Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  broń podwodna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL Zagro.enie podwodne dla jednostek p.ywaj.cych mo.e przyjmowa. ro.ne formy, pocz.wszy od klasycznego wykorzystania wspo.czesnej techniki uzbrojeniowej (miny morskie i torpedy), poprzez techniki dzia.a. asymetrycznych, ko.cz.c na zagro.eniu wynikaj.cym z niewybuchow podwodnych. Te ostatnie, pod postac[...]
EN There are a various forms of underwater threat for vessels, from the classic use of underwater weapons (like torpedoes and sea mines), through techniques of asymmetric action, ending at the threat caused by underwater unexploded ordnance (UXO). These last ones have been found for last years in the w[...]
2
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL Podjęto kolejną próbę zdefiniowania potrzeb w zakresie wojny minowej w odniesieniu do min i środków ich zwalczania. Wskazano na możliwości podjęcia stosownych badań w kraju i wdrożenia uzyskanych wyników.
EN It was undertaken next trial to define needs in the field of mine war in relation to mines and means of their combat. It was shown possibilities to undertake appropriate tests in our country and to implement obtained results.
3
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule omówiono kwestie rozwoju oraz bojowego użycia morskiej broni minowej w kontekście doświadczeń wynikających z powojennych działań minowych. Problematyka ta stanowi bez wątpienia jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic. W tym kontekście wszelkie analizy w tym zakresie bazować mogą jedynie n[...]
EN Some questions on the development and combat use of mine weapon systems in the light of post WW II operations are presented in the paper. All analyses in this matter are limited to the estimations rather because all referred data belongs to a classified category. In general they confirm that nowada[...]
4
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2004 R. 33, z. 89 161--173
PL Dokonano przeglądu stosowanych obecnie podwodnych środków rażenia (torped, bomb głębinowych i min morskich). Rozpatrzono kwestie użycia tych środków w warunkach morza płytkiego i zamkniętego, którego niewielki porównawczo obszar , małe głębokości, ukształtowanie linii brzegowej i struktura morfologi[...]
EN The overview of currently used underwater active weaponry (torpedoes, depth bombs and sea mines) is presented in the paper and a more detailed consideration is made for their use at littoral and limited waters where the specific characteristics of these waters from one side cause the limitations for[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiono opracowany i wdrożony w Symulatorze Broni Podwodnej moduł trałowania niekontaktowego. Bazując na metodykach trałowania rzeczywistego umożliwia on zobrazowanie obszaru w granicach którego spełnione zostały warunki pobudzenia zapalnika niekontaktowego miny, a w odniesieniu do [...]
EN The paper presents non-impact sweeping module implemented in the Underwater Weapons Simulator. Based on real sweeping techniques it permits displayning an area within which conditions for mine non-impact fuse activation are met. As for magnetic sweeping it also permits displaying real distribution o[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Poniższy artykuł prezentuje zjawisko przenikania gazu z głębokich obszarów litosfery do osadów dna morskiego oraz toni wodnej. Na podstawie analizy przekrojów sejsmoakustycznych przedstawione zostało zjawisko wulkanizmu gazowo-błotnego decydujące o obszarach emisji gazu oraz o intensywności tego zja[...]
EN The following article presents the phenomenon of gas diffusion from deep areas of lithosphere to seabed precipitates and sea environment. On the ground of seismo-acoustical sections analysis was introduced the phenomena of gas-muddy volcanism.
7
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Na przykładzie symulatora broni podwodnej omówiono zasadnicze kwestie, które należy uwzględnić przy projektowaniu symulatorów walk pracujących w czasie rzeczywistym
EN The selected questions to be consider during the design process of real time combat simulator was discussed basing on the example of underwater warfare simulator
8
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1813--1817, CD
PL Artykuł prezentuje problematykę identyfikacji i likwidacji niewybuchów broni podwodnej z okresu II WŚ zalegających na dnie Zatoki Gdańskiej, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi, transportu morskiego oraz działalności ludzkiej na morzu. Artykuł zawiera metodykę określania stref niebe[...]
EN The article presents various aspects of neutralization dangerous objects, especially unexploded ordnance (UXO), found on Gdańska Bay seabed. The underwater unexploded ordnance still, after over 70 years make serious danger to maritime shipping, transportation and human activity at sea. The article d[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last