Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 106
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  briquetting
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 9 447-453
EN Department of Production Engineering is engageing in research into rammering of biomass waste. There has been developed the own construction of mechanical briquetting press BZ 50-250. Nowadays, we've just finished development of dual-chamber version of this machine. The main purpose is to consolidat[...]
2
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie możliwości zmiany kształtu powierzchni roboczej elementów formujących wybranych pras walcowych. Wykazały one, ze można w prasach stosowanych w hutnictwie miedzi wytwarzać brykiety o zmienionym kształcie, co spowoduje uzyskanie ich [...]
EN This paper presents the results of examination on possibilities of roll presses tires shape modification. The examination shown that people could make different shape briquettes with the presses used in copper-metallurgy and it makes them higher mechanical reliability. Unfortunately it reduces the p[...]
3
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL Rosnące zapotrzebowanie na złom będący atrakcyjnym surowcem dla przemysłu metalurgicznego powoduje szybki wzrost jego cen na światowym rynku. Dlatego zagospodarowanie, pomijanych do tej pory, materiałów takich jak wióry, może podnieść ich wartość handlową nawet o 140%. Stosowanie brykieciarek do wió[...]
EN The growing demand for the scrap being an attractive raw material for the metallurgical industry causes a rapid increase of its prices on the world market. That is why the waste disposal of the turnings being till now passed over can raise their trade price even by 14%. Using briquetting machines f[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 9 55-64
PL W artykule przedstawiono wyniki badań momentu oraz sił występujących podczas brykietowania rozdrobnionych materiałów pochodzenia roślinnego w brykieciarce ślimakowej. Badania przeprowadzono na specjalnie do tego celu skonstruowanym stanowisku. Wyniki badań mogą mieć zastosowanie do obliczeń konstruk[...]
EN The article demonstrates tests of momentum and forces appearing, while briqueting crumbled materials of plant origin in a snail briqueting device. Tests were run on an especially constructed stand. Results can be used for construction calculations of snail briqueting device.
5
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 9 325-331
PL W pracy przedstawiono nowe stanowisko badawcze SS-1 do badania procesu ciśnieniowej aglomeracji materiałów roślinnych. W artykule przedstawiona została również metodyka badań procesu granulacji pasz (badanie wpływu parametrów procesowo-aparaturowych na energochłonność procesu, na naciski, na jakość [...]
EN New examination stand to examination of the pressure agglomeration of vegetable materials process was presented in this paper. The metod of the examination of fodder granulatting process (the investigation of the influence of the technical -technological parameters on energy-absorptivity process, pr[...]
6
80%
Journal of Ecological Engineering
2017 Vol. 18, nr 1 183--192
EN The article presents the results of studies of torrefied willow (Salix viminalis L.) compaction. Densification tests were performed using a hydraulic press with a maximum pressure of 216 MPa. The effect of basic parameters of the briquetting process (pressure and temperature) on mechanical parameter[...]
7
61%
Inżynieria Rolnicza
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania biomasy rolniczej oraz odpadowych tworzyw sztucznych z grupy poliolefin jako surowców do produkcji brykietów. Omówiono również tematykę związaną z ekspansją brykietów. Porównano w jakim stopniu brykiety ulegają rozprężeniu bezpośrednio po opuszczeniu[...]
EN The article presents possibilities of using agricultural biomass and waste plastics from the polyolefin group as raw materials for production of briquettes. Moreover, the issues, which are related to expansion of briquettes was discussed. A comparison of the degree of expansion of briquettes directl[...]
8
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 4s 64-65
EN Dies used in granulating and briquetting devices differ in terms of their geometry and shape of holes. Taking into account the high price of granulating and briquetting devices, it is important that the device construction enables completion of both granulating and briquetting processes. The paper s[...]
9
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 4s 90-91
EN The paper analyses the possibly usage of energy from burning municipal sewage sludge in energy balance of Poland. The use of sewage sludge in grate furnaces as fuel substitute requires their previous agglomeration. For this reason the laboratory research of compaction process have been undertaken at[...]
10
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 4s 66-67
EN The paper presents research on briquetting process of two kinds of quicklime and calcium hydroxide. The attention was concentrated at possibilities of practical usage of these products. There were defined directions of further experimental research in the summary of the paper.
11
61%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
2000 Z. 27 123-130
PL W artykule przedstawiono sposób zagospodarowania odpadowych materiałów pochodzenia roślinnego. Przedstawiono również wyniki badań dotyczące określenia zależności nacisków prasujących od gęstości formowanych brykietów z odpadowych surowców pochodzenia roślinnego (słoma, trociny).
EN In this paper, the way of using the vegetable materials rests is presented. The results of investigations concerning the effect of the pressing pressures during the briquetting process on the obtained density of briquettes with straw content, are also presented.
12
61%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Instytut Metalurgii Żelaza specjalizuje się w brykietowaniu odpadów hutniczych, takich jak zgorzelina, pyły i szlamy metalonośne i podawaniu ich jako zamiennik części wsadu, np. do wielkich pieców lub innych pieców szybowych, w tym żeliwiaków. W artykule opisano laboratoryjne próby brykietowania pył[...]
EN Instytut Metalurgii Żelaza (The Institute for Ferrous Metallurgy) specializes in briquetting of the metallurgical waste such as scale, metaliferrous sludges and dusts, as well as feeding these materials, in order to replace partially the charge material, e.g. to blast furnaces or other shaft furnace[...]
13
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 9 157-164
PL W artykule zwrócono uwagę na złożoność procesu brykietowania w zespole prasa walcowa - zasilacz zbieżnokanałowy. Określono zbiór czynników mających decydujący wpływ na jakość produktu otrzymywanego w tym układzie. Na jego podstawie powstał jakościowy model matematyczny obiektu badań. Przedstawiono w[...]
EN On the base of the gravity providing of charge to the roll-presses the tapered-channels feeder has been worked out. The influence and analysis of the dimensionless parameters Sw, Fr, a/g of the new feeder on briquette quality is presented.
14
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
1999 Z.21 95-107
PL W artykule przedstawiono doświadczalne wyniki badania sił i odkształceń występujących podczas brykietowania materiałów drobnoziarnistych pochodzenia roślinnego w matrycy otwartej. Badania przeprowadzono na specjalnie do tego celu skonstruowanym stanowisku z zastosowaniem prasy hydraulicznej o dużych[...]
EN In this paper experimental results of forces and deformations during pressing of fine-grained materials in open chamber were presented. Investigation was conducted on a special experimental stand using high-pressure hydraulic press. Re-sults of this investigation could be applied in design of brique[...]
15
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
1999 Z.21 73-93
PL W niniejszej pracy przedstawiono przegląd metod pomiaru sił i odkształceń występujących podczas zagęszczania materiałów drobnoziarnistych oraz konstrukcję nowego stanowiska do badania procesu brykietowania w komorze zamkniętej. Poprzez zastosowanie prasy hydraulicznej o dużych naciskach oraz specjal[...]
EN In this paper a stand for the registration and investigation of forces during briquetting in a closed chamber was presented. Application of hydraulic press of high pressure capacity and a special die enabled direct recording of process parameters and other process data that can be used to compute th[...]
16
61%
Przegląd Mechaniczny
1999 nr 14 8-13
PL Na przykładzie Huty i. T.Sendzimira w Krakowie przedstawiono charakterystykę drobnoziarnistych odpadów żelazonośnych, określono wymagania jakościowe w stosunku do brykietów wytworzonych z odpadów żelazonośnych, zaprezentowano wyniki badań własnych dotyczące konstrukcji układów zagęszczania pras walc[...]
EN The T. Sendzimir ironworks served as an example for characterixing fine-grain iron-bearing scrap. Quality requirements are set out concerning briquettes obtained from iron bearing scrap. Results of the authors' own investigations as to the design of concentrators in roll presses for briquetting scra[...]
17
61%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
2014 T. 66, nr 4 27--33
PL W artykule przedstawiono metodę brykietowania mułków zgorzelinowych pod kątem ich recyklingu w piecach szybowych. Wykonano próby brykietowania mułków zgorzelinowych przy zastosowaniu różnego rodzaju spoiw. Zbadano właściwości fizykochemiczne i wytrzymałościowe brykietów. Stwierdzono, że do brykietow[...]
EN This article presents the method for briquetting of oily mill scales for recycling in shaft furnaces. The tests of oily mill scale briquetting using different types of binders were carried out. Physicochemical and strength properties of the briquettes were examined. Two-component binders based on hy[...]
18
61%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 12 2223-2226
PL Przedstawiono syntezę wyników badań własnych procesu brykietowania wybranych materiałów drobnoziarnistych w prasie walcowej z różnymi konfiguracjami niesymetrycznego układu zagęszczania. Stwierdzono, że tego typu układ umożliwia brykietowanie w sposób ciągły materiałów trudnych do aglomeracji ciśnie[...]
EN A review, with 11 refs., of authors own papers.
19
61%
Chemik
PL W artykule przedstawiono wyniki badań brykietowania soli kamiennej wydobywanej w Zakładach Górniczych "Polkowice-Sieroszowice". Eksperyment przeprowadzono w Katedrze Systemów Wytwarzania Akademii Górniczo-Hutniczej, w laboratoryjnej prasie walcowej LPW 450 zasilanej grawitacyjnie. Celem badań było u[...]
EN The article presents results of briquetting rock-salt mined in "Polkowice-Sieroszowice" mine. The experiment was run in a laboratory of Department of Manufacturing Systems AGH University of Science and Technology. We used gravity fed roll press LPW 450 to obtain briquet that can be used in either co[...]
20
61%
Inżynieria Rolnicza
2004 R. 8, nr 5 147--154
PL W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące granulowania i brykietowania materiałów roślinnych, w tym mechanizm i charakterystyki zagęszczania. Scharakteryzowano układy robocze najczęściej występujące w praktyce przemysłowej. Przedstawiono również budowę specjalistycznego urządzenia granulująco-bryk[...]
EN The work presents issues of granulating and briquetting the vegetable materials. Characteristics of working systems most often applied to the industrial production were developed. The structure of special granulating/ briquetting equipment was also presented.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last