowaną budową geologiczną piętra kenozoicznego z obecnością głębokich deformacji glacitektonicznych. Sztywne podłoże ty[...]
EN Trzebnica (Silesian) ridge is an important morphological element of SW part of Polish Lowland - between valleys of Nysa Łużycka and Prosna rivers. This positive form has very complicated geology of Cenozoic stage with presence of deep glacitectonic deformations. Complex of Permian and Mesozoic forma[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2007 nr 134 (14) 179-190
PL Badania porównawcze z rejonami przyległymi do Łuku Mużakowa, wykazały, że główny eksploatowany pokład węgla brunatnego, o miąższości powyżej 10 metrów można korelować z II łużyckim pokładem. Wyższe pokłady węgla charakteryzują się znacznie mniejszą miąższością oraz mniejszą rozciągłością lateralną. [...]
EN It was proved that the main brown coal bed correlates with 2nd Lausic Seam in the Ścinawa Formation. This stratum has over 10 meter thickness. The uppermost coal layers have a little thickness and a small lateral extension. The lower coal seam belongs to the Rawicz Formation. It is not deformed. On [...]
13
75%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
PL Artykuł prezentuje charakterystykę budowy geologicznej i warunki hydrogeologiczne w dolnym biegu rzeki Głuszynki. Określa również lokalne kierunki drenażu wód gruntowych o zwierciadle swobodnym.
EN The paper presents the geological structure of the Głuszynka valley in its lower reaches and characterizes the hydrogeological conditions. The article also establishes the direction of groundwater drainage of the free water table aquifers.
14
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Wyniki wstępnej interpretacji geologicznej, powtórnie przetworzonych po migracji czasowej 18 profili sejsmicznych wykonanych w latach 1994 – 2012 przez Geofizykę Kraków – zintegrowane z powierzchniową mapą geologiczną i profilami głębokich wierceń – wnoszą znaczący postęp w rozpoznanie skomplikowane[...]
EN Results of the preliminary geological interpretation of 18 seismic sections shot in the years 1994 – 2012 by Geofizyka Kraków and reprocessed after time migration, integrated with the surface geological map and profiles of deep wells, make a significant contribution to recognition of the complicated[...]
15
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Zastosowanie migracji głębokościowej, wykorzystującej metody wychodzące poza proste iteracje budowy modelu, pozwala uzyskać model ośrodka umożliwiający zobrazowanie skomplikowanej budowy geologicznej. Technika, sprawdzona już w tektonice nasunięć, polega na rozszerzeniu sekwencji przetwarzania w dom[...]
EN The application of the pre-stack depth migration with methods which go beyond the simple iterations of the model building, allows to obtain an interval velocity models in areas where complex geological structures exist. The technique, already proven in the Thrust tectonics, consist in extending the [...]
16
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL Omówiono budowę geologiczną i zasoby jednego z największych w Azji złóż miedzi z molibdenem typu porfirowego odkrytego w 1963 r. Złoże eksploatowane jest odkrywkowo. W 1978 r. uzyskano pierwszy koncentrat. Na złożu działa ERDENET wspólne przedsiębiorstwo mongolsko-rosyjskie.
EN The geologic structure and the resources of copper deposit, with porphyrous molybdenum, one of the largest deposits in Asia, discovered in the year 1963 are treated of. The first concentrate was gained in 1978. The deposit is exploited open cast, by ERDENT, a joint Mongolian-Russian undertaking.
17
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W latach 2000-2012 we współpracy z Finną FX Energy, w rejonie niecki poznańskiej wykonano kilka zdjęć sejsmicznych 3D. Zastosowanie nowoczesnych technik przyczyniło się do dokładniejszego odwzorowania budowy geologicznej rejonu i w konsekwencji do udokumentowania 7,5 mld m3 zasobów geologicznych gaz[...]
EN Polish Oil and Gas Company in cooperation with the FX Energy made a few 3D seismic surveys in the area of Poznan sub-basin area within 2000-2012 period. Applying high technologies contributed to more detailed discernment of the geological structure and in consequence for evidence of 7.5 bilion m3 of[...]
18
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2018 nr 219 1--174
PL Głównym celem prezentowanej pracy było stworzenie kompleksowego modelu geologicznego badanego rejonu brzeżnej strefy Karpat zewnętrznych wraz z zapadliskiem przedkarpackim, na podstawie interpretacji strukturalnej profili sejsmicznych 2D. Obszar badań usytuowany jest w południowo-wschodniej Polsce. [...]
EN The main aim of the presented work was to construct a complex geological model for the research area, based on the 2D seismic profiles interpretation. The study area is situated in south-eastern Poland in the marginal zone of the Outer Carpathians. The analyzed region is characterized by a very com[...]
19
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 839--843
PL Budowa geologiczna rejonów Jasionki i Chałupek Dębniańskich jest rozpoznana sejsmicznie metodą 2D i 3D, w odniesieniu do pierwszej lokalizacji i metodą 2D oraz jednym profilem 2D-3C, w odniesieniu do obszaru drugiego. Prace te realizowane były przez Geofizykę Kraków Sp. z o.o. na zlecenie PGNiG. W i[...]
20
75%
Przegląd Geologiczny
EN The Czerwone Wierchy Nappe is the main part of the Czerwone Wierchy Massif. Several big cave systems are developed in this structural unit, e.g., Wielka Śnieżna Cave System, Kozia, Ptasia, Mała w Mułowej and a lot of smaller caves. Cross-section I presents two main parts of Czerwone Wierchy Nappe-O[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last