Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bubbles
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Acoustics
EN Acoustic cavitation is investigated experimentally and theoretically starting with a single bubble in an acoustic field. The single bubble is trapped in an acoustic resonator and observed by high-speed imaging and acoustic measurements following its transient dynamics to a possible steady state afte[...]
2
80%
Acta Mechanica et Automatica
EN The main aim of investigation was to analyze the influence of liquid movement inside the nozzle on the dynamics of bubble departure. Dynamics of such process decides about the periodic and aperiodic bubble departures. During the experiment it has been simultaneously recorded: changes of the depth of[...]
3
80%
Hydroacoustics
2017 Vol. 20 167--172
EN Some part of the energy released in the wave breaking process is transformed into the energy of the noise. This sound depends on the water properties, however, there is a lack of reliable data concerning the underwater noise generated by less energetic events. The aim of this study was to understand[...]
4
80%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2007 nr 119 65-78
EN The pulsed corona discharge in water produces radicals and reactive species, such as O, OH and H202, which can oxidize organic compounds to H20 and CO2. However, the pulsed corona discharge in water generates also shock waves and numerous bubbles, which contains water vapor, oxygen, hydrogen and act[...]
5
80%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN The breaking wave phenomenon significantly takes part in the mechanisms of mass, heat and gas exchange at the air-water boundary and depends on the wind velocity. Some of the energy dissipated during this process is converted into underwater sound emitted by oscillating gas bubbles and bubble plumes[...]
6
70%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN To study the dynamic properties of bubbles generated at different air pressures in a liquid-phase flow field, this paper adopted high-speed camera technology and image processing techniques to extract and calculate the features of bubbles. The results showed that in a deionized water field, the bubb[...]
7
61%
Acta Mechanica et Automatica
EN In the paper the paths of bubbles emitted from the bras nozzle with inner diameter equal to 1.1 mm have been analyzed. The mean frequency of bubble departure was in the range from 1 to 36 Hz. Bubble paths have been recorded using a high speed camera. The image analysis technique has been used to obt[...]
8
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 4 64-65
PL Mierzono lokalne wartości średnicy Sautera pęcherzy gazowych rozpraszanych w cieczy przez dwa mieszadła turbinowe tarczowe. Rozpatrzono jej rozkłady wzdłuż promienia aparatu, na różnych jego wysokościach. Analizowano jak obecność drugiego mieszadła, jego położenie i wymiary wpływają na wartości tej [...]
EN The local values of Sauter diameter of bubbles produced during the gas-liquid mixing in a vessel with two Rushton turbines were measured. The distribution of this diameter along the vessel radius as well as at different height was examined. It was analysed how the existence of the second impeller, i[...]
9
61%
Nukleonika
2015 Vol. 60, No. 2 275--283
EN Tungsten is a prime choice for armor material in future nuclear fusion devices. For the realization of fusion, it is necessary to address issues related to the plasma–armor interactions. In this work, several types of tungsten material were studied, i.e. tungsten prepared by spark plasma sintering ([...]
10
61%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2018 Vol. 23, no. 3 575--594
EN Elastic waves in fluid-saturated granular media depend on the grain rheology, which can be complicated by the presence of gas bubbles. We investigated the effect of the bubble dynamics and their role in rheological scheme, on the linear Frenkel-Biot waves of P1 type. For the wave with the bubbles th[...]
11
61%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Zjawisko chaosu deterministycznego występuje wskutek zmian parametrów układu. W badaniach poszukiwano bifurkacji - punktów utraty stabilności układu podczas tworzenia się pęcherzyków gazu. Specjalnie utworzone stanowisko połączone z oprogramowaniem LabVIEW pozwalało na mierzenie czasu powstawania pę[...]
EN The article presents the results of research on the prevalence of deterministic chaos during the formation of gas bubbles. In order to measure the time of the formation of gas bubbles a test bench was built. The research allowed us to determine the bifurcation diagrams for cylindrical and conical no[...]
12
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 4 48-49
PL Przedstawiono wyniki obserwacji zachowania się pęcherzy gazowych rozproszonych w płynie posiadającym granicę płynięcia w czasie mieszania. Stwierdzono występowanie zjawiska koalescencji pęcherzy z utworzeniem większych, pojedynczych jednostek podążających za łopatkami mieszadła, jak również powstawa[...]
EN Investigation results on behavior of gas bubbles dispersed in viscoplastic body during agitating are presented. It was stated that the agitator causes coalescence of small bubbles with the resulting big bubble following the agitator blade. For certain conditions a secondary dispersion of very small [...]
13
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 122-123
EN On the basis of the equation describing wall effect during the motion of a solid sphere in non-Newtonian power—law fluids, an analogical equation was formulated for bubbles and adopted for the motion in a centrifuge taking into consideration bubble size changes during the motion. The experimental ve[...]
14
51%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2006 Vol. 40 53-59
PL Flotacja jest jednym z najczęściej stosowanych procesów w mineralurgii. Wśród najważniejszych czynników flotacji są reagenty, a w szczególności stosowane odczynniki pianotwórcze (spieniacze). W celu charakteryzowania spieniaczy flotacyjnych Cho i Laskowski wprowadzili pojęcie krytycznego stężenia ko[...]
EN Flotation is a widely used process in mineral processing. It utilizes different reagents including, collectors and frothers. It was proposed by Cho and Laskowski to use the so-called critical coalescence concentration (CCC) for characterization of flotation frothers. In this paper the CCC values wer[...]
15
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 6 36-37
PL Przedstawiono wyniki obserwacji kształtowania się pęcherzy gazowych w płynie posiadającym granicę płynięcia w początkowym okresie ruchu w polu sił odśrodkowych. Stwierdzono, że po rozpoczęciu ruchu wirówki pęcherz ulega początkowo znacznemu wydłużeniu, po czym rozpoczyna się jego ruch w kierunku osi[...]
EN Results of investigations on shaping of gas bubbles in viscoplastic body in the initial phase of movement in centrifugal forces field are presented. It was proved that after the centrifuge was turned on, a bubble considerably elongated before it started to move in the direction of the axis of rotati[...]
16
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 120-121
EN An equation was formulated for the calculation of gas bubble velocity under the centrifugal force in a viscoplastic body described by the Herschel - Bulkley equation. The experimental verification confirmed the validity of the equation but only in a great enough distance from the point where the bub[...]
17
41%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2004 Vol. 38 37-52
PL W pracy przeprowadzono badania nad wpływem substancji humusowych (naturalne surfaktanty), elektrolitów i cząstek ciała stałego na koalescencję pęcherzyków powietrza, a w konsekwencji na stabilność piany. Nowa aparatura została wykorzystana do pomiarów sił oddziaływań między dwoma pęcherzykami o jedn[...]
EN In this paper the effect of humic substances (natural surfactants), electrolytes and solid particles on bubble coalescence, and as a consequence on froth stability, have been investigated. We formed two bubbles of equal size and forced them to collide using a novel experimental apparatus. The intera[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last