Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 62
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  braking system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 1 147--153
EN The paper describes systems responsible for driving safety of vehicles weighing up to 3.5 t. It is focused on selected failures (fouling) of braking systems that are typical during motor cars operation. Simulation testing regarding effect of selected failures (fouling) of braking system elements on [...]
2
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2009 nr 1 32-35
PL Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i symulacyjnych dwóch pneumatycznych obwodów hamulcowych, wyposażonych w zawór przekaźnikowo-sterujący. Obliczenia symulacyjne wykonano na podstawie modeli matematycznych. Zestawienie wyników potwierdziło poprawność opracowanego modelu zaworu.
EN The article presents the experimental and the simulation results of the two pneumatic brake systems equipped with the relay-control valve. Simulation results were obtained with the use of the previously elaborated mathematical models. A comparison between the experimental and the simulation results [...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
EN The recommended design techniques of modular braking systems differ by a diversity and ungrounded complicating of the used mathematical apparatus, that hampers their usage by the engineers, and also students. Hence there was a necessity of development of the simplified techniques of designing contri[...]
4
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono hipotezy, cele oraz podstawowe zagadnienia projektu badawczego, którego celem jest stworzenie zintegrowanego podejścia do oceny systemu na podstawie atrybutów jakościowych jakościowych niezawodnościowych. Jako dane wejściowe do metody wyróżnione zostały wskaźniki RPN wraz ze st[...]
EN The paper presents hypotheses, purposes and essential problems of a research with the aim of creating an integrated approach to the system evaluation on the grounds of quality and reliability attributes. RPN indicators with their functional structure of system-FMEA analysis, FPY process control deri[...]
5
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Przedstawiono podstawową budowę i funkcje pneumatycznego układu hamulcowego EBS naczepy. Opisano najnowszą metodę diagnozowania elektronicznych układów hamulcowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego. Pokazano nowoczesny system badawczy zgodny z wymogami ECE-R13 dla układów konwencjonalnyc[...]
EN Main components and functions of EBS braking system for commercial trailer have been described. The modern diagnostic with use of PC software for EBS braking systems and an example for EBS trailer were presented and discussed. The latest test equipment CTU for vehicle testing according to ECE-R13, s[...]
6
100%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN The study involved performing a numerical thermal analysis of selected components in a car braking system. The primary goal of the study was to determine the regions which are most susceptible to variations in temperature, and to determine the degree of thermal impact upon them. The analysis was per[...]
7
100%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2017 Nr 1 13--18
PL W ubiegłych latach w literaturze fachowej i materiałach konferencyjnych wiele miejsca poświęcono problematyce urządzeń łagodnego rozruchu, stosowanych w napędach górniczych przenośników taśmowych [2]. Ich jakość i właściwy dobór parametrów mają istotny pływ na niezawodność pracy przenośnika i trwało[...]
EN The article describes an example of the design problem of choosing the best location of the brake unit and belt tension system solved with using simulation studies. Calculations were supported by belt conveyors design software QNK and the dynamic model of the conveyor. The paper also contains a desc[...]
8
88%
Journal of KONES
EN This paper describes analysis of a car braking process - the peculiarities of car wheel-to-road adhesion, the influence of distribution of braking forces on car stability between front and rear axles. Structural designs of braking systems are analyzed with respect to their meeting the EU standards. [...]
9
88%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN The road safety depends on many factors, including the efficiency of the technical system and the disposal of the driver of the vehicle. As wear of most of the vehicle assemblies threatened only with a breakdown, excessive wear of the braking system components may pose a risk of a traffic accident. [...]
10
75%
Archiwum Motoryzacji
2010 Nr 1 27-35
PL Wykonano analizę dynamiczną dla nieliniowego modelu mechanizmu hamującego obciążonego zmienną siłą. W analizie wykorzystano program Pro/Engineer. Określono postacie i częstotliwości drgań własnych analizowanego modelu. Wyniki analizy dynamicznej wykorzystano w analizie skuteczność działania hamulców[...]
EN The paper deals with dynamic analysis of the non-linear model of the braking mechanism loaded with the variable force. In the analysis the Pro/Engineer software was used. The shapes of vibrational modes and natural frequencies of vibration of the given model have been determined. Results of dynamic [...]
11
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przedstawiono równania dynamiki zaworu przekaźnikowego stosowanego w pneumatycznych układach hamulcowych pojazdów. Opracowany model matematyczny zaworu wykorzystano do symulacji w programie Matlab- Simulink procesów przejściowych w dwuobwodowym układzie napędowym z siłownikiem tłokowym jedno[...]
EN The article deals with some dynamic equations of relay valve used in vehicles pneumatic brake systems. The relay mathematical model was used to simulate transition processes in a pneumatic two-circuit drive with one-acting cylinder in Matlab-Simulink. The introduce method of dynamic counts of the sy[...]
12
75%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2012 nr 1 (29) 69--74
PL W artykule zaprezentowano propozycję modyfikacji pneumatycznego układu hamulcowego pojazdu gąsienicowego, w którym wykorzystano proporcjonalne zawory sterujące ciśnieniem czynnika roboczego. Komunikacja pomiędzy głównym sterownikiem, a zaworami proporcjonalnymi realizowana jest poprzez wykorzystanie[...]
EN The paper presents modification option of pneumatic brake system of tracked vehicle which contains proportional pressure control valves. Communication between main control unit and proportional valves is performed by using CAN bus. There are three operation modes possible: autonomous, radio controll[...]
13
75%
Machine Dynamics Research
EN The paper presents the comparative analysis of contact roughness between friction surfaces of brake pads, which were fastened to the bicycle frame, and friction surfaces of the element of the wheel rim. The following temporary hypothesis was formulated: on the basis of the measured geometry of the s[...]
14
75%
Przegląd Mechaniczny
2012 nr 10 25-30
PL W artykule przedstawiono wyniki badań skuteczności działania układu hamulcowego. Pomiary ograniczono do układów hamulcowych losowo wybranych samochodów osobowych. Wszelkie czynności przeprowadzano zgodnie z wytycznymi opisanymi w odpowiednich rozporządzeniach ustawowych. Spośród przebadanych na stan[...]
EN In the paper the results of research of the braking systems working efficiency were presented. The measurements were limited to braking systems of the randomly selected passenger cars. All of the procedures were performed in accordance to the guidelines described in proper statutory regulations. Amo[...]
15
75%
Modelowanie Inżynierskie
2012 T. 13, nr 44 199-208
PL Przedmiotem opracowania jest rama-trójkąt hamulcowy stosowany w układach hamulcowych wagonów towarowych. Rama poddawana jest obciążeniu rozciągającemu w swojej płaszczyźnie. Opracowano model matematyczny wyboczenia konstrukcji, uwzględniając nieliniowy charakter zjawiska zginania prętów trójkąta, kt[...]
EN In this paper the triangular braking frame, which is a part of the railway vehicle braking system, is presented. The load, which causes the tension, is applied along the main plan of the construction. There is elaborated an analytical model of the buckling of this construction, which is present from[...]
16
75%
Modelowanie Inżynierskie
2010 T. 9, nr 40 147-154
PL W pracy został zaproponowany analityczny model do opisu procesu generacji ciepła na skutek tarcia w elementach układu hamulcowego. W tym celu sformułowano zagadnienie początkowo-brzegowe dla układu warstwa (nakładka) - półprzestrzeń (tarcza). Rozwiązanie zagadnienia przewodnictwa ciepła otrzymano za[...]
EN An analytical model of a heat generation process resulting from the friction in the pad-disc tribosystem has been proposed. Therefore, the initial boundary problem of layer and the half-space has been formulated. The solution to the heat conduction has been obtained by integral Laplace transform tec[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2008 z. 4/71 47-60
PL W artykule przedstawiono wpływ czasu reakcji kierowcy i uruchamiania układu hamulcowego na przebieg procesu hamowania pojazdów poruszających się w kolumnie przy małych odległościach między nimi. Wskazano na relacje zachodzące pomiędzy wartością czasu reakcji, a powstaniem karambolu podczas gwałtowne[...]
EN Results of analysis and research of airbags in automobiles presented in the article indicate that airbags becoming standard element of passive safety for passengers can also be dangerous in some circumstances. Airbags property applied efficiently improve the level of passengers passive safety. Espec[...]
18
75%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 6 28-33
PL W artykule przedstawiono próbę oceny wpływu sposobu narastania siły na tłoczku pompy hamulcowej na parametry procesu hamowania samochodu. W tym celu przeprowadzono badania na skomputeryzowanym stanowisku bezwładnościowym symulującym rzeczywiste warunki hamowania samochodu. Na stanowisku zabudowany b[...]
EN The paper presents an attempt to appraise the way in which arising force acts on the brake master cylinder on the parameters of car's braking process. Examinations were made on inertia-type brake testing stand which simulates real operation condition of the braking system. Car's disc brake mechanism[...]
19
75%
Logistyka
2014 nr 3 4962--4969
PL Typowy układ ABS zbudowany jest z podzespołów kontrolujących prędkość obrotową kół, zaworów redukujących ciśnienie oraz elektronicznej jednostki sterującej. Koncepcja projektu systemu ABS w samolocie składa się z trzech oddzielnie rozważanych zagadnień: projektu mechanicznego, projektu elektroniczne[...]
EN A typical ABS system is composed of wheel speed transducers, hydraulic valves and electronic control unit (ECU). The conceptual design is considered in three aspects: mechanical, electronic/electrical and software. Mechanical design refers to the relationships between newly designed parts and existi[...]
20
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 447--453
PL Układ hamulcowy jest bezpośrednio związany z bezpieczeństwem pasażerów samochodu osobowego oraz wszystkich użytkowników dróg. Jest odpowiedzialny za przeniesienie siły użytej przez kierowcę, który naciska na pedał hamulca, na koła samochodu mające zatrzymać pojazd. Na proces hamowania wpływa wiele c[...]
EN The braking system is directly related to the safety of passengers in a car, and all road users. It is responsible for the transfer of power used by a driver who presses the brake pedal, the wheels of the car designed to stop the vehicle. The brake process are affected by many factors such as load, [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last