Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 123
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  brykietowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 9 447-453
EN Department of Production Engineering is engageing in research into rammering of biomass waste. There has been developed the own construction of mechanical briquetting press BZ 50-250. Nowadays, we've just finished development of dual-chamber version of this machine. The main purpose is to consolidat[...]
2
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
1999 nr 6 21-24
PL Do brykietowania materiałów lignocelulozowych, takich jak rozdrobniony węgiel brunatny, drobne odpady drewna, lignina pofurfurolowa itp. powszechnie są stosowane technologie bezlepiszczowego brykietowania. Dlatego też postanowiono przeprowadzić badania brykietowania drobnych odpadów z przemysłu lnia[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie możliwości zmiany kształtu powierzchni roboczej elementów formujących wybranych pras walcowych. Wykazały one, ze można w prasach stosowanych w hutnictwie miedzi wytwarzać brykiety o zmienionym kształcie, co spowoduje uzyskanie ich [...]
EN This paper presents the results of examination on possibilities of roll presses tires shape modification. The examination shown that people could make different shape briquettes with the presses used in copper-metallurgy and it makes them higher mechanical reliability. Unfortunately it reduces the p[...]
4
80%
Czysta Energia
2011 Nr 6 40-41
5
80%
Czysta Energia
2008 Nr 6 43-44
6
80%
Problemy Maszyn Roboczych
2000 Z. 15 39-46
7
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 9 55-64
PL W artykule przedstawiono wyniki badań momentu oraz sił występujących podczas brykietowania rozdrobnionych materiałów pochodzenia roślinnego w brykieciarce ślimakowej. Badania przeprowadzono na specjalnie do tego celu skonstruowanym stanowisku. Wyniki badań mogą mieć zastosowanie do obliczeń konstruk[...]
EN The article demonstrates tests of momentum and forces appearing, while briqueting crumbled materials of plant origin in a snail briqueting device. Tests were run on an especially constructed stand. Results can be used for construction calculations of snail briqueting device.
8
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 9 325-331
PL W pracy przedstawiono nowe stanowisko badawcze SS-1 do badania procesu ciśnieniowej aglomeracji materiałów roślinnych. W artykule przedstawiona została również metodyka badań procesu granulacji pasz (badanie wpływu parametrów procesowo-aparaturowych na energochłonność procesu, na naciski, na jakość [...]
EN New examination stand to examination of the pressure agglomeration of vegetable materials process was presented in this paper. The metod of the examination of fodder granulatting process (the investigation of the influence of the technical -technological parameters on energy-absorptivity process, pr[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2001 Z.24 137-144
PL Podczas eksploatacji pras walcowych intensywnemu zużyciu i niszczeniu ulegają pierścienie formujące. Z tego powodu są one często wymieniane, co negatywnie rzutuje na koszt eksploatacji brykieciarek i obniża efektywność ekonomiczną procesu brykietowania. Poprawę istniejącego stanu można uzyskać w wyn[...]
EN During the exploitation of roll presses, tires undergo the intensive wear and failure processes. As a result of it they have to be replacement often. These influences to a great degree roll press operating cost. The selection of the proper type steel and manufacture of tires may reduce it. In this p[...]
10
80%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Technologii Nieorganicznej
1998 Nr 547 129-132
PL Na podstawie procesu brykietowania mieszanki węglowej, odpadów bazaltowych i koncentratów rud miedzi, z użyciem różnych lepiszcz (smoła koksownicza, lepiszcze mineralne) zwrócono uwagę na powiązania parametryczne, które dla każdego wariantu wymagają indywidualnego podejścia. Zaproponowano nowe możli[...]
EN The corelations of some parameters describing the processes of coal blends briquetting have been analyzed. The investigations involved the briquetting of basalt wastes and copper ores using two different types of binders: coke tar and mineral binder. It has been found that each process should be des[...]
11
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2001 Z. 8 135-142
PL Istotnym problemem w eksploatacji brykieciarek jest stosunkowo niska trwałość elementów formujących. Poprawę istniejącego stanu można uzyskać w wyniku doboru odpowiednich gatunków stali, co wykazano w badaniach laboratoryjnych. W artykule zwrócono także uwagę na celowość zmiany technologii wytwarzan[...]
EN One the most important problem during operating briqetters is a short durability of forming elements. This could be improved through the selection of the proper type of steel as it is shown in the present paper. Some others aspects influencing operating cost of briquetting such as manufacture and re[...]
12
70%
Czysta Energia
2012 Nr 6 32-34
13
70%
Czysta Energia
2009 Nr 6 41-43
14
61%
Inżynieria Rolnicza
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania biomasy rolniczej oraz odpadowych tworzyw sztucznych z grupy poliolefin jako surowców do produkcji brykietów. Omówiono również tematykę związaną z ekspansją brykietów. Porównano w jakim stopniu brykiety ulegają rozprężeniu bezpośrednio po opuszczeniu[...]
EN The article presents possibilities of using agricultural biomass and waste plastics from the polyolefin group as raw materials for production of briquettes. Moreover, the issues, which are related to expansion of briquettes was discussed. A comparison of the degree of expansion of briquettes directl[...]
15
61%
Acta Mechanica et Automatica
PL W artykule przedstawiono wyniki badań momentu oraz sił występujących podczas brykietowania rozdrobniownej słomy pszennej w brykieciarce ślimakowej. Badania przeprowadzono na specjalnie do tego celu skonstruowanym stanowisku. Wyniki badań mogą mieć zastosowanie do obliczeń konstrukcyjnych ślimakowych[...]
EN The article demonstrates tests of momentum and forces appearing, while briqueting crumbled materials of plant origin in a snail briqueting device. Tests were run on an especially constructed stand. Results can be used for construction calculations of snail briqueting device.
16
61%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL W artykule omówiono przykładowe materiały charakteryzujące się właściwościami wiążącymi i spajającymi, które można wykorzystać jako lepiszcza w procesie brykietowania biomasy. Zastosowany materiał wiążący powinien zapewnić zwartą i trwałą formę brykietu, która jest niezbędną w procesach logistycznyc[...]
EN The article discusses exemplary materials of binding and jointing properties which may be used as binders in biomass briquetting processes. The applied binding material should ensure a solid and durable form of a briquette needed for the logistic processes and storage of the fuel. Moreover, the bind[...]
17
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 4s 64-65
EN Dies used in granulating and briquetting devices differ in terms of their geometry and shape of holes. Taking into account the high price of granulating and briquetting devices, it is important that the device construction enables completion of both granulating and briquetting processes. The paper s[...]
18
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 4s 90-91
EN The paper analyses the possibly usage of energy from burning municipal sewage sludge in energy balance of Poland. The use of sewage sludge in grate furnaces as fuel substitute requires their previous agglomeration. For this reason the laboratory research of compaction process have been undertaken at[...]
19
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 4s 66-67
EN The paper presents research on briquetting process of two kinds of quicklime and calcium hydroxide. The attention was concentrated at possibilities of practical usage of these products. There were defined directions of further experimental research in the summary of the paper.
20
61%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
2000 Z. 27 123-130
PL W artykule przedstawiono sposób zagospodarowania odpadowych materiałów pochodzenia roślinnego. Przedstawiono również wyniki badań dotyczące określenia zależności nacisków prasujących od gęstości formowanych brykietów z odpadowych surowców pochodzenia roślinnego (słoma, trociny).
EN In this paper, the way of using the vegetable materials rests is presented. The results of investigations concerning the effect of the pressing pressures during the briquetting process on the obtained density of briquettes with straw content, are also presented.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last