Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 46
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  boreholes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2004 R. 21/1 441-453
PL Zaciąganie przewodu wiertniczego lub rur okładzinowych jest zjawiskiem powstającym w trakcie przemieszczania rur w otworze kierunkowym. W celu określenia wartości siły tarcia niezbędna jest znajomość siły bocznej działającej na przewód wiertniczy lub rury okładzinowe oraz wartości współczynnika tarc[...]
EN Tightening of string and casing occurs when tubulars are moved in a directional bore hole. To determine the friction force, one should know the side force acting on the string or casing, and friction coefficient value. Owing to the multitude of factors that cannot be quantitatively assumed in the fr[...]
2
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
1999 nr 387 129--130
3
88%
Geologia Sudetica
2014 Vol. 42 149--159
EN A set of four new research boreholes, up to 200 m deep, were accomplished in the Nysa Kłodzka Graben and adjacent area, namely: Gniewoszów PIG-1, Międzygórze PIG-1, Krosnowice PIG-1 (plus Krosnowice PIG-1bis) and Zieleniec PIG-1. All boreholes were localized close to the important “frame dislocation[...]
4
88%
Przegląd Geologiczny
EN The Detailed Geological Map of Poland in scale 1:50,000 (DGMP 1:50,000) is elaborated in Polish on the base of geological mapping, especially drilled boreholes to subQuaternary basement as well as geological and geophysical surveys and laboratory studies. The whole edition comprises 1069 sheets. The[...]
5
88%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2001 Nr 10 341-344
EN Waste substances pressing into absorptive holes. Construction, service and liquidation of absorptive hole. Influence of such holes on underground waters. Experiences in applying absorptive holes technology in Poland.
6
88%
Przegląd Geologiczny
2001 Vol. 49 nr 11 1083-1088
PL Pole termiczne Ziemi a szczególnie rozkład gęstości strumienia cieplnego (Q) może być źródłem istotnych informacji o procesach geodynamicznych przebiegających w skorupie, o warunkach generacji węglowodorów, a także o obszarach i formacjach perspektywicznych dla wykorzystania energii geotermalnej. Un[...]
EN The thermal field of the Earth and particularly the heat flow density (Q) is a valuable source of information on geodvna-mic processes that occur in the Crust, conditions for hydrocarbon generation, and areas and formations promising for geothernuil energy. The uniqueness ofgeothermal data that are [...]
7
75%
Przegląd Geologiczny
2001 Vol. 49 nr 12 1180-1185
PL Przedstawiono wyniki badań litogenetycznych osadów czwartorzędowych pobranych przy pomocy trzech, pierwszych na obszarze Tatr, otworów wiertniczych zlokalizowanych na Polanie Ornak w górnej części Doliny Kościeliskiej. Z uzyskanych tą drogą materiałów wynika, że zachowane są tu trzy warstwy (poziomy[...]
EN The this paper presents the results of lithogenetic investigations of Quaternary deposits discovered for the first time bv three boreholes located at the Polana Ornak in the upper part of the Kościeliska Valley. Three till horizons separated by non-glacial deposits of different origin were recognize[...]
8
75%
Nafta-Gaz
2006 R. 62, nr 11 594-601
PL W artykule przedstawiono cel i zasady likwidacji odwiertów ze szczególnym uwzględnieniem ich uszczelnienia, zapewniającego prawidłową izolację przewiercanych horyzontów wodonośnych, roponośnych i gazonośnych oraz właściwą ochronę środowiska naturalnego. Przedstawiono wyniki wykonanych w INiG prac la[...]
EN In the article the goal was presented and principles of closing the bore-holes with particular emphasis on their sealing which provides appropriate isolation of drilled water-bearing, oil-bearing and gas-bearing water levels and suitable natural environment protection. Results of laboratory tests pe[...]
9
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL W referacie, na podstawie własnych opracowań IGNiG oraz wyników współpracy z Instytutem Przemysłu Organicznego Warszawa i VNIPIVZRYVGIEOFIZIKA (Rosja), przedstawiono gamę urządzeń wykorzystujących kontrolowaną energię materiału wybuchowego, stosowanych do wykonywania szeregu prac w trakcie „życia" o[...]
EN The paper, on the grounds of own IGNiG Kraków studies and co-operation with IPO Warszawa and VNIPIVZRYVGIEOFIZIKA (Russia), gives overall range of equipment that use controlled energy of explosives, used in different works during the whole "lifetime" of borehole.
10
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2015 nr 9 315--319
PL Druga część publikacji poświęconej gruntowym pionowym wymiennikom ciepła (GWC), jako dolnym źródłom pomp ciepła (OŹC) stosowanych w systemach ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zarówno w budynkach mieszkalnych jak i obiektach użyteczności publicznej. W jego części pierwszej omówione [...]
EN This is the second part of paper on vertical ground heat exchangers as the lower heat source for heat pumps in building and tap water heating systems. In the first part (. TCHiK', nr 6-7/2015, pp.20~214) the problems of such heat exchangers design have been analysed with the most important questions[...]
11
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL Wyznaczanie koncentracji Si, Ca i Fe na podstawie spektrometrycznych pomiarów neutron gamma (sPNG) jest w praktyce procedurą narażoną na szereg źródeł błędów, które mogą czynić zastosowanie tej metody nieskutecznym. Podstawą wyznaczania koncentracji ww. trzech pierwiastków jest analiza widm promieni[...]
EN There are a few sources of errors in a spectral method of determination elemental contents. Several elements influence the measured gamma spectra induced by neutrons. Three of them Si, Ca and Fe are most interesting as lithology indicators. Every of these three elements emit the specific energy of g[...]
12
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Obecność skał wykazujących anizotropię ma wpływ zarówno na prędkości fal podłużnych i poprzecznych rejestrowanych przy profilowaniach akustycznych, jak również na mierzone oporności pozorne. Serie anizotropowe mogą tworzyć się w wyniku procesów depozycji oraz naprężeń tektonicznych. Przy interpretac[...]
EN Rock anisotropy has a significant influence on longitudinal and shear wave velocities and on the electrical properties. This can affect both a single layer (then it is related to the microstucture) and a sequence of layers (a large scale). This paper discusses possibilities of determination of forma[...]
13
75%
Energetyka
2016 nr 8 451--456
PL Analizowane sytuacje geometrii przestrzeni pierścieniowej są obrazem stanu odwiertu bez uwzględnienia możliwości osadzenia się zwiercin na ścianie odwiertu lub kolumny rur czy zmian geometrii wywołanych występowaniem niestabilnych warstw pakietowo-ilastych. W artykule przeanalizowano wyniki symulacj[...]
EN Analysed annular space geometry situations reflect the state of a borehole, without taking into account the possibility of borings sedimentation on the walls of a borehole or of a pipes column, or of geometry changes caused by the presence of unstable packet-loamy layers. Discussed are also expulsio[...]
14
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Celem pracy było zbadanie zależności sygnału sondy neutronowej od kąta pomiędzy osią otworu wiertniczego i płaszczyzną nachylenia warstw Zadanie zostało rozwiązane poprzez zaprojektowanie i realizację serii eksperymentów numerycznych, pozwalających na uzyskanie odpowiedzi sondy neutronowej we wzorca[...]
EN The main goal of the research is to present an influence of an angle between a thin-layer and a borehole axis on a response of a neutron well-logging tool. A series of numerical neutron borehole profiles have been simulated for a wide range of asymmetric borehole — thin-layer geometries. Basic assum[...]
15
75%
Nafta-Gaz
2006 R. 62, nr 11 584-593
PL W artykule podano wymagania stawiane cieczom roboczym, stosowanym przy opróbowaniu i zbrojeniu otworów wiertniczych oraz przy rekonstrukcjach odwiertów. Określono kryteria, jakim powinny odpowiadać parametry cieczy roboczych. Przedstawiono najczęściej stosowane ciecze robocze w przemyśle. Omówiono w[...]
EN The paper provides requirements concerning workover and completion fluids. Provided are fluid selection criteria and most frequently used workover/completion fluids. Discussed are lab data for fluids used in industry. Presented are comments and conclusions.
16
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 639--643
PL Niezakłócony przepływ ropy naftowej i gazu ziemnego w napowierzchniowych rurociągach przesyłowych jest bardzo istotnym elementem prawidłowej pracy kopalni ropy. W referacie opisano układ wielofazowego płynu złożowego, na przykładzie jednego z odwiertów ropnych o wysokim wykładniku gazowym i z tenden[...]
17
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 649--653
PL Monitoring korozji, prowadzony poprzez pomiary ilości żelaza w próbkach wody złożowej pobranych z głowicy odwieriu, może dostarczać informacji o istnieniu korozji wgłębnej, aktywności korozji w liniach przesyłowych oraz o skuteczności stosowanej ochrony inhibitorowej. Ilości żelaza przekształcone na[...]
EN Using iron counts as corrosion monitors by determination of the iron counts in wellhead samples can provide information on the existence of downhole corrosion, the effectiveness of inhibitor treatments and corrosion activity in flowlines in waterflood systems and oi1production operations. The iron c[...]
18
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 267--273
PL Aparatury i sprzęt pomiarowy nowej generacji do obsługi otworów wiertniczych stwarzają duże możliwości w dziedzinie geologicznej interpretacji poziomów poszukiwawczych. Podstawowy cel interpretacji — wyznaczenie poziomów zbiornikowych, określenie litologii, porowatości, rodzaju i ilości fluidów wype[...]
EN New generation equipment and measuring devices for well logging services give a lot of possibilities in the field of geological interpretation of hydrocarbon horizons. The basic aim of interpretation — identification of reservoir sections, lithology determination, evaluation of porosity, quality and[...]
19
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 293--297
PL W pracy przedstawiono dyskretną transformatę falkową (ang. Digital Wavelet Transform DWT) jako narzędzie do dekompozycji sygnałów akustycznych rejestrowanych w otworach wiertniczych sondą LSS. Celem badań była próba identyfikacji i wydzielenia poszczególnych pakietów falowych P, S i Stoneleya na dek[...]
EN In this paper Digital Wavelet Transform (DWT) as a tool for decomposing of acoustic full waveforms is presented. Attempt of identification and determination of P, S and Stoneley waves on the details obtained from DWT was the goal of the research. Conducted decompositions were evaluated on the basis [...]
20
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 321--325
PL Charakterystyka termiczna basenu sedymentacyjnego opiera się na określeniu rozkładu temperatur z głębokością i wyznaczeniu gęstości powierzchniowego strumienia cieplnego. Najlepsze dane temperaturowe uzyskiwane są na podstawie ciągłych profilowań termicznych wykonywanych w warunkach „ustalonej" równ[...]
EN Determination of temperature distribution and knowledge of heat flow values are necessary for thermal characterization of a sedimentary basin. The best temperature data are obtained from temperature logs measured in stabilized conditions. The quality of temperature data depends on the stabilization [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last