Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  boundary element metod
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 10 77-82
PL W pracy przedstawiono analizę zwartej próbki umieszczonej między powierzchniami podzielonego pręta Hopkinsona obciążonego dynamicznie. Ruch próbki modelowano metody rozwiązań w dziedzinie czasu i metodą, elementów brzegowych. Rozpatrzono dwa przypadki warunków brzegowych. Porównano prędkości powierz[...]
EN The compact compression specimen positioned between two faces of the split Hopkinson bar and subjected to dynamic loading is analyzed. The motion of the specimen is modelled using the time domain formulation of the boundary element method. Two types of the displacement boundary conditions are consid[...]
2
100%
Modelowanie Inżynierskie
2012 T. 12, nr 43 231-238
PL W pracy przedstawione zostały wyniki homogenizacji nanokompozytów o osnowie polimerowej wzmacnianych płytkami nanoglinek, tworzącymi równoległe pakiety, modelowanymi jako cząstki zastępcze. Wyniki uzyskano na drodze analizy płaskich reprezentatywnych elementów objętościowych za pomocą metody element[...]
EN In this work results of numerical homogenization of polymer/clay nanocomposites, reinforced with parallel stacks of clay sheets modelled by effective particles, are presented. The results are obtained by the analysis of representative volume elements by using the boundary element method. The cases o[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 6 53-58
PL W pracy przedstawiono zastosowanie metody pochodnej materialnej w analizie wrażliwości funkcji celu, umytej do geometrycznego zagadnienia odwrotnego, bazującego na znajomości częstości drgań własnych układu, Bezpośrednie zagadnienie własne rozwiązano przy zastosowaniu MED. Główną motywacją pracy jes[...]
EN This paper deals with the application of varialional-matorial derivative approach to sensitivity analysis of an objective function used in geometrical inverse problems bused on knowledge of eigenfrequencies. The relevant direct eigenvalue problem is solved using BEM. The main motivation of this pape[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 6 47-52
PL Niniejsza praca przedstawia zastosowanie metody zmiennych sprzężonych oraz dualnej metody elementów brzegowych do analizy wrażliwości dowolnego funkcjonału brzegowego względom transformacji brzegu zewnętrznego oraz translacji, rotacji i ekspansji szczeliny.
EN This paper deals with an application of adjoint variable method and the dual boundary element method to sensitivity analysis of an arbitrary boundary functional with respect to shape transformation of the external boundary and translation, rotation atul scale change of the crack.
5
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 129-134
PL Głównym celem pracy jest opracowanie algorytmu obliczeń połączoną metodą elementów brzegowych i skończonych (MEB/MES) i zastosowanie go w analizie statycznej i dynamicznej. W pracy posłużono się metodą podobszarów, która umożliwia analizę materiałów niejednorodnych, Rozważano połączenie układów skła[...]
EN The main aim of the present work is to develop a hybrid boundary and finite element algorithm (BEM/FEM) and to apply if in the static and dynamic analysis. In this paper, the subregion formulation, which allows analyzing nonhomogenous materials, is applied. Coupling of two bodies is considered: a pl[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 99-104
PL W artykule przedstawiono aspekty numeryczne modelowania materiałów sprężysto-plastycznych za pomocą sformułowania początkowych naprężeń metody elementów brzegowych (MHB). Przedstawiono równania całkowe oraz sposób obliczania całek osobliwych związanych z obszarem plastycznym. Przemieszczenia i naprę[...]
EN The paper shows numerical aspects of modelling elastoplastic materials by the boundary element method. The initial stress approach is used in the elastoplastic analysis. Integration of singular integrals over the plastic domain in the integral equations is presented. Displacements and stresses are c[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 31 149-153
EN This article deals the numerical method to solution of sound propagation radiated by vibration of surfaces of machine complex. As the base of applied numerical solution is used the boundary elements method. The purpose of the work is to determine the rate of inaccuracy of numerical results obtained [...]
8
84%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 10 47-52
PL W pracy przedstawiono zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji układów mechanicznych. Omówiono nową metodę optymalizacji, bazującą na algorytmach genetycznych i metodzie elementów brzegowych, która pozwala na poszukiwanie optymalnej postaci konstrukcyjnej sprężystych układów mechanicznyc[...]
EN Application of genetic algorithms in optimization of mechanical structures is presented. A new optimization method based on genetic algorithms and the boundary element method is described. This new method allows to conduct the shape optimization and the topology optimization for elastic mechanical s[...]
9
84%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Śląska
2000 z. 137 1-132
PL W pracy przedstawiono sformułowanie i zastosowanie dualnej metody elementów brzegowych w zagadnieniach dynamiki pęknięć. Spośród znanych sformułowań metoda dualna jest najbardziej ogólna i uniwersalna. W metodzie stosuje się brzegowe równanie całkowe przemieszczeń i sił dla węzłów należących do powi[...]
EN In this work the formulation and application of the dual boundary element method for dynamic crack problems are presented. Among known formulations, the dual method is considered as the most general and versatile. In this method the displacement and traction boundary integral equations are used for [...]
10
84%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2017 z. 64, nr 2/I 119--128
PL Przedstawiono analizę pionowych drgań własnych masywnej osiowosymetrycznej sztywnej bryły zagłębionej w jednorodnej inercyjnej półprzestrzeni sprężystej. Zespoloną sztywność półprzestrzeni z więzami nałożonymi przez sztywną bryłę otrzymano z rozwiązania mieszanego osiowosymetrycznego zagadnienia brz[...]
EN An analysis of vertical eigenvibration of a massive axisymmetric rigid body embedded in a uniform elastic half-space is presented. The complex-value stiffness of the half-space with the constrains imposed by the rigid body has been obtained from the solution of a mixed axisymmetric boundary value pr[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last