Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  boom
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Mechaniczny
2009 nr 9 30-34
PL Zgodnie z założeniami programu modernizacji maszyn podstawowych w polskim górnictwie węgla brunatnego koparka SchRs 4600.30 ma otrzymać m.in. nowy zespół urabiania, w związku z czym spodziewany jest wzrost obciążeń konstrukcji stalowej, a przede wszystkim wysięgnika koła czerpakowego. Spowodowało to[...]
EN According to modernization program of the open pit mining machinery in Polish lignite mining industry the bucket wheel excavator SchRs 4600.30 is going to be given a new bucket wheel mechanism - a bucket wheel with higher number of buckets and a drive unit with higher power. The consequence of these[...]
2
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W pracy przedstawiono analizę drgań wysięgnika zrzutowego koparki wieloczerpakowej kołowej o konstrukcji nadwozia typu C. Ze względu na lekką i wiotką konstrukcję nośną, istotne znaczenie ma analiza częstości i postaci drgań wysięgnika, który podczepiony jest do nadwozia koparki. Analizę numeryczną [...]
EN In the recent work the vibration analysis of the bucket wheel excavator discharge boom were presented. In regard to light and whippy supporting structure the significant meaning has the frequency and form of the discharge boom vibrations, which is connected to the excavator body. The numerical analy[...]
3
84%
Problemy Maszyn Roboczych
2009 Z. 33 5-14
PL W pracy opracowano model dyskretny o jednym stopniu swobody układu trójczłonowy wysięgnik teleskopowy - siłownik zmiany wysięgu żurawia samojezdnego w płaszczyźnie obrotu, który reprezentuje przemieszczenie końca wysięgnika w miejscu zawieszenia przenoszonego ładunku. Zagadnienie drgań swobodnych uk[...]
EN In this paper the discrete model of one degree of freedom of vibration of the system consisted of the three member type telescopic boom and hydraulic cylinder of crane radius change has been presented. The created model is useful to describe the lateral motion in the rotary plane of the telescopic b[...]
4
84%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Niejednokrotnie, podczas modernizacji koparek kołowych z wysuwanym wysięgnikiem, stawiane jest pytanie dotyczące możliwości zwiększenia mocy napędu koła czerpakowego kosztem ograniczenia możliwości technologicznych koparki, li w/, się, że najprostszym ograniczeniem tych możliwości byłoby zmniejszeni[...]
EN Many times during modernisation of a crowd type bucket wheel excavators a question, if it is possible to increase of power of the bucket wheel drive by limitation of technological possibilities of the excavator, comes. As seen, that simplest limitation of this possibilities is reducing crowd action [...]
5
84%
Archive of Mechanical Engineering
PL Zastosowanie hydropneumatycznego układu podpierającego wysięgnik żurawia w położeniu transportowym, o sterowanych parametrach sprężysto-dyssypacyjnych, umożliwia modyfikowanie własności dynamicznych żurawia i wpływanie na charakter drgań w czasie jazdy. Dostosowanie podatności układu podpierającego [...]
EN Application of hydropneumatic boom support system with controlled stiffness and dissipation parameters in a crane in its ready-for-transport position allows for modification of dynamic properties of the crane and for vibration mode control during the ride. Adjusting the support system flexibility to[...]
6
84%
Mechanik
PL Omówiono analizę drgań wysięgnika żurawia leśnego wykonaną na podstawie modelu symulacyjnego, opracowanego za pomocą metody elementów skończonych, oraz modelu modalnego, będącego wynikiem analizy modalnej przeprowadzonej na obiekcie rzeczywistym. Badania eksperymentalne przeprowadzono na żurawiu leś[...]
EN In the work the identification of calculation model of the forest crane has been presented. The values of the chosen frequencies obtained from the experiment and theoretical analysis have been compared. On the basis of the presented results the following thesis can be acceptable that the theoretical[...]
7
84%
Vibrations in Physical Systems
2014 Vol. 26 65--72
EN The work presents a dynamic model of a telescopic boom of a roadheader. The boom represents a load–carrying structure of cutting heads and of their drive system. Together with the cutting heads’ drive, it represents a cutting system of a roadheader performing the roadheader’s basic function, that is[...]
8
84%
Zeszyty Naukowe. Quality. Production. Improvement
2016 No. 1 (4) 54--65
PL W rozdziale zaprezentowano przedsiębiorstwo produkujące konstrukcje spawane dla maszyn, m.in. wysięgniki. Krótko przedstawiono wysięgnik oraz jego proces wytwórczy. W części badawczej zaprezentowano użycie dwóch tradycyjnych narzędzi zarządzania jakością: diagramu Ishikawy i diagramu Pareto-Lorenza.[...]
9
84%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2014 Nr 1 65--69
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych zapotrzebowania energetycznego wysięgnika ładowarki łyżkowej podczas cyklu pracy. Przedstawiono typowy cykl pracy ładowarki łyżkowej, z uwzględnieniem możliwości odzysku energii z poszczególnych ruchów roboczych. Wprowadzono współczynniki okreś[...]
EN In the paper, experimental results of energy consumption coefficient of bucket loader's extended arm lifting system are presented. Typical work cycle of bucket loader, taking into account the possibilities of energy recuperation from machine components' movement, is presented. Coefficients describin[...]
10
84%
Górnictwo Odkrywkowe
2018 R. 59, nr 4 86--93
PL Wysięgnik wielonaczyniowej koparki kołowej jest złożoną strukturą definiowaną przez technologię pracy koparki. W celu zmniejszenia stosunku waga/sztywność oraz występowania przenośnika taśmowego wysięgnik jest zaprojektowany jako konstrukcja kratownicowa. Jej elementy są poddawane silnym obciążeniom[...]
EN The boom of BWE is a very complex structure, dictated by its functions in operation of the excavator. In the simplest approach, it can be considered as an arm of an R-R robotic manipulator, having at distal extremity the working element, i.e. the bucket wheel, being fixed at proximal extremity by a [...]
11
67%
Materiały Budowlane
2016 nr 5 82--83
PL W artykule zaprezentowano przegląd betonowych słupów oświetleniowych oraz stosowanych do nich wysięgników typu Ala, Lot i WZ. Przedstawiono wymagania produkcyjne dotyczące słupów i wysięgników oraz omówiono zalety i wady stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych.
EN The article presents an overview of the concrete lighting poles and booms applied with them at Ala, Lot and WZ type. The production requirements of concrete poles and booms were presented. The advantages and disadvantages of applying structural solutions were discussed.
12
67%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule zaprezentowano analizę stateczności układu żurawia podczas wykonywania ruchów sekwencyjnych w postaci obrotu kolumny żurawia, obrotu ramienia wewnętrznego i zewnętrznego oraz wysuwanych elementów sześcioczłonowego ramienia teleskopowego. Opisano parametryczny model bryłowy zbudowany w śro[...]
EN The article presents an analysis of the stability of the crane during the sequential rotational movements of the crane column, internal and external boom rotation and extendable telescopic boom elements. In the article the parametric solid model constructed in CAD/CAE is described, allowing the stud[...]
13
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 279--284
PL W artykule przedstawiono parametryczny model bryłowy mini żurawia, zbudowany w środowisku CAD/CAE, umożliwiający badanie jego stateczności dla wybranych konfiguracji i warunków pracy. Jako wyniki badań symulacyjnych przedstawiono dopuszczalną obciążalność mini żurawia dla zadanego wysięgu, zmiany wa[...]
EN The article presents parametric solid model of a mini crane, built in CAD/CAE environment, to test its stability for selected configurations and operating conditions. As a result of the simulation tests, the permissible lifting capacity of the mini crane is given for the specified reach, changes in [...]
14
67%
Dozór Techniczny
2001 z. 3 49--53
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last