Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  boundary elements method
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W pracy podano opis matematyczny procesów cieplnych, zachodzących w obszarze stalowego wlewka ciągłego. Omówiono model numeryczny wykorzystujący metodę elementów brzegowych, przy czym proces krzepnięcia uwzględniono poprzez uzupełnienie algorytmu MEB procedurą, nazywaną w literaturze metodą przemien[...]
EN In the work mathematical description of the thermal processes which occur in the area of stranded steel cast has been given. The numerical model utilizing the boundary elements method has been descussed, while the solidification process has been taken into consideration completing the MEB algorithm [...]
2
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 6 329-334
PL W pracy przedstawiono kombinowany wariant metody elementów brzegowych dla obszarów zorientowanych we współrzędnych sferycznych (zadanie ID, W rozdziale 2 wyprowadzono równanie brzegowe wykorzystując brzegowe równanie całkowe dla zadania przestrzennego. W rozdziale 3 omówiono szczegóły dotyczące algo[...]
EN In this paper the combined version of the BEM for domains oriented in spherical co-ordinate system (ID task) is presented. In the second chapter the boundary equation is derived on the basis of boundary integral equation concerning the 3D problem, Next (chapter 3), the numerical algorithm is discuss[...]
3
61%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 15 83-88
PL W pracy zastosowano metodę elementów brzegowych w dziedzinie czasu do analizy szybkiego wzrostu pęknięcia w układzie obciążonym dynamicznie. Prędkość i kierunek wzrostu pęknięcia określono na podstawie kryterium pękania. W prezentowanej metodzie stosuje się brzegowe równanie całkowe przemieszczeń i [...]
EN In this work the time-domain boundary element method is applied to analyze a structure with a rapidly growing crack subjected to dynamic load. The velocity and path of the crack growth are determined by the fracture criterion. The present method uses the displacement and the traction boundary integr[...]
4
61%
Modelowanie Inżynierskie
2012 T. 13, nr 44 285-292
PL Obecność dyskretyzacji w klasycznej MES oraz MEB jest dość istotnym mankamentem. Alternatywą pozwalającą na uniknięcie wspomnianego problemu są parametryczne układy równań całkowych (PURC) niewymagające klasycznej dyskretyzacji podczas ich numerycznego rozwiązywania. Celem niniejszej pracy jest uogó[...]
EN The occurrence of discretization in classical FEM and BEM is a quite essential disadvantage. An alternative to avoid the problem are parametrical integral equations systems (PIES) that do not require the classical discretization while solving them numerically. The purpose of this paper is to general[...]
5
61%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 6 89-94
PL Metodę elementów brzegowych (MEB), przedstawioną w części I, zastosowano do rozwiązania kilku zagadnień dynamiki pęknięć. Obliczono dynamiczne współczynniki intensywności naprężeń (DWIN) dla kilku przykładów: kwadratowej szczeliny w ośrodku nieograniczonym, kwadratowej szczeliny wewnętrznej i prosto[...]
EN The boundary element method (BEM), presented in part I, is applied to solve several dynamic fracture problems. The dynamic stress intensity factors (DSIF) for three examples: a square crack in an infinite domain, an internal square crack and a rectangular edge crack in a rectangular bar are computed[...]
6
61%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 6 317-322
PL W pracy przedstawiono elementy nowej koncepcji metody rozmytych elementów brzegowych. Artykuł omawia odwzorowania o wartościach rozmytych, które są rozwiązaniami rozmytych brzegowych równań całkowych. Analiza przeprowadzona jest na przykładzie problemu brzegowego klasycznej teorii potencjału z uwzgl[...]
EN In the paper basic concepts of a new methodology of the fuzzy boundary element method are presented. This article deals with fuzzy-set-valued mappings which are solutions of the fuzzy boundary integral equations. Exact fuzzy solutions of fuzzy boundary integral equations are defined as well as appro[...]
7
61%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 z. 20 430-435
PL W artykule prezentowany jest numeryczny algorytm minimalizacji współczynnika intensywności naprężeń w elementach maszyn z wykorzystaniem koncepcji karbów odciążających (osłabienie elementu konstrukcyjnego) oraz modyfikacji ich kształtu. Procedura optymalnego projektowania jest kombinacją matematyczn[...]
EN In this paper a numerical design algorithm is described which enables the minimization of the stress intensity factor in a machine component by introducing the defense notch system into the component (weakening of the component) and selection of the shape of its boundary. The design procedure used i[...]
8
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2006 z. 69 [232] 266-277
PL W artykule przedstawiono zastosowanie metody elementów brzegowych (MEB) oraz środowiska Matlab-Simulink do diagnozowania pęknięcia stopy zęba koła w złożonych przypadkach uszkodzeń przekładni zębatych. Stosując MEB wyznaczono wypadkową sztywność zazębienia kól z zębem pękniętym u podstawy. Wyznaczon[...]
EN Application of the Boundary Elements Method (BEM) and the Matlab-Simulink to tooth gear diagnostic research has been presented in the paper. The analyses of influence of development of the fatigue crack in a gear tooth root were executed in modification the stiffness of teeth of wheels. This paper p[...]
9
61%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy przedstawiono sformułowanie i zastosowanie metody elementów brzegowych (MEB) w analizie drgań własnych tarcz wzmacnianych elementami usztywniającymi. Tarcze analizowane są metodą podwójnej zasady wzajemności MEB i wzmacniane elementami belkowymi, modelowanymi metodą elementów skończonych (ME[...]
EN The formulation and application of the boundary element method (BEM) in analysis of freely vibrating reinforced plates is presented. The plates are analyzed by the dual reciprocity BEM and reinforcement by the finite element method (FEM). Numerical examples are shown and frequencies and mode shapes,[...]
10
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2007 z. 61 137-142
PL W artykule przeprowadzono analizę wpływu cech konstrukcyjnych koła podatnego przekładni falowej: względnej deformacji promieniowej wjm i względnej grubości powłoki g/df oraz cech konstrukcyjnych zarysu odniesienia na wartości naprężeń w dnach wrębów międzyzębnych wieńca zębatego. W analizie stanu na[...]
EN Application of the Boundary Elements Method (BEM) in the numerical analysis of the harmonic gear drive flexspline has been presented in the paper. The influence of the construction features of flexspline and the tool on the values of stresses in bottom land of a toothed wheel rim of flexspline has a[...]
11
51%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 15 341-346
PL W artykule poszukuje się optymalnego kształtu strefy połączenia płaskie dno-cylinder w postaci odsądzenia lub podcięcia ze względu na maksymalne naprężenia zastępcze. Prezentowany algorytm jest kombinacją matematycznych metod grafiki komputerowej wykorzystywanych do opisu kształtu brzegu zbiornika, [...]
EN This paper deals with the optimization of the shape of the flat-end and cylinder connection in the pressure vessel, with a fillet or stress relief groove. The objective of the design is the minimisation of the maximum effective stress, along the boundary of the pressure vessel. The design procedure [...]
12
51%
Problemy Eksploatacji
2006 nr 3 157-164
PL W artykule przeprowadzono analizę wpływu zużycia ściernego zebów na wartości napreżeń w ich stopach oraz karbie spowodowanym zachodzącym zużyciem. W obliczeniach wytrzymałościowych zębów kół zewnętrznie uzębionych wykorzystano metodę elementów brzegowych (MEB).
EN Application of the Boundary Element Method in numerical analysis of the strength of the wheel gears has been presented in the paper. The analysis of influence of wear of teeth on values of stresses in their bases has been presented too. The obtained calculation results shown in the form of graphs fa[...]
13
51%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 6 83-88
PL W pracy przedstawiono metodę elementów brzegowych (MEB) w analizie dynamicznej przestrzennych elementów konstrukcji z pęknięciami. Rozwiązania w dziedzinie czasu lub częstości wyznaczono stosując metodę transformacji całkowej Laplace'a lub Fouriera, W prezentowanym sformułowaniu stosuje się brzegowe[...]
EN The boundary element method (BEM) for three-dimensional dynamic analysis of cracked structures is presented. The solutions are computed in time and frequency domain by using either the Laplace or the Fourier integral transform method. The displacement a,nd the traction boundary integrai equations ar[...]
14
51%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 6 335-340
PL W pierwszej części pracy przedstawiono nową koncepcję modelowania zadań nieustalonej dyfuzji w obszarach walcowych wykorzystującą kombinowana metodę elementów brzegowych. Algorytm jest złożeniem klasycznego wariantu MEB z dyskretyzacją czasu dla obszarów prostokątnych i pewnej prostej procedury iter[...]
EN In the first part of the paper a new concept of the BEM using discretization in time for numerical solution of non-steady diffusion problems in domains oriented in cylindrical co-ordinate system is discussed. The algorithm being a composition of the basic variant of combined BEM (for rectangular coo[...]
15
51%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 z. 20 135-140
PL Celem pracy jest przedstawienie optymalizacji położenia brzegów rozdzielających różne materiały ze względu na sztywność materiałów kompozytowych obciążonych statycznie lub dynamicznie. Zagadnienie rozwiązano za pomocą metody podwójnej zasady wzajemności MEB i algorytmu ewolucyjnego. W celu sprawdzen[...]
EN The aim of the work is to present optimization of position of interfaces between different materials in order to obtain maximum stiffness of composite structures subjected to static or dynamic loads. The problem is solved using the subregion dual reciprocity boundary element method (BEM) and evoluti[...]
16
51%
Transport Problems
PL W opracowaniu przedstawiono zastosowanie metody elementów brzegowych (MEB) do wyznaczania sztywności zazębienia kół. Dokonano analizy wpływu rozwoju pęknięcia zmęczeniowego zęba na zmiany sztywności zazębienia. Otrzymane wyniki badań wykorzystano w modelu diagnostycznym do wykrywania uszkodzeń zębów[...]
EN Application of the Boundary Elements Method (BEM) in the numerical analysis of the stiffness of meshing has been presented in the paper. The analyses of influence of development of the fatigue crack in a gear tooth root were executed in modification the stiffness of teeth of wheels. The got results [...]
17
51%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Śląska
2004 z. 144 1-166
PL W pracy przeprowadzono analizę i wprowadzono równania opisujące, z różnym stopniem przybliżenia, pole elektromagnetyczne w zgrzewanych materiałach i elektrodach, posiadających zdolność przewodzenia prądu elektrycznego oraz określone własności magnetyczne. Uzyskane równania uwzględniają wpływ prędkoś[...]
EN This work presents an analysis and derived equations describing various degrees of approximation of the electromagnetic field in welded materials and electrodes, displaying the ability of conducting electric current as well as definite magnetic properties. The obtained equations take into account th[...]
18
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2002 z. 60 [197] 227-234
EN The aim of this paper is to present the formulation and application of the subregion boundary element method (BEM) to two-dimensional dynamic analysis of non-homogeneous bodies. The transient problem is solved using the dual reciprocity method (DRM). An example showing application and accuracy of th[...]
19
51%
Archiwum Odlewnictwa
2001 R. 1, nr 2 238--243
PL W pracy przedstawiono metodę identyfikacji brzegowego strumienia ciepła na fragmencie brzegu ograniczającego analizowany obszar ciała stałego. Może być to np. krystalizator urządzenia COS pracującego w warunkach pseudoustalonego przepływu ciepła. Algorytm skonstruowano na podstawie kryterium najmnie[...]
EN In the paper the method of boundary heat flux identification is presented. The algorithm is constructed on the basis of the least squares criterion in which the sensitivity coefficients are introduced. The method can be useful for the analysis of continuous casting technology. In the final part the [...]
20
51%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 10 285-290
PL W pracy wykorzystano metodę elementów brzegowych z dyskretyzacją czasu do numerycznej symulacji krzepnięcia odlewu aluminiowego. W równaniu energii opisującym proces krzepnięcia występuje składnik nazywany funkcją źródła. Wydajność tej funkcji wynika z rozważań znanych w literaturze pod nazwą modelu[...]
EN In the paper the boundary element method using discretization in time is applied for numerical simulation of aluminium casting solidification. The energy equation describing the process contains a term called the source function. The capacity of this function results from the considerations known in[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last