Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  brine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Oceanological and Hydrobiological Studies
2014 Vol. 43, No. 2 191--199
EN Brine, a by-product in the process of constructing gas storage caverns in salt deposits, has been discharged into Puck Bay by a system of diffusers since autumn 2010. In-situ measurements taken in the period of October 2010–December 2012 were used to assess salinity changes in the vicinity of the di[...]
2
88%
Geological Quarterly
EN Unique sedimentary structures indicating the direction of brine currents are present in the Middle Miocene (Badenian) evaporite basin in Carpathian Foredeep. They occur within widespread gypsum deposits cropping out along the northern margin of the Foredeep, in Ukraine, Poland and the Czech Republic[...]
3
88%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN The study presents an assessment of selected mechanical properties of peel and flesh in raw field-grown cucumbers (Cucumis sativus L.), as well as changes occurring in the fruit during the process of pickling, with the use of two types of brine with different composition and with addition of a probi[...]
4
88%
Annales Societatis Geologorum Poloniae
2004 Vol. 74, No 3 277--283
EN The subject of this study is the chemistry of waters contained in the salt deposit of Wieliczka. The bromide content determined in relation to the chloride one, using the evaporation curve or the Cl/Br ratio, point to dissolution of chloride minerals as the main process in the origin of mine waters.[...]
5
75%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 12 1359-1362
6
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL PGNiG. S.A. jest w trakcie budowy kawernowego podziemnego magazynu gazu Kosakowo, zlokalizowanego w rejonie Gdyni, w pobliżu Zatoki Puckiej. Do płukania kawern inwestor wykorzystuje wodę pochodzącą z oczyszczania ścieków, którą następnie transportuj e do Zatoki Puckiej. Solanka zrzucana jest do wód [...]
EN PGNiG. S.A. is in the process of construction of underground gas storage cavern, located in the region Kosakowo-Gdynia, near the Bay of Puck. The investor uses water from sewage — treatment plants to rinse caverns, which is then transported to the Bay of Puck. The brine is discharged into waters of [...]
7
75%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2003 T. 8, nr 2 163--166
PL Celem pracy była optymalizacja warunków denitryfkacji solanek przez bakterie Pediococcus halophilus. Badano wpływ parametrów środowiska: zasolenia, temperatury, pH na wydajność denitryfikacji. Do badań optymalizacyjnych wykorzystano kwadraty łacińskie, na planie których przeprowadzono serię doświadc[...]
EN The aim of the research was to optimize the process of brine denitrification by use of Pediococcus halobius. The influence of environment parameters: salinity, temperature, pH on efficiency of brine denitrification was examined. In experiments the latin square method was used to assess the optimum p[...]
8
75%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 5 1000--1003
PL Magnez jest pierwiastkiem zaliczonym przez Unię Europejską do surowców krytycznych. Na świecie pozyskiwany jest z solanek i wody morskiej, złóż dolomitów, magnezytów, soli karnalitowych oraz surowców wtórnych. W Polsce magnez metaliczny nie jest produkowany, choć może być pozyskiwany z powszechnie w[...]
EN The chem. comns. of 52 Permian brines of the Fore-Sudetic Monocline were revised. Any significant relationships between the content of Mg ions in brines and hydrogeol. conditions of the region were not observed.
9
75%
Wiadomości Górnicze
2016 R. 67, nr 1 45--49
PL W artykule przedstawiono ocenę zawartości jonu barowego dopływającego z utworów karbonu do kopalń w solankach, a następnie zmian ilości tego szkodliwego dla środowiska wodnego składnika, wynikających z procesów zachodzących w węglonośnych utworach oraz w wyrobiskach górniczych w czasie przepływu wód[...]
EN The article presents an assessment of barium ion content inflowing from the Carboniferous measures to the mines in the brine, followed by changes in the amount of this component harmful for the water environment resulting from the processes taking place in the coal-bearing formations and in mine wor[...]
10
63%
Nafta-Gaz
2009 R. 65, nr 9 692--696
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych roztworów soli na hydratację niektórych polimerów stosowanych do sporządzania cieczy wiertniczych. Zaproponowano również metodykę dyspergowania polimerów w solankach o dużej gęstości. Opisano wyniki badań wpływu koncentracji poszczególnych soli [...]
EN Article presents investigation on relationship between brine concentration and hydration polymers used in drilling fluids. A relationship was observed between viscosity of fluid and concentration of brine.
11
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2008 R. 53, nr 9 548-554
PL W skorupie ziemskiej lit występuje wspólnie z sodem i potasem i jest najlżejszym spośród pierwiastków występujących w stanie stałym. Krajowe zapotrzebowanie na surowce litu, głównie tlenku i wodorotlenku litu, w całości pokrywa import. Sprowadzane związki litu wykorzystuje się w Polsce głównie w prz[...]
EN The paper represent an attempt to make an inventory of waters and brines which are pumped out to the surface in the result of removal of water from mines. The studied mine waters were sampled from mines of Coal Company, Central Mine Drainage Company - CZOK and from the areas of drainage of copper or[...]
12
63%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2008 T. 25, z. 2 775-781
PL Programy PHREEQE i PRQPITZ na podstawie analizy fizykochemicznej umożliwiają ocenę stanu równowagi składu chemicznego wód. Przeprowadzone w ramach programów działania opisują oddziaływanie w wieloskładnikowym układzie woda - faza stała i pozwalają obliczać formy migracyjne składników roztworu wodneg[...]
EN Computer programs PHREEQE and PRQPITZ enable evaluation of the state of equilibrium of chemical composition of waters on the basis of physicochemical analysis. These programs describe processes taking place a multi-component (water-solid phase) system enabling calculation of the migration forms of w[...]
13
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2005 Nr 4 9--10
PL Przedstawiono przykłady zastosowań filtracji membranowej w przemyśle mleczarskim - w przetwórstwie mleka, serwatki oraz oczyszczaniu solanki serowarskiej i środków myjących.
EN Several examples of membrane separation applications in the milk processing industry are presented with a focus on milk and whey components separation and recovery of both brine and cleaning agents.
14
63%
Inżynieria Ekologiczna
PL Przedstawiono przegląd aktualnego stanu badań dotyczących utylizacji odcieków powstających w trakcie fermentacji kapusty z wykorzystaniem drobnoustrojów bakteryjnych oraz drożdżowych. Omówiono udział występujących mikroorganizmów należących do wyżej wymienianych grup w procesie fermentacji kapusty, [...]
EN The article comprises a review of the brine leftovers after the Sauerkraut production process utilization, with the usage of bacteria and yeasts. The role of occurring microorganisms and brine formed due to their metabolism are thoroughly discussed, as well as potential threats to the environment po[...]
15
63%
Inżynieria Mineralna
2016 R. 17, nr 1 135--142
PL W artykule poruszono problem zagospodarowania odpadów pochodzących z wydobycia i przeróbki soli kamiennej, a także słonych wód kopalnianych. Omówione zostały sposoby przygotowania solanki na potrzeby dalszej przeróbki. W tym kontekście przedstawiono na podstawie istniejącej instalacji możliwość wspó[...]
EN This paper concerns the issue of the management and recycling of rock-waste (rock-salt dust in particular), tailings, and brine generated by rock-salt extraction and processing. The author discusses the methods of brine treatment for the needs of further processing. In that context, an option for co[...]
16
63%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 8 1230--1237
PL Przedstawiono wyniki badań nad modyfikacją osadu powstającego z zawiesiny z procesu oczyszczania solanki metodą ługowo-sodową z wykorzystaniem kwasu azotowego(V). Przeprowadzono analizę określającą właściwości osadu karbonizowanego do pH 7 i 8 przed i po reakcji z kwasem azotowym(V). Określono anali[...]
EN The sludge from the brine purifn. was carbonized under CO2 at pH 7 or 8 and then treated with HNOз. In the sample after carbonization with CO2, the concns. of chloride ions were 10.1 and 3.9 mmol/L, Ca²⁺ ions 37 and 53 mmol/L and Mg²⁺ ions 48 and 76 mmol/L for pH 7 and 8, resp. In the sample after t[...]
17
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W Polsce występują solanki o wysokich mineralizacjach, które mogą być potencjalnie wykorzystywane do odzysku wybranych pierwiastków użytecznych takich jak np. magnez, potas. Mogą one również zawierać szereg innych pierwiastków, jak np. jod, brom, bor, stront. Przeanalizowano wyniki badań chemizmu wó[...]
EN Polish brines are highly mineralized and can potentially be used for recovery of selected useful elements such as magnesium and potassium. They also contain a number of other elements, including iodine, bromine, boron, and strontium. The results of the examination of the chemical composition of grou[...]
18
63%
Biuletyn Instytutu Morskiego w Gdańsku
PL Strefa przybrzeżna Zatoki Puckiej (w rejonie Mechelinek), położona w obszarze Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH 220032 chronionym w sieci Natura 2000, znajduje się pod wpływem oddziaływania dwóch mediów – ścieków zrzucanych głębokowodnym kolektorem z oczyszczalni ścieków w Dębogórzu oraz solanki zr[...]
EN The coastal zone of the Puck Bay (near Mechelinki cottage), in the area protected within the Natura 2000 network (Puck Bay and Hel Peninsula PLH 220032), is subjected to the influence of two media – wastewaters discharged through a collector of the sewage treatment plant in Dębogórze and brine efflu[...]
19
63%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2008 T. 25, z. 2 813-820
PL Zatłaczanie wydobytych wód złożowych i ścieków eksploatacyjnych do horyzontów chłonnych jest jedną z najefektywniejszych metod zagospodarowania wód odpadowych powstających podczas eksploatacji złóż ropy i gazu. W artykule omówiono wybrane problemy dotyczące zjawisk towarzyszących zatłaczaniu wód zło[...]
EN Injection of brine and liquid wastes to absorptive horizons is one of the most effective methods of waste waters management. The aim of this article is to discuss the problem of waste water injection and the phenomena responsible for near-well area damage. Recognition of physicochemical processes, w[...]
20
51%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W przedstawionej pracy badano przeżywalność bakterii z rodzajów Escherichia coli, Staphylococcus aureus i Pseudomonas aeruginosa w wodach termalnych. Próby wody były pobierane z ujęć w Ciechocinku i Grudziądzu. Na początku eksperymentu badane próby wody były inokulowane komórkami bakterii i liczebno[...]
EN In this work we studied survivorship of bacteria from genus Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa in hydrothermal waters. The samples of hydrothermal water were taken from sources in Ciechocinek and Grudziądz. At the beginning of the experiment the smplaes of waters were[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last