Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  branża budowlana
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Znaczenie logistyki dla funkcjonowania i rozwoju współczesnych przedsiębiorstw jest często podkreślane w literaturze przedmiotu. Wzrost znaczenia logistyki wiąże się w zasadniczej mierze ze zmianami zachodzącymi zarówno w otoczeniu przedsiębiorstw jak i w samych przedsiębiorstwach (tj.: zaostrzająca[...]
EN In the literature the logistic importance for functioning and development of firms is often stressed. Increased importance of logistic is connected with the changes concerned the outside conditions of the firms and with their inside activity(i.e.: stronger competition on the market, customers behavi[...]
2
100%
Logistyka
2009 nr 2 CD-CD
PL Celem pracy, której wyniki prezentuje niniejszy artykuł, było zaproponowanie możliwości usprawnienia działalności przedsiębiorstwa, poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu komputerowego w hurtowniach firmowych oraz zastosowanie narzędzia raportującego do analizy sprzedaży. Zakres pracy obejmował ba[...]
EN The article presents an Integrated Computer System of Managing the Company TETRA CS3, supporting management in Metalplast LOB S.A. The aim of the article is to propose improvement of the performance of this enterprise. The Integrated IT System was implemented in LOB in 1998. That implementation mar[...]
3
100%
Problemy Jakości
2015 R. 47, nr 2 36--40
PL W koncepcji TQM każdy element w przedsiębiorstwie ma wpływ na jakość.
4
100%
Izolacje
2018 R. 23, nr 5 88--89
PL W artykule wymieniono właściwości i główne zastosowanie granulatu ze spienionego szkła. Porównano go do perlitu i przedstawiono główne różnice między nimi. Opisano korzyści wynikające ze stosowania granulatu w branży budowlanej.
EN The article discusses the properties and main areas of use of granulated foamed glass. It is compared to perlite, with the key differences between the two presented. Described are the advantages of the use of granulate in the construction industry.
5
75%
Logistyka
PL System logistyczny może być uelastyczniany. Celem tego referatu jest przedstawienie uwarunkowań elastyczności systemów logistycznych w budownictwie. Intencją autorki jest wskazanie, że z samych cech, z samej istoty budownictwa wynika potrzeba elastyczność systemów logistycznych.
EN Logistic system is flexibilited. The main aim of this paper is to present the flexibility conditions of logistic systems in building industry. The author intention was to indicate, that from the features itself and from the essence of building, there is a necessity of flexibility of the logistic sys[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 21 205-216
PL W artykule zaprezentowano wybrane koncepcje kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa oraz omówiono elementy zarządzania wiedzą. Przedstawiono wyniki badań dotyczące czynników determinujacych możliwości rozwoju kapitału intelektualnego przedsiebiorstwa branży budowlanej. Badanie przeprowadzono w trz[...]
EN The articler presents same of intellectual capital models. There are also discuses elements of knowledge management. In the article the results of research on the intelectual capital of building companies are presented. The basic aim of the study was to analyze the kay factors determining the comapn[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 80 83--98
PL Polskie prawo w porównaniu z niemieckim, praktycznie nie reguluje kwestii konsorcjum, jednakże regulacje dotyczące podwykonawców można znaleźć w przepisach obu państw. Motywacja do współpracy krajowej małych i średnich przedsiębiorstw budowlanych zarówno w Polsce, jak i Niemczech wydaje się być na z[...]
EN Consortia in Poland and Germany have similar functions. In Poland there are no regulatory rules especially for construction consortia, whereas in Germany there are concrete regulars. Regulars for the handling with subcontractors consist in both countries. The motivations to create a relation are for[...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1486--1492
PL Zgodnie z tendencjami literaturowymi logistyka stanowi domenę innowacji. Innowacje są szczególnie pożądane w zakresie podmiotów działających w branży budowlanej. Innowacje logistyczne w budownictwie można rozpatrywać w zakresie: przedsiębiorstwa budowlanego i przedsięwzięcia budowlanego. Celem refer[...]
EN According to current literature the logistic comprise of the innovations domaine. The logistic innovations are particulary desirable in building trade. The logistic innovations in building trade ranged an enterprise and a undertalking in question. The main goal of this article is the description of [...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1527--1531
PL Artykuł przedstawia propozycję zastosowania analizy wielokryterialnej do oceny trzech modeli systemu logistycznego zaopatrzenia przy realizacji przedsięwzięcia budowlanego. W pierwszym modelu obsługę logistyczną zapewnia centrum logistyczne, utworzone na potrzeby danej inwestycji. W drugim modelu sy[...]
EN The paper presents the proposal of use a multi attribute decision making method to evaluate three models of the logistics system of supply during the implementation of a construction project. In the first model, logistics service is provided by logistics center, created for the project needs. In the[...]
10
75%
Logistyka
2015 nr 6 153--157, CD
PL Zmieniające się dynamicznie otoczenie wymusza na organizacjach konieczność szybkiego reagowania i skłania je do elastyczności w prowadzonych przez nie działaniach. Podmioty poszukując rozwiązań w budowaniu swej pozycji i osiąganiu przewagi konkurencyjnej dostrzegają potrzebę zarówno angażowania się [...]
EN Dynamically changing environment enforces the organizations to be highly responsive and induces them to act in a flexible manner. Business entities, in their efforts to find the right approaches to build their market position and achieve competitive advantage, note the need to engage in the socially[...]
11
75%
Budownictwo i Prawo
2001 R. 5, nr 6 XXII--XXIII
12
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2010 Nr 1 14-15
PL Po gwałtownym załamaniu na początku 2009 r. nastroje w branży budowlanej w drugim półroczu uległy pewnej poprawie. Firmy budowlane w ocenie sytuacji rynkowej oraz własnej kondycji są bardziej optymistyczne niż pół roku wcześniej. Dzięki intensywnej realizacji projektów inżynieryjnych produkcja budow[...]
13
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 6 40
PL Zaniżanie cen i wysoka konkurencja to obecnie największe przeszkody dla firm wykonawczych w branży budowlanej. Funkcjonowanie na rynku ułatwiają natomiast szerokie kontakty biznesowe, wykwalifikowani i lojalni pracownicy, a także dobre referencje.
14
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2013 z. 63 261--278
PL W artykule zwrócono szczególną uwagę na potrzebę tworzenia innowa-cyjnych rozwiązań w małych i średnich przedsiębiorstwach branży budowlanej, które zmagają się z barierami rozwoju, związanymi ze spowolnieniem gospodarczym. Wskazano na ścisłe połączenie innowacji z twórczym rozwiązywaniem problemów, [...]
EN In this article a special attention was given to the need of creating innovations in the SME’s of the construction industry, which faces barriers related to the economic slowdown. The innovation process is closely linked with the creative management, including creative problem solving. To effectivel[...]
15
75%
Izolacje
PL Rankingi producentów materiałów budowlanych uważa są za cenne źródło informacji o ogólnym stanie poszczególnych branż budowlanych. Największe zainteresowanie rankingami wykazują duzi inwestorzy, uczestniczący rokrocznie w kilkudziesięciu przetargach na wykonanie zamówień inwestycyjnych.
16
75%
Wiadomości Górnicze
2011 R. 62, nr 11 669-674
PL Zaprezentowane sposoby likwidacji obiektów budowlanych należą do bardzo ważnych i jednocześnie niebezpiecznych operacji technicznych. Ręczna rozbiórka obiektów budowlanych, pracochłonna, żmudna i mało wydajna była przez dziesięciolecia jedyną i podstawową metodą. Dynamiczny rozwój sprzętu budowlaneg[...]
EN Presented methods of Iiquidation of construction objects belong to very important and, at the same time, dangerous technical operations. Manual demolition of buildings, labor intensive, tedious and inefficient was for decades the only and fundamental manner of liquidation. Dynamic development of con[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Celem opracowania jest analiza spółek giełdowych z branży budowlanej ze względu na wybrane wskaźniki finansowe. Przedmiotem badań jest 15 spółek z branży przemysłu materiałów budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Źródłem informacji jest firma Notoria. Badania obejmuj[...]
EN The object of the study is analysis of listed companies from the building line in terms of selected financial ratios. Subject of research is 15 companies from the industry of building materials of listed Warsaw Stock Exchange. Source of information is a company Notoria. Research covers the period 20[...]
18
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2009 Nr 1 68-69
PL Pomimo zawirowań na rynkach finansowych, długoterminowe perspektywy dla branży budowlanej w Polsce pozostają korzystne. Pozytywna ocena portfeli zamówień oraz przyszłej sytuacji finansowej firm pozwala prognozować, że w sektorze budownictwa korekta objawi się jedynie w postaci niższych stóp wzrostu.
19
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 73 97--105
PL W artykule zaprezentowano propozycję narzędzia badawczego - kwestionariusza ankiety do badania zależności pomiędzy współpracą a efektywnością funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw budowlanych. Kwestionariusz zostanie wykorzystany w badaniach empirycznych, które będą przeprowadzone wśród M[...]
EN The paper presents a proposal of a research tool: a survey questionnaire to study the relationship between cooperation and performance of small and medium enterprises in construction sector. The questionnaire will be used in the empirical research of SME construction companies in Silesian Voivodeshi[...]
20
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2008 Nr 6 50-51
PL Wywiad z Lechem Skomorowskim dyrektorem naczelnym HOBAS System Polska Sp. z o.o. nt. firmy, jej rozwoju oraz kondycji branży budowlanej w Polsce.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last