Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  brick
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ceramika Budowlana
2011 nr 1 26-30
PL Cegła należy do najstarszych materiałów budowlanych, oprócz drewna i kamieni naturalnych. Właściwości plastyczne ceramiki są wyjątkowe. Barwa, charakterystyczny wygląd powierzchni i kształty cegieł sprawiły, że ceramika była jednym z najbardziej cenionych materiałów budowlanych i wykończeniowych. Ła[...]
EN Brick is the oldest building material, besides wood and natural stone. Plastic properties of ceramics are unique. Color, distinctive appearance and shape of bricks made the pottery one of the most respected construction and finishing materials. Ease of molding clay into different shapes, natural col[...]
2
88%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2001 Vol. 35 153-160
PL Poprawa mechanicznych właściwości cegieł wykonanych z mułu węglowego przez dodanie piasku, stanowiła główny cel badań. Wpływ takich parametrów jak zawartość piasku, skład ziarnowy na właściwości mechaniczne produkowanych cegieł był badany. Zostało ustalone, że obecność 20% piasku o uziarnieniu –1500[...]
EN Treatment of wastes became a vital demand to maintain the environment as clean as possible . The treatment of wastes and reuse of their constituents in industry will be helpful for this trend as well as for economy. Flotation technique is one of the important separation techniques that can be applie[...]
3
75%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 1 34--36
PL Na rynku dostępny jest coraz większy wybór sterowników PLC. W artykule opisano wykonanie sterowania komorami suszenia w cegielni Patoka z wykorzystaniem możliwości sterownika WAGO 750-881.
EN Engineers can choose between many types of PLC controllers. This article describes the design and manufacturing of the control system for the brick dryer in brick factory in Patoka. the control arrangement is built with the WAGO 750-881 PLC controller.
4
75%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Poniższy artykuł dotyczy nieliniowego modelowania wielkogabarytowych konstrukcji inżynierskich wykonanych z cegły lub silnie zbrojonego betonu. Artykuł składa się z dwóch odrębnych części, które opisują własnosci mechaniczne obu materiałów i przedstawiają zastosowania do praktycznych problemów inżyn[...]
EN This paper addresses the issue of modeling of inelastic response of large-scale civil structures built of either masonry or heavily reinforced concrete. It consists of two parts that examine the mechanical characteristics of both these classes of materials and present applications of the respective [...]
5
75%
Warstwy, Dachy i Ściany
2008 nr 1 54-55
6
75%
Warstwy, Dachy i Ściany
2007 nr 3 30-31
7
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Cegła - tworzywo i detal - jest symbolem wieczności w architekturze. Jej trwanie jest uświęcone zajmuje święte miejsce wśród detali architektonicznych.
EN Brick - material and detail - is a symbol of eternity in architecture. Its duration is scared - it occupies a holy place among architectural details.
8
75%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2007 T. 2 243-246
PL W pracy przedstawiono wyniki badań składu chemicznego próbek cegły pochodzącej z zespołu zabytkowej zabudowy przemysłowej Łodzi, mieszczącej się przy ulicy Wólczanskiej 215. W badaniach stosowano spektrometrię EDX (Energy Dispersive X-ray). Zaobserwowano znaczne różnice składu chemicznego warstwy wi[...]
EN The work presents the results of experimental examinations of the chemical composition of the brick samples. The samples are genesis from Łódź old age buildings, placed Wólczańska 215 street. The Energy Dispersive X-ray method was used. Large differences between chemical composition of the surface l[...]
9
75%
Ceramika Budowlana
2013 nr 1-2 17--21
PL Zwiększanie poryzacji cegieł murowych termo-izolacyjnych jest ograniczone, ponieważ części organiczne (dodatki poryzujące) zawarte w surowcach spalają się w strefie podgrzewania w wąskim zakresie temperatur, co powoduje powstanie w tej strefie dużej ilości niewykorzystanej wolnej energii, a to z kol[...]
EN Up to now, an increase in the porosity in heat-insulating backing bricks has been limited by the burn-out of the organic matter contained within the raw materials during a small temperature range in the preheating zone, leading to unusable energy release. This can sometimes lead to uncontrollability[...]
10
75%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W górnictwie surowców mineralnych w procesach technologicznych powstają odpady, które dla środowiska naturalnego w zależności od ich składu chemicznego stanowią zawsze zagrożenia różnego typu. Celem przeprowadzonych badań było określenie możliwości częściowego zastąpienia popiołów dostarczanych prze[...]
EN In mineral mining, in the technological processes of production, the wastes are being created, which are, in many ways, harmful for natural environment dependably on their chemical composition. The purpose of the conducted researches was determination of the possibilities of partial replacement of t[...]
11
75%
Materiały Ceramiczne
PL W artykule rozważane jest zjawisko rozszerzalności wilgociowej, jako szczególną postać procesu korozji podczas degradacji produktów z gliny ceglarskiej [1]. Rozważono również wpływ składu mineralogicznego surowców, temperatury wypalania i czynników środowiskowych na wielkość rozszerzalności wilgocio[...]
EN The paper considers the moisture expansion phenomenon, as a specific form of corrosion process of brick clay products degradation [1]. The influence of the mineralogical composition of raw materials, firing temperature and environmental parameters on the magnitude of the moisture expansion phenomeno[...]
12
75%
Ceramika Budowlana i Silikaty
13
75%
Ceramika Budowlana i Silikaty
14
63%
Architectus
2000 Nr 1(7) 29--46
PL W architekturze średniowiecznej, w większym stopniu niż w nowożytnej, kolor i faktura naturalnych materiałów, tj. kamienia, cegły i zaprawy, odgrywały istotną rolą dekoracyjną, co przedstawiono w niniejszym szkicowym zarysie. W Polsce okres przedromański i cały niemal romański, tj. od X do 2. poł. X[...]
EN Colour, from the earliest times, has supplemented architecture, however, only its remnants have been preserved up to the present times and constitute the subject of research and the basis of conservatory works. In the Middle Ages apart from using the natural hues of materials, painting was applied t[...]
15
63%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 11 618-621
PL Omówiono ogólnie metody badania wytrzymałości na ściskanie cegieł ceramicznych pełnych znane z literatury. Podano wyniki własnych badań cegieł z różnych okresów historycznych. Wytrzymałość na ściskanie określano na próbkach prostopadłościennych oraz walcowych wycinanych z cegieł w różnych płaszczyzn[...]
EN In the paper there are presented results of compressive strength tests for bricks from different historical periods. Compressive strength was determined on rectangular prisms and on cylinders cut out from the bricks in various directions – anisotropy and scale effects were then analyzed. Finally, co[...]
16
63%
Ceramika Budowlana
17
63%
Ceramika Budowlana
PL Niniejszy artykuł stanowi przegląd informacji na temat zasad właściwego wznoszenia murów ceglanych elewacyjnych. Przypomnijmy, że cegły jako materiał budowlany znalazły zastosowanie już ponad 4 tysiące lat temu. Znane są nam ceglane budowle sumeryjskie, a wykorzystanie własności estetycznych muru ce[...]
18
63%
Ochrona przed Korozją
2016 nr 6 206--209
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu długotrwałej ekspozycji cegły wodą, na jej wytrzymałość na ściskanie. Badania prowadzono na cegle produkowanej współcześnie w jednej z polskich cegielni. Cegła ta charakteryzuje się dużą zawartością popiołu lotnego dodawanego do masy ceramicznej. Wykazano[...]
EN The article presents the results of research concerning an impact of water on compressive strength of brick. The study was carried out on brick produced today in one of the Polish brickyard. A brick is characterized by a high content of fly ash added to the ceramic mass. Tests showed that mechanical[...]
19
63%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2011 T. 6, nr 4 31--38
PL W pracy przedstawiono charakterystyczne wyniki badań modyfikacji warstwy wierzchniej cegły pochodzącej z obiektów zabytkowej Łodzi przemysłowej. Ten proces przeprowadzono za pomocą światła lasera rubinowego pracującego w układzie generacji swobodnej. Jako substancji modyfikujących użyto węglików tyt[...]
EN The work presents the results of experimental examinations of the chemical composition of the brick samples (covered of titanium carbide or tungsten carbide) before laser beam interaction. The samples are genesis from Łódź old age buildings, placed Wólczańska 215 street. The scanning electron micros[...]
20
63%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
PL W pracy przedstawiono charakterystyczne wyniki badań domieszkowania warstwy wierzchniej cegły pochodzącej z obiektów zabytkowej Łodzi przemysłowej. Proces domieszkowania przeprowadzono za pomocą światła lasera rubinowego pracującego w układzie generacji swobodnej. Jako substancji domieszkującej użyt[...]
EN The work presents the results of experimental examinations of the chemical composition of the brick samples (covered of tantalum carbide) before laser beam interaction. The samples are genesis from Łódź old age buildings, placed Wólczańska 215 street. The electron microscopy (SEM) end Energy Dispers[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last