Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  brain-computer interface
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł omawia możliwość realizacji funkcjonalnego interfejsu mózgkomputer z wykorzystaniem urządzenia Emotiv Epoc. Interfejsy mózg-komputer są systemami wykorzystującymi pomiary aktywności neuronalnej użytkownika do generacji sygnałów sterujących dla maszyn. Technologia ta ma zastosowanie przede ws[...]
EN The article aims to examine the feasibility of using Emotiv Epoc to implement a functional brain-computer interface. Brain-computer interfaces constitute a class of systems capable of converting user’s brain activity measurements into control signals for machines. This technology is predominantly us[...]
2
100%
Measurement Automation Monitoring
EN : The aim of this study was to create a two-class brain-computer interface. As in the case of research on SSVEP stimuli flashing at different frequencies were presented to four subjects. Optimal SSVEP recognition results can be obtained from electrodes: O1, O2 and Oz. In this work SVM classifier wi[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2014 z. 70 91-92
EN This article is an introduction to issues related to the brain-computer interfaces (BCI). It introduces the reader to the topic and presents a methodology for scientific research.
4
100%
Bio-Algorithms and Med-Systems
EN Non-stationarity of electroencephalogram (EEG) signals greatly affect classifier performance in brain-computer interface (BCI). To overcome this problem we propose an adaptive classifier model known as extended multiclass pooled mean linear discriminant analysis (EMPMLDA). Here, we update the averag[...]
5
88%
Metrology and Measurement Systems
EN In the last decade of the XX-th century, several academic centers have launched intensive research programs on the brain-computer interface (BCI). The current state of research allows to use certain properties of electromagnetic waves (brain activity) produced by brain neurons, measured using electr[...]
6
88%
Computer Applications in Electrical Engineering
2015 Vol. 13 102--110
EN Evoked potentials are one of the brain's electrical activity types. They appear on the human scalp as a result of a registration of an external stimulus (e.g. an appearance or a change of a sound, a flash of light or an image). Generally, they are used in medical diagnosis, but they also may be used[...]
7
75%
Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research
EN To achieve a reliable two-dimensional control by noninvasive EEG-based brain-computer interface (BCI), users are typically required to receive long-term training to learn effective regulation of their brain rhythmic activities, and to maintain sustained attention during the operation. We proposed a [...]
8
75%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN Brain-Computer Interface (BCI) allows for non-muscular communication with external world, which may be the only way of communication for patients in a locked-in state. This paper presents a complete software framework for BCI, a novel hardware solution for stimuli rendering in BCIs based on Steady S[...]
9
75%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 79 25--30
PL Głównym celem artykułu jest porównanie skuteczności klasyfikacji cech dwóch algorytmów klasyfikujących wykorzystywanych w interfejsach mózg-komputer: SVM (ang. Support Vector Machine, Maszyna Wektorów Nośnych) oraz LDA (ang. Linear Discriminant Analysis, Liniowa Analiza Dyskryminacyjna). W artykule [...]
EN The main aim of this article is to compare the effectiveness of the classification of the two classifiers used in brain-computer interfaces: SVM (Support Vector Machine) and LDA (Linear Discriminant Analysis). The article presents an interface in which the subject is presented the two stimuli flashi[...]
10
75%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2019 Vol. 39, no. 3 914--922
EN The steady-state visually evoked potential (SSVEP) based brain-computer interfaces (BCIs) generally deploy flickering stimuli with different frequencies in order to generate different commands. This paper presents a setup that can be used to generate multiple commands from a single flickering stimul[...]
11
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 4 352-354
PL W artykule przedstawiono system BCI umożliwiający sterowanie awatarem w wirtualnym świecie gry Second Life z wykorzystaniem potencjału mózgowego P300. Do budowy systemu autorzy wykorzystali ogólnodostępne oprogramowanie BCI2000 oraz własne oprogramowanie umożliwiające sterowanie zewnętrzną aplikacją[...]
EN In the paper there is presented a BCI system which enables control of avatar movement in the virtual world of the Second Life game. The system consists of two PCs connected via LAN. On the first computer the BCI200 system was launched with a modified Dochin board (Fig. 5). The interface enables choo[...]
12
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zadaniem interfejsu mózg-komputer (Brain-Computer Interface: BCI) jest umożliwienie osobom sparaliżowanym komunikacji z otoczeniem. W tym zakresie, systemy BCI umożliwiają przetworzenie "myśli" na proces sterowania urządzeniami zewnętrznymi takimi jak protezy czy wózki inwalidzkie. Opisane w artykul[...]
EN The main purpose of a brain-computer interface (BCI) is to allow paralyzed people to communicate with the environment. Currently, the proposed BCI systems of this type are able to process "thoughts" in order to control external devices such as prostheses or wheelchairs. The article presents results [...]
13
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 9a 187-189
PL Głównym zadaniem systemu BCI jest odczytanie sygnałów generowanych przez neurony mózgowe. Do efektywnego działania interfejsu mózg-komputer potrzebna jest skuteczna metoda selekcji cech sygnału EEG. W artykule autorzy zaproponowali użycie współczynnika tstatystyk do uszeregowania i redukcji cech na [...]
EN The main task of BCI is to translate the signals generated by neurons in the brain. For the effective operation of the brain-computer interface, an efficient method of feature selection of EEG signal is needed. In this article authors propose the use of t-statistics to feature selection for BCI syst[...]
14
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Celem opracowania jest zwięzłe opisanie zasad działania interfejsu mózg–komputer i przedstawienie jego możliwych zastosowań technicznych. Jest to współcześnie intensywnie rozwijany system mechatroniczny mierzący aktywność mózgu i generujący na jej podstawie sygnały sterujące dla urządzeń i maszyn. W[...]
EN The aim of this paper is to briefly describe principles of brain–computer interface and presentation of its possible technical applications. At this point in time is in mechatronics an intensively developing system, that measures brain activity and on this basis generates control signals for devices[...]
15
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2015 R. 19, nr 3 15--24
PL W artykule przedstawiono nowoczesną metodę komunikacji między człowiekiem a maszyną, w której wykorzystane są potencjały mózgowe – interfejs mózg–komputer. Opisano rozwój i właściwości metod komunikowania ludzkiego mózgu z urządzeniami i maszynami. Zaprezentowano projekt interfejsu, jakiego użyto do[...]
EN The paper presents modern method of communication between human and a machine, using brain potentials – brain–computer interface. A development and properties of methods of human brain announcing with devices and machines were described. The project of interface used to control mobile robot was deve[...]
16
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 2 98-102
PL Klasyczny algorytm genetyczny był z powodzeniem stosowany w wielu problemach optymalizacyjnych, jednakże jego użyteczność jest ograniczona w problemach selekcji cech, zwłaszcza jeżeli wymagana jest wysoka stopa redukcji cech. Algorytm, w jego klasycznej wersji, zwraca zbiory cech zawierające około 5[...]
EN The classic genetic algorithm has been successfully applied to many optimization problems. However, its usefulness is limited when it comes to feature selection, particularly if a high reduction rate is expected. The algorithm, in its classic version, returns feature sets containing approximately 50[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
2016 Nr 10 225-235
PL Odpowiedź mózgu na bodziec powtarzany ze stałą częstotliwością (np. migające światło diody LED) nazywana jest potencjałem stanu ustalonego (SSVEP ang. Steady State Visually Evoked Potential). W konsekwencji takiej stymulacji w sygnale EEG (Elektroencefalogram) rejestrowanym znad kory wzrokowej nastę[...]
EN The response of the brain to a stimulus repeated with a constant frequency (eg. flashing LED), is called a Steady State Visually Evoked Potential (SSVEP). As a consequence of the stimulation, the EEG signal (electroencephalogram) recorded from the visual cortex shows a significant power increase in [...]
18
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W niniejszym artykule podjęto próbę analizy sygnału EEG z informacją o aktywności wzrokowej człowieka w kontekście interfejsów mózg-komputer. Wykorzystano funkcjonalności rejestratora sygnału EEG oraz systemu śledzenia punktu fiksacji wzroku. Poszukiwana była korelacja pomiędzy obserwowanym obszarem[...]
EN The article presents an attempt to integrate EEG signal analysis with information about human visual activities, i.e. gaze fixation point. The results from gaze-tracking-based measurement were combined with the standard EEG analysis. A search for correlation between the brain activity and the region[...]
19
63%
Elektronizacja : podzespoły i zastosowania elektroniki
PL Przedstawiono prototypowy układ akwizycji sygnałów EEG, przeznaczony do prowadzenia badań naukowych w zakresie rozwoju metod analizy sygnału EEG do zastosowań w interfejsach BCI (brain-computer interface). Układ umożliwia cyfrową rejestrację sygnałów w ośmiu kanałach przy poziomie zakłóceń typowego [...]
EN The aim of this work to design a multi-channel mixed-signal system for EEG signal asquisition in brain-computer interfaces. The paper contains a review of EEG signal analysis methods that are used in human-computer communication systems. Selected systems of this type are described in more detail. A [...]
20
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
2017 Nr 11 123--131
PL Potencjał stanu ustalonego (SSVEP - ang. Steady State Visually Evoked Potential) to odpowiedź mózgu na obserwowane stymulacje świetlne pojawiające się ze stałą częstotliwością. Podczas tego zjawiska w sygnale EEG (Elektroencefalogram) odbieranym z powierzchni czaszki w okolicach kory wzrokowej nastę[...]
EN The Steady State Visually Evoked Potential (SSVEP) is the brain's response to the observed light stimulation occurring at a constant frequency. During this phenomenon in the EEG (Electroencephalogram) signal received from the skull surface near the visual cortex there is a significant increase in si[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last