Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 261
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  brown coal
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Artykuł przedstawia dane charakteryzujące zasoby przemysłowe węgla brunatnego odkrywek czynnych, w budowie i perspektywicznych kopalni "Konin". Omówiono zasady rozliczeń za dostarczony węgiel do ZE PAK S.A. oraz podstawy sterowania jakością węgla w dostawach do elektrowni.
EN The paper presents characteristic information about industrial resources of lignite coal in actives, under constructions and perspectives open pit. It shows rules of calculates for coal, which is providing to power station. Presents also bases of piloting quality of coal.
2
100%
Geological Quarterly
EN Concentrations of seventeen unsubstituted polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) have been determined in brown coal samples from several deposits in Poland. Content of the total determined PAHs ranges from 0.247 to 4.894 ppm, with an average value of 1.542 ppm. Unsubstituted PAHs concentrations in [...]
3
80%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2012 nr 7 47-52
4
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2002 nr 2 38-41
5
80%
Polish Geological Institute Special Papers
2002 Vol. 7 87-92
EN The aim of this paper was the evaluation of usefulness of bacterial leaching applied to a coal sample from the locality Nastup Tušimice. The results of this work proved that using clean cultures of Thiobacillus ferrooxidans was in this case very proper if we evaluated desulphurisation from the pyrit[...]
6
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Obecnie około 44% energii elektrycznej w Polsce pochodzi ze spalania węgla brunatnego. Na świecie liczba ta sięga ponad 30%. Obecnie jest to najtańsza forma pozyskania energii elektrycznej. W Polsce węgiel brunatny wydobywany jest w trzech zagłębiach - turoszowskim, bełchatowskim i konińsko-adamowsk[...]
EN Today about 44% electric energy in Poland come from burning lignite. On the world number this reaches over 30%. On today 's day it is the cheapest form of production electric energy. At present in Poland lignite is obtained in three basins - Turoszów, Bełchatów and Konin-Adamów. Lignite is delivered[...]
7
80%
Przegląd Geologiczny
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
EN Sulphur occures naturally in brown coal that is being sold by mines to electricity plants. The excessive concentration of sulphur decreases its value, as it complicates the desulphurisation process of combustion gases. The emission of gases to environment is unbeneficial for electricity plant as it [...]
9
80%
Energetyka
2007 nr 12 876-881
PL W artykule podano dane dotyczące spalania powietrznego węgla brunatnego w kotłach bloków o mocy 800 do 1000 MW. Charakterystyki zmian mocy bloków 800 MW wskazują na możliwość ich uczestniczenia w automatycznej regulacji wtórnej. Prowadzone w Unii Europejskiej prace związane ze spalaniem suchego węgl[...]
EN The article presents brown coal fired power units generating electric energy of capacity 800-1100 MW. The regulating characteristics of 800 MW power unit ensures the possibility of connecting this unit to load frequency control system. The technology BoA Plus 700 - combusting dry brown coal and supe[...]
10
80%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Wykonano badania nad wpływem dodatku miękkiego węgla brunatnego do koksowniczej mieszanki węglowej na zmianę jej właściwości koksotwórczych oraz jakości uzyskanych karbonizatów. Stwierdzono, że dodatki węgla brunatnego nie przekraczające 15% nieznacznie pogarszają wytrzymałość uzyskanego karbonizatu[...]
EN Investigated were coking properties of coal blends containing brown coal and their impact on the quality of coal chars. Additions of brown up to 15 wt % resulted in an increased reactivity and decreased ignition temperature accompanied by a slight, rather insignificant deterioration of mechanical pr[...]
11
80%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W referacie przeprowadzono ocenę obecnego stanu górnictwa węgla brunatnego i udziału tego paliwa w wytwarzaniu energii elektrycznej. Podkreślono możliwości utrzymania, a nawet wzrostu wydobycia wynikające z bazy zasobowej, rozwiniętego zaplecza przemysłowego oraz projektowo-naukowego pracujących na [...]
EN In the paper has been estimated current status of lignite mining and share of that fuel in energy production. It has been remarked potential maintenance possibility and even growth of output resulted from resources basis, developed industry back-up and science-project base which works for lignite ou[...]
12
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Węgiel brunatny jest podstawowym źródłem energii, ekonomicznie rentownym i wolnym od dotacji o relatywnie dobrych rezerwach. Jego waga wzrasta na europejskim rynku energii szczególnie w krajach ubiegających się o przyłączenie do Unii Europejskiej ze środków wschodniej Europy. Zmiana władz administra[...]
EN Lignite is as a primary energy source economically viable and free of subsidies with relatively good reserves, its importance rises and it gains weight in the European energy market with the application to the EU of the middle and east European candidate states. The shift in legislative authority fr[...]
13
80%
Karbo
2007 Nr 2 73-76
PL Węgiel brunatny, obok węgla kamiennego, jest głównym paliwem do produkcji energii elektrycznej w Polsce. Węgiel ten wydobywany jest głównie w czterech rejonach: Adamów, Bełchatów, Konin i Turów. W ostatnich latach wydobycie tego surowca kształtowało się na poziomie około 61 mln t. Chcąc utrzymać wyd[...]
EN Brown coal besides hard coal is the main fuel used for electricity production in Poland. Brown coal is produced in four regions: Adamow, Belchatow, Konin and Turow. In last few years the coal production stabilized at the level of about 61 M tons. To keep the present production level after 2020 it i[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 257 177-184
PL Węgiel brunatny ze złoża "Bełchatów należy do węgli średnio zasiarczonych. Za obecność związków siarki odpowiedzialne są głównie siarczki żelaza reprezentowane przez piryt, sporadycznie markasyt, a także siarczany wapnia - gips i żelaza -melanteryt. Siarczany w analizowanym węglu występują w ilościa[...]
EN The lignite from Bełchatów deposit belongs to the average sulphur - bearing coal. Iron sulphides, mainly pyrite and rarely marcasite are responsible for occurrence of sulphur compounds. Sulphureous, represented by gypsum and melanterite, occur in trace amounts in the lignite. The iron sulphides are [...]
15
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Artykuł przedstawia różne rodzaje technologii suszenia węgla brunatnego. Wymienia urządzenia szeroko stosowane w energetyce do wstępnego suszenia paliwa. Wskazuje na możliwość zastosowania odrębnych źródeł zasilania suszarek z procesu produkcji energii elektrycznej: gorące powietrze, spaliny, para p[...]
EN Variety of brown coal drying technologies are presented in this work. Devices widely used in power stations for pre-drying a raw fuel are described in the paper. Different energy source is showed to drive a drying process: hot air, flue gas, superheated steam. Drying fuel is presented as one of the [...]
16
80%
Górnictwo Odkrywkowe
2015 R. 56, nr 6 39--47
PL W artykule przedstawiono wytyczne konstrukcyjne dla projektowania lub udoskonalania układów suszenia węgla brunatnego z wykorzystaniem fluidalnego złoża. Wytyczne dotyczą projektowania w skali laboratoryjnej jak i w skali dla potrzeb przemysłu oraz w dalszej konsekwencji integracji układu suszenia z[...]
EN The article presents the design guidelines for designing or improving systems of brown coal drying using fluidized bed. The guidelines concern the design on a laboratory scale and scale to the needs of industry and consequently drying system integration of power plant.
17
80%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono główne uwarunkowania technologiczno-złożowe i środowiskowe kwalifikacji złóż węgla brunatnego w Polsce przydatnych do podziemnego zgazowania. Uwarunkowania te określono przyjmując założenie, że ich spełnienie pozwoli na podziemne zgazowanie węgla, w wyniku którego uzyska się[...]
EN This paper presents the main technological, geological and environmental conditions of qualification of brown coal deposits in Poland which are suitable for underground gasification. The conditions were determined by assuming that the coals would meet them and can undergo the underground gasificatio[...]
18
80%
Journal of Ecological Engineering
2017 Vol. 18, nr 3 140--148
EN This study compared the species composition and rate of entomopathogenic fungi occurrence in cultivable soil following the application of a mineral-and-organic fertiliser produced from brown coal. The material for testing consisted of soil samples collected in the second year of the experiment on tw[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2007 nr 134 (14) 109-111
20
80%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono stan aktualny oraz plany rozwojowe kompleksu paliwowo-energetycznego opartego na węglu brunatnym. Podkreślono, że zaspokojenie perspektywicznych potrzeb naszego kraju bez znaczącego udziału węgla brunatnego jest niemożliwe. Przedstawiono także propozycje przekształceń i pryw[...]
EN The present state as well as development programs of the fuel -energy complex based on brown coal are presented. There is stressed, that it is impossible to meet the perspective energy demand of our country without brown coal significant contribution. Proposals of restructuring and privatisation of [...]
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last