Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 46
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  brakes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN Braking system is one of the key components influencing passenger safety. Today, a design process of brakes is usually experience - driven, based on brake manufactures know - how. Using this approach, it is fairly difficult predict the brake components exact working condition or durability - paramet[...]
2
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była ocena wpływu wybranych czynników eksploatacyjnych pojazdów samochodowych na zarejestrowane wartości sił hamowania według metod stosowanych w stacjach kontroli pojazdów. Na podstawie analizy zagadnienia opracowano i przeprowadzono plan badań s[...]
EN The paper presents results of research which purpose was to evaluate the influence of chosen exploitation factors car vehicles on registered brake forces by vehicles services stations items. Based on analysis of the problem it was elaborated and carried out research plan for brake forces measure for[...]
3
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2005 z. 2/57 45--58
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny dokładności rekonstrukcji parametrów prostoliniowego hamowania samochodu osobowego (prędkości początkowej, opóźnienia, drogi hamowania) uzyskanych na podstawie zapisów tzw. samochodowych "czarnych skrzynek". Ocena została przeprowadzona przy wyk[...]
EN In this paper the results of estimation of reconstruction`s accuracy of vehicle motion based on car "black-box" records (i.e. initial velocity, deceleration, braking distance) is presented. This evaluation has been realised on the basis of road tests. Results of analysis are compared to two types o[...]
4
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
PL W pracy pokazano wyniki symulacji manewru hamowania. Zastosowano prosty model pojazdu o trzech stopniach swobody. Do obliczeń wykorzystano dwa modele opony: uproszczony i zaawansowany. Analiza wyników symulacji .
5
88%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 2 143--148
EN This article presents selected issues related to the design methodology of the electric brakes during the construction process as well as other factors which are important in the design process. It is a very important issue due to affect on the airplane and automotive brake design. Nowadays when new[...]
6
88%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2002 z. 1/44 49-64
PL W pracy przedstawiono wyniki symulacji manewru prostoliniowego hamowania nieobciążonego samochodu ciężarowego średniej ładowności. Przednie koła samochodu były hamowane stałym momentem hamującym przyjmującym w kolejnych próbach różne wartości, jak również momentem zmennym oscylującym wokół zadanych [...]
7
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 79 249-256
PL Referat dotyczy realizowanego w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji projektu opracowania diagnozowania pokładowego powietrznych układów hamulcowych pojazdów samochodowych, wykorzystującego sztuczne sieci neuronowe. Istotą tej diagnostyki jest wczesne ostrzeżenie o powstałej niesprawności, która może[...]
EN The paper concerns an elaboration on the on board diagnostic system of the monitoring and indicating of the failure causes in the air brake system. The tests with the application of the artificial neural networks in this system gave promising results. słowa kluczowe polskie: hamulce, diagnostyka si[...]
8
88%
Journal of KONES
EN This article presents selected issues related to the selection methodology of the brake linings during the research process. It is a very important issue due to effect on the vehicle safety. Safety concerns are applicable to both road/track vehicles and aircraft. Scientific institutions and research[...]
9
75%
Journal of KONES
EN Armoured vehicles are nowadays important part of modern army's equipment. Reliability of armoured vehicles is a key feature in safety of transported staff and goods. Due to high mass of these vehicles there is a real problem with optimal brake systems which should be efficient enough in order to mai[...]
10
75%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono porównanie metod pomiaru opóźnienia hamowania pojazdów podczas badań drogowych, z uwzględnieniem wymagań dotyczących okresowej oceny działania układu hamulcowego w pojeździe. Omówiono wyniki pomiarów wykonanych różnego typu przyrządami stosowanymi w tego typu badaniach. Poró[...]
EN The paper presents the results of the road investigation of the car brake deceleration. The different measuring instruments with inertia mass were tested. During the tests deceleration was measured with equipment approved for use at the motor vehicle inspection centers, optical instrument and with t[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2011 z. 3/84 49--56
PL W pracy przedstawiono cyfrowo sterowany modulator ciśnienia przeznaczony dla elektrycznie uruchamianych hamulców pojazdu użytkowego. Dla ilustracji istoty działania zaworu podano jego schemat ideowy i rysunek konstrukcyjny. Przedstawiono przykładowe wstępne wyniki badań tego modulatora - skonstruowa[...]
EN The paper presents the concept of digitally controlled modulator valve designed for electrically operated brakes of utility vehicles. Its schematic diagram and the construction draw is shown. The principles of valve operation obtained during tests on a special test rig are demonstrated. The modulato[...]
12
75%
Hydraulika i Pneumatyka
2010 nr 3 34-38
13
75%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2003 z. 2/49 55-64
14
75%
Prace Przemysłowego Instytutu Elektroniki
2001 nr 146 253-256
15
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 51 447-453
PL Celem pracy było zbadanie funkcjonowania różnych odprzęgów wagonów na torze oraz sprawdzenie hipotezy, że występuje korelacja pomiędzy energią kinetyczną odprzegów przed pierwszą pozycją hamulca torowego i stratami energii w torze za pierwszą pozycją hamulca torowego oraz wykorzystanie zebranych dan[...]
EN The research goal was to examine the functioning of various cust of wagons in the track lead and to verify the hypothesis that there is a correlation between kinetic energy of the cut before the first possition retarder nd losses of energy in the track lead behind the first position retarder and to [...]
16
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W referacie przedstawiono badanie przyczyn i rozwiązanie problemów eksploata-cyjnych związanych z niedostateczną możliwością obciążania turbinowego silnika spali-nowego GTD-350 zabudowanego na stanowisku laboratoryjnym. Przeprowadzono również identyfikację obiektu badań oraz zaproponowano metodę wyz[...]
EN The paper presents investigations into causes and solution of problems of operation re-lated to insufficient capability to load GTD-350 gas turbine in the laboratory test bed. Additionally the paper presents identification of the object of study and proposes procedures to be used to determine torque[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2002 Z. 76 169-177
PL W niniejszym referacie autorzy przedstawili wyniki badań symulacyjnych wpływu nierównomierności momentów tarcia w hamulacach(momentów hamujących) na skuteczność ruchu samochodu osobowego, dla różnych warunków przyczepności nawierzchni i różnych parametrów pojazdu. Rozważania kryterium granicznmej [...]
EN The paper presents the results of the simulation research of the influence of asymmetrical brake moments on the car motion stability, for different tyre road interaction and different car parameters. The authors have considered the value of acceptable asymmetrical brake force factor.
18
75%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 2 325--332
EN Parameters of friction systems decline in time by the process of wear. In friction brakes, the wear phenomenon is much more visible than in other friction systems. Wear itself is on one hand not desirable because of need for brake system parts replacement but sometimes is needed due to regeneration [...]
19
75%
Acta Mechanica et Automatica
2016 Vol. 10, no. 3 223--226
EN The braking system is one of the most important systems in any vehicle. Its proper functioning may determine the health and life the people inside the vehicle as well as other road users. Therefore, it is important that the parameters which characterise the functioning of brakes changed as little as[...]
20
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 565-573
PL W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z projektowaniem hamulców. Metodykę projektowania hamulców, jak również proces konstrukcyjny. Różne czynniki brane pod uwagę przy projektowaniu oraz także te wpływające na konstrukcje hamulców lotniczych i samochodowych.
EN This article presents selected issues related to the design of the brakes. Brakes design methodology as well as the construction process. Other factors which are important in the design process and also affect airplane and automotive brake design.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last